Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis, 1561 Holmes Av., Racine, Wise.

MEILĖS ŽVAKUTĖ

Niūrioje priespaudos naktyje Lietuva laukia laisvės ryto. Laisvės, ant kurios aukuro sudėta tiek daug aukų. Kas jas visas beatsimins, suminės ar išvardins?!

Nukeliavo į amžinybę kunigaikščiai, rikiai, vaidilos, kariai, sukilėliai. Į jų gretas įsirikiavo šauliai ir partizanai. Svetimose platybėse užpustytos knygnešių ir tremtinių pėdos. Žemė priglaudė jų kūnus, o laikas užlygino kapus. Vienok ryšys tarp jų ir gyvosios tautos pasiliko tamprus ir artimas, nes jų tėvynės meilės ir laisvės troškimo dvasia tebėra gyva, keliaujanti iš kartos į kartą. Joks priešas jos nenugalės ateityje, kaip to nepadarė praeityje, kol lietuvių tautos vardas bus minimas pasaulyje.

Šią gūdžią Vėlinių naktį, kaip ir daugelyje jų prieš tai, lietuvio širdyje liepsnos meilės ir pagarbos žvakutė didvyriams, kurie atliko žemiškąją pareigą Tautai ir Tėvynei, o gyvoji Nežinomojo Lietuvio dvasia lydės jį, drąsindama neapleisti kovos lauko, kol skriauda ir priespauda slegia jo tėvų žemę.

Čikagos jūrų šauliai iškilmingos priesaikos metu. Priesaikos tekstą skaito š. A. Valatkaitis.

V. Noreikos nuotr.

 

Vytauto Didžiojo Čikagos š. kuopos tautinių šokių grupė, dažnai dalyvaujanti įvairiose lietuvių programose. Čia jaunimas dalyvauja Joninėse, suruoštose DLK Kęstučio š. kuopos, Kenoshoje, Wis. Antras iš kairės grupės vadas š. K. Ulevičius.


Mindaugiečiai iškylauja

LK Mindaugo Montrealio š. kuopos gegužinė — iškyla, vykusi per du pirmuosius rugpjūčio sekmadienius, nepasižymėjo dalyvių gausumu, nes nemalonus svečias lietus įkyriai trukdė. Neatsižvelgiant į nepalankias oro sąlygas, rengėjai pravedė numatytą programą: prizinį šaudymą, loteriją ir sportą.

Pirmą dieną priziniame šaudyme pirmą vietą laimėjo svečias J. Zaj-ko, gavęs puikų Stp. Ubarto dovanotą laikrodį, antruoju liko J. Grigaliūnas ir trečiuoju Stp. Ubartas. Antrąją dieną: pirmuoju A. Akstinas, antruoju vėl J. Grigaliūnas ir trečiuoju J. Makauskas. Moterų grupėje pirmąja buvo š. A. Pakulienė. Vi si laimėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir spalvingais pažymėjimais.

Įdomiai vyko sportas ir žaidynėm. Virvės traukimą laimėjo šauliai rengėjai prieš grupę svečių. Rutulio stūmimą laimėjo J. Benys.

š. A. Kalvaitis parūpino puikią lietuviškų plokštelių muziką, kurios buvo malonu klausytis ir net užmiršti lietaus lašnojimą. Turtingoje loterijoje kiekvienas galėjo išbandyti savo laimę.

Malonų jaukumą teikė trispalvėmis vėliavėlėmis papuošta vieta. Nežiūrint nepalankių oro sąlygų, gegužinė laikytina pavykusia. J. š.

Norintieji įsigyti šaulių ženklelių kreipiasi: S. Radzivickas, 3255 So. Halsted St., Chicago 8, III. Ženklelio kaina 1 dol. Pinigai siunčiami su užsakymu.

Pastaba: LŠST bendraraštyje Nr. 30-63 iš 1963 m. 4 d. paskelbtas neteisingas š. S. Radzivicko adresas.

I-jo LK St. Butkaus Detroito š. kuopa ruošiasi minėti 5-ių metų veiklos sukaktį. Per minėjimą bus pašventinta nauja kuopos vėliava, kurią padovanojo š. teis. M. Šnapštys. Taip pat numatyta įsigyti padidintą St. Butkaus portretą puskarininkio uniformoje su visais pasižymėjimo ženklais.

Butkiečiai yra numatę įsteigti savo biblioteką ir jau turi gavę tam reikalui nemaža knygų.

Ženklas “Geram šauliui”

LŠST CV, savo posėdyje, įvykusiame 1963 m. rugsėjo mėn. 15 d., nutarė įvesti pasižymėjimo ženklą “Geram šauliui”, kuriuo gali būti apdovanojami tik S-gos aktyvūs nariai, ženklo forma apvali. Priekinėje pusėje sukryžiuoti šautuvas su trimitu, kuriuos dalinai pridengia skydas su Vyties kryžium. Įrašas apatinėje dalyje “Geram šauliui už gerą šaudymą”. Spalvos dvi: sidabrinė ir auksinė. Dėvimas and juostelės. Juostelės spalvos žalia ir pilka, ženklus pagamino Nielsen and Son Silver-smithts, Toronto, Ont., Kanadoje. Toronto Pūtvio š. kuopa buvo sumanymo inicijatorė ir savo lėšomis pagamino pirmuosius dvylika ženklų.

Šaulys Petras Lengvinas, vasarvietės Union Pier, Michigan savininkas, ilgametis Tauragės šaulių Rinktinės Batakių būrio vadas, padovanojęs l-ai Chicagos Jūrų šaulių Kuopai 14 pėdų motorlaivį.    ^