]. Juodis — Deganti sodyba (paveikslas)

J. Juodis, Deganti sodyba. Paveikslas leidžiamas KARIO loterijoje.

KARIUI PAREMTI LOTERIJĄ

vykdyti mus įgalino New Yorko ramovėno, dail. Jurgio Juodžio dovanoti du paveikslai. Jam, mūšy senam bendradarbiui ir rėmėjui, KARYS taria nuoširdų ir bičiulišką ačiū. Žemiau dedame J. Juodžio laišką:

ATVIRAS LAIŠKAS BIČIULIAMS KARIAMS

Manau, jog tarti žodį Jums, mieli bičiuliai kariai, nebūtinai reikia būti generolu. Tuo aš nenoriu pasakyti, kad ką nors turiu prieš mūsų augšto rango vadus. Anaiptol! Juos ne tik gerbiu, bet ir didžiuojuos jais, kaip ir kiekvienu tėvynei pasitarnavusiu kariu.

Šį laišką mane niekas nei prašė, nei ragino ar patarė rašyti. Rašau jį ir kreipiuosi į Jus, mieli kariai, Tėvynės balso šaukiamas, kuris lyg ir prabilo į mane, kai gavau KARIUI paremti loterijos pranešimo raštelį.

Perskaitęs tą raštelį neturėčiau dėl jo dar ką nors žodžiu pridėti. Tačiau tik noriu priminti savo buvusiems ginklo draugams, kad mums turėtų būti didelė gėda, kad tik tokiu “dosnumu” remiame mūsų vienintelį vadovą KARĮ. Jei turėtume daugiau kariško išdidumo ir jautrumo, KARYS galėtų gyvuoti ir be tų loterijų. Pakaktų, kad KARĮ išsirašytų nors penkiasdešimt procentų buvusių mūsų karių. . .

Mieli bičiuliai kariai, KARYS yra mūsų garbės žurnalas, mūsų pasididžiavimo simbolis ir mūsų vadovas tremtyje. Neleiskime jam tik vegetuoti ir vos tik kvėpuoti! Nepaslaptis, kad KARYS laikosi dėka nepaprasto pasišventimo ir darbo jo dabartinio redaktoriaus, administratoriaus ir kitų jo štabo narių. Jie visi, tikrai, vertai nešioja buvusių Lietuvos karių vardą.

Aš tikiu, jog kiekvienas buvęs Lietuvos karys, nešiojąs savyje Tėvynės meilės, savigarbos ir išdidumo bent kibirkštėlę, laikys savo garbės reikalu užsisakyti KARĮ, o tuo tarpu, dabar, parems šią KARIO loteriją, išplatindamas visus bilietus ir dar prisidėdamas auka.

Juk KARYStai mūsų išsaugota būsimosios laisvos Lietuvos atžala, todėl gaivinkime ir laistykime ją savo darbu, savo auka, kad ji ne tik nenudžiūtų, bet augtų ir bujotų Tautos garbei ir mūsų visų, buvusių karių, pasididžiavimui.

Tarp kitko, ši KARIO loterija atneš vienam - kitam ir laimikių, jų tarpe keletos šimtinių vertės paveikslą, kurį šiaip jau ne kiekvienas galėtų įsigyti eiliniu būdu. Tad visi, kaip vienas, į talką mūsų mielam KARIUI. Lai nelieka neišplatinto nei vieno bilieto. Lai nelieka nei vieno buvusio lietuvio kario, kuris neskaitytų KARIO.

Reiškiu pagarbą,

buvęs av. Itn. Jurgis Juodis