Karys 1966m. 3-4 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1419)  KOVAS – MARCH  1966 

V. Noreika— Prie Laisvės Kovų paminklo — D. L. K. Birutės D-jos 40 m. sukakties minėjimas (M. Tumicnė, M. Babickienė, S. Toliušienė, L. Stasiūnienė) ... viršelis

Nr. 4 (1420)    BALANDIS - APRIL  1966 

R. Kisielius— Velykos New Yorke .... viršelis

   T U R I N Y S

V. Mingėla — Šv. Kazimieras—Lietuvos globėjas

V. Šliogeris — Artilerijos puskarininkių paruošimas 1922-1931 m.

P. Būtėnas — Priešmindauginė Lietuva

Z. Raulinaitis — Baltų kraštai švedų žygiams prasidėjus

A. Amalis — Pirmoji komunistinio teroro auka

J. Miškinis — Mes ir kultūra

Dr. V. Sruogienė — Karinis paruošimas Didž. Lietuvos kunigaikštijoje

E. Petrauskas — II Jubilėjinė Tautinė Skautų Stovykla

S. Dirmantas — Knygas bevartant

J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Lietuvos kariuomenė — tautos mokykla

Bėgimas į vakarus

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:

Baltimore .... M. ŠIMKUS
Chicago ... A. RĖKLAITIS
Cleveland ... L. LEKNICKAS
Los Angeles O. ŽADVYDAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Australija ....V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, "Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. —- V. Perminas -— S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. -— V. Prižgintas
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” —- 74 Pricry Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle. So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.