AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO ŽYGIAI

 (Referatas, skaitytas 1961. X. 28 LVS “Ramovė” JAV rytinio pakraščio skyrių atstovų suvažiavime.)

Kpt. Petras Jurgėla

I-jo Didžiojo karo metu JAV-bių kariuomenėje ir karo laivyne, daugiausia savanoriais, tarnavo apie 40,-000 lietuvių. Grįžę iš Europos karo laukų, jie įsteigė kelias veteranų organizacijas. Tikslu padėt iškovoti Lietuvai laisvę sukūrė or-ją. “Lietuvių Laisvės Sargai” ir Amerikos lietuvių brigadą. Susidarė apie 40 kuopų. Kadangi trūko organizatorių bei vadų karininkų ir lėšų tolimai kelionei, tiktai apie 500 amerikiečių lietuvių veteranų nuvyko Tėvynėn ir įstojo Lietuvos kariuomenėn. Daugiausia jų tarnavo 4-me pėstininkų LK Mindaugo pulke, kiti artilerijoje ir gusaruose, o Stepas Darius, viršila Antanas Kiela, mechanikai J. Očikas ir P. Naudvaris — aviacijoje.

Tai buvo patriotiškas amerikiečių lietuvių veteranų pasireiškimas ir pasišventimas Lietuvai — tuo labiau, kad daugelis jų Lietuvon nuvyko dargi savo lėšomis. Ateity toks žygis turės būti pakartotas, tik žymiai didesniu mastu.

Minėtos or-jos veikiai iširo. 1930 Vytauto Didžiojo metais Vasario 16 New Yorke įvyko lietuvių veteranų suvažiavimas, kurs įsteigė Amerikos Lietuvių Legioną. Suv-me kaip veteranas dalyvavo ir Lietuvos gen. konsulas plk. Povilas Žadeikis. Legiono vado pareigos buvo pasiūlytos iš Lietuvos grįžusiam kpt. Stepui Dariui. Bet jis tuomet po plaučių įdegimo gydėsi Kolorado kalnuose, tad su apgailestavimu atsisakė. Suvmas statutui ruošti komisijon išrinko adv. Nadą Rastenį, dr. Eladą Vencių ir Amerikos atsargos leitenantus F. Bagočių, Kostą Jurgėlą, Joną Romaną ir Antaną šalną, dabartinį Lietuvos garbės konsulą Bostone. Paruoštą statutą kitas Legiono seimas priėmė. Legionas buvo įregistruotas (inkorporuotas).

Legiono postai įsikūrė: I-is gen T. Kastiuškos postas — Brooklyn, N.Y.; pradžioje buvo 31 narys, vėliau per 100. Il-is postas 1930 m. įsikūrė Bostone; 10 narių, vadas A. Šalna. 1931 m. rudenį Čikagoje įsteigtas III-is Vytauto Didžiojo postas; 22 nariai, vadas P. Jurgėla; į postą įstojo lakūnai kpt. Darius ir Stasys Girėnas. 1934 m. įsikūrė IV postas New Britain, Conn.; 15 narių, vėliau apie 45. Vėliau įsikūrė postai Bridgeport, Waterbury, Hartford ir New Haven, Conn, ir Baltimore, Md Iš viso veikė 9 postai. Iš jų 2 turėjo rėmėjų moterų (Auxiliary) dalinius.

1934 m. Legiono Štabas prašė Lietuvos Kariuomenės Štabą leidimo vartoti panaikintą Lietuvos kariuomenės kokardą — Vyčio Kryžių su vainiku — ir aviacijos uniformą, nes ji buvo pakeista. Leidimas buvo gautas, ir Legiono nariai įsigijo šį garbingą ženklą ir uniformą su aviacijos uniformos spalvomis — tamsiai mėlyna ir avietine, ši uniforma panaši į Amerikos veteranų uniformą ir ja vilkėjo Legiono mylimas kpt. Darius, tarnaudamas Lietuvos karo aviacijoje.

Štai, kaikurie nuopelningi Legiono darbai ir tautiniai žygiai.

1930 metaisI-is postas New Yorke surengė Vasario 16 šventę, liepos 15 — paskaitą pie Žalgirio mūšį ir jo reikšmę. Liepos 27 išsiuntinėjo protesto raštus dėl lietuvių persekiojimų lenkų okupuotame Vilniaus krašte:    Lenkijos ambasadai Vašingtone, JAV Valstybės Departamentui ir Tautų Sąjungai — gauti atsakymai. Pradėta platinti laikraštis MŪSŲ VILNIUS. Spalio 9 surengtas milžiniškas protesto mitingas ir vėl isiuntinėta protesto raštai. Lapkričio 15 uniformuoti posto nariai vadovavo 20,000 ukrainų demonstracijai dėl persekiojimų Galicijoje. Lapkričio 23 paminėtas Lietuvos kariuomenės atkūrimas. Gruodžio 23 dalyvauta Amerikos veteranų parade.

1931 metaisI-is postas surengė Vasario 16 šventę. Balandžio 23 dalyvauta prof. Mykolo Biržiškos išleistuvių pokyly. Gegužės 30 dalyvauta Amerikos veteranų parade. Gegužės 30 posto atstovai Petras ir Kostas Jurgėlos ir J. Šimonis dalyvavo ukrainų veteranų suv-me ir pobūvyje; teko ten kalbėti, kviečiant organizuoti lietuvių ir ukrainų veteranų bendradarbiavimą, šiuos ryšius pradėjo megzti minėti posto atstovai ir ukrainų veteranų atstovai: buvęs ukrainų kariuomenės inspektorius gen Kedrovski, ltn. Halicyn ir Havrilko. Posto atstovai kalbėjo Ukrainos nepriklausomybės šventėje įvairiuose miestuose. Spalio 9 surengta didžiausias iki tol mitingas protestui prieš lenkus, dalyvaujant 400 uniformuotų ukrainų; išsiuntinėtos (K. Jurgėlos paruoštos) rezoliucijos Amerikos senatoriams, įvairioms įstaigoms ir spaudai. Gruodžio 20 dalyvauta ukrainų protesto mitinge. Tais metais išplatinta knygos “Savanoris” 30 egz. ir MŪSŲ VILNIAUS 4,000 egz.

1932 metaisI-is postas dalyvavo tarptautinėse šventėse ir suruošė 3 vakarėlius. Vasario 5 pasiųsta raštai Valstybės Dep-tui ir Lenkijos ambasadai dėl Lietuviškų mokyklų uždarinėjimo Vilniaus krašte. Pasiųstas protestas Vokietijos ir kitų valstybių ambasadoms dėl vokiečių provakacijų Klaipėdos krašte. Parašyta daug straipsnių spaudai. Toliau kovota prieš Kovno vardą Amerikos valdžios įstaigose, bet vis dar be pasekmių. Rugpjūčio 27 paskelbtas atsišaukimas tikslu remti Legiono narių Dariaus ir Girėno skridimą ir sudarytas skridimo rėmėjų komitetas Brooklyn, N.Y. Rugsėjo 25 dalyvauta aviacijos dienoje skridimui remti. Spalio 9 dalyvauta protesto mitinge. Lapkričio 20 pagerbtas DLKKęstutis. Dalyvauta Amerikos veteranų šventėje. Posto nariai buvo pakviesti 244-jo sunkiosios pajūrio artilerijos pulko svečiais — tame pulke tuomet tarnavo posto narys ltn. Kaminskas.

1933 metaisI-is postas sausio 29 dalyvavo ukrainų protesto mitinge. Surengė Lietuvos Nepriklausomybės ir Mažosios Lietuvos sukilimo minėjimus Energingai dirbta Dariaus-Girė no skridimo reikalu ir palaikyta tvarka per aviacijos dienas. Posto nariai broliai Kaminskai lydėdavo lakūnus į įvairias pramogas aukoms rinkti. Gegužės 18 Darius ir Girėnas, persikėlę į I-jį postą, išrinkti poste Garbės Nariais. Posto vardas įrašytas ant LITUANIKOS. Posto narys Valentinas Kaminskas kasdien vežiojo lakūnus į darbą ir kitur, išgavo orlapį, suštampavo visus per LITUANIKĄ siunčiamus laiškus ir juos atgabeno į lėktuvą. Liepos 15 legioninkai Darius ir Girėnas išskrido Lietuvon, Liepos 17 gauta žinia apie jų žuvimą. Liepos 21 specialiame susirinkime postas pasivadino Dariaus ir Girėno postu; tai pirmoji visame pasaulyje lietuvių or-ja, pasivadinusi šių didvyrių vardu. Iš 42-ios “Vaivorykštės” divizijos, kurioje Darius tarnavo I D. karo metu, postas parūpino ginkluotą sargybą ir garbės sargybą su divizijos vėliavomis dalyvauti liepos 24 pamaldose.Patyrus gandus apie lakūnų pašovimą, skubiai painformuota JAV Karo Departamento žvalgybos skyrius, Valstybės Dep-tas ir Lietuvos Pasiuntinybė. Po kelių dienų gandus paskelbė spauda. Liepos 28 protestuota Pašto Dep-tui dėl gen. Kastiuškos 5 centų ženklo su įrašu “didis lenkų patriotas” — paštas šiuos žodžius nubraukė Liepos 28 pareikalauta iš Valstybės Dep-to, kad Amerikos konsulatai liautųsi vartoję Kovno, nes mūsų lakūnai D-G savo gyvybės aukomis lietuviškąjį Kauno vardą įrašė žemėlapiuose — šį kartą laimėta. Valstybės Dep-tas atsisakė tirti lakūnų žuvimo aplinkybes, bet persiuntė Legionui Lietuvos komisijos raportą. Liepos 28 kreiptasi į Lietuvos Ministerių Kabinetą, prašant gimtinius Dariaus ir Girėno kaimus pavadinti jų vardais — kaimai buvo perkrikštyti. Dalyvauta ukrainų šventėje ir protesto mitinge prieš lenkus. Išsiuntinėta raštai Amerikos švietimo įstaigoms ir pateikta medžiaga apie Kastiuškos lietuvybę. Pasiųsta sveikinimas Lietuvos kariuomenei.

1934 metais dalyvauta bendrose (visų srovių vieningai surengtose) Vasario 16 iškilmėse ir surengtas atskiras vakaras. Pasiųsti sveikinimai gub. Navakui dėl jo pastangų ginti lietuvių teises ir valyti Klaipėdos įstaigas nuo priešvalstybinio gaivalo. Protestuota dėl NEW YORK AMERICAN straipsnio, kur buvęs aviacijos ministerio padėjėjas Darių ir Girėną vadino “lenkais, skridusiais į Varšuvą”. Dalyvauta ukrainų šventėje. Paminėta Dariaus ir Girėno žuvimo sukaktis.

Nuo 1935 m. Dariaus-Girėno postas su Amerikos, Lietuvos ir Legiono vėliavomis kasmet gegužės 30 dalyvauja veteranų parade New Yorke.Be to, postas bendradarbiavo su latvių ir estų veteranais: vieni pas kitus atsilankydavo per savo Nepriklausomybės šventes ir bendrai dalyvaudavo gegužės 30 parade, sudarydami atskirą baltų dalinį su Angelų Karalienės parapijos uniformuotų jaunuolių orkestru.

Šiuos darbus ir žygius faktiškai atliko tik būrelis sumanių ir darbščių legioninkų. Tarp jų tiktai keletas buvo karininkų, šiuos žygius sumanė ir įvykdė Legiono įkūrėjas ir ilgametis Legiono štabo adjutantas Kostas Jurgėla. Jie buvo sėkmingi dėl to, kad juos vykdė veteranai, veikę legiono formoje ir legiono vardu.Amerikos visuomenė ir valdžia gerbia veteranų or-jas ir atsižvelgia į jų prašymus ar net reikalavimus.

1936 metais Waterbury įvyko Legiono seimas. Apie 600 uniformuotų legioninkų ir rėmėjų moterų su vėliavomis, dviem lietuvių orkestrais ir gyvaisiais atvaizdais, įrengtais ant sunkvežimių, suruošė ilgas eitynes per miestą. Drauge su Legiono vadais žygiavo ats. ltn. A. Simutis su pilna Lietuvos karininko uniforma. Gatvės buvo pilnos žiūrovų, kurie sekė paradą, nešamus plakatus ir grožėjosi tokiu gausiu lietuvių veteranų pasirodymu.

Tais metais Legiono vadovybė atiteko čia gimusiems veteranams, jau nutautusiems Dėl jų abejingumo lietuviškiems reikalams Legiono veikla ėmė nykti. Veikliausias išliko 1-is postas. Bostono, Baltimorės ir Čikagos postai atsiskyrė ir įstojo į American Legion, nors ir išlaikė Dariaus ar Dariaus-Girėno vardus. Tačiau mūsų didvyriai Atlanto nugalėtojai, buvę JAV kariais, nebuvo įstoję į amerikiečių veteranų orjas. Darius ir Girėnas pačioj pradžioj įstojo į Amerikos Lietuvių Legioną(į III postą, vėliau persikėlė į I postą), o po savo mirties buvo išrinkti Legiono Garbės Nariais. Argi šių mūsų tautos didvyrių lietuviškas nusistatymas ir idealizmas nieko mums nesako ir nerodo kilnų pavyzdį ? Legionas šiandie yra sumažėjęs ir nusilpęs. Jo vėliava su Vyčio Kryžium laukia garbingų savo nešėjų ir kovotojų dėl jos idealų

Po II-jo Didžiojo karo Amerikos laisvės idealų užuovėjoje prisiglaudė tūkstančiai vyrų, tarnavusių Lietuvos kariuomenėje, šaulių Sąjungoje, Savisaugos daliniuose, Vietinėje Rinktinėje ir buvusių partizanų. Tarp jų yra keliolika šimtų karininkų. Jų dalis apsijungė į “Ramovės” Sąjungą. Tai buvo vienintelė Amerikoje veteranų or-ja, sudaryta iš karininkų. Vėliau, sekant Amerikos Lietuvių Legiono pavyzdžiu, raginta ir puskarininkiai stoti į šią or-ją. Velionis Lietuvos pasiuntinys įgaliotas ministeris plk. P. Žedeikis, gen. J, Černius, gen. St. Raštikis, plk. K. Grinius ir kiti nuoširdžiai patarė nesteigti naujos veteranų or-jos, bet visiems apsijungti į Amerikos Lietuvių Legioną. Šie patarimai nieko negelbėjo. Per paskutinį dešimtmetį JAV kariuomenėje tarnavo keli tūkstančiai jaunų vyrų, kurie į jokias lietuvių veteranų or-jas nestoja, o DP stovyklose nelaimingajai savo Tėvynei žadėjo kalnus nuversti, kai tik laisvėje atsidurs.

Su didele širdgėla teko žiūrėti į nuotrauką spaudoje: generolo Vlado Nagevičiaus laidotuvės. Karo Muzėjaus įkūrėjas bei globėjas ir romantiško Lietuvos karžygių kulto kūrėjas buvo svetimoje žemėje palaidotas be jokių karinių apeigų. Prie šio didvyrio kapo stovėjo būrelis civilių, kurių veiduose atpažinome Lietuvos karininkus.

Mieli lietuviškojo ginklo draugai nuoširdžiai kviečiu ir prašau jus apsvarstyti šias mintis, paminėtus darbus, žygius ir plačias Legiono galimybes ir vienbalsiai priimti rezoliuciją, prašant “Ramovės” Centro Valdybą garbingai užbaigti nutrauktą “Ramovės” Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Legiono susijungimą.

Amerikos Lietuvių Legionas turėtų apjungti visus Lietuvos generolus, karininkus, puskarininkius, šaulius, partizanus ir kitus brolius lietuvius, kurie su ginklu rankoje budėjo ar kovojo dėl Lietuvos laisvės. Toks pajėgus Legionas vieningai ir organizuotai atliks didžius tautinius žygius ir daug nusipelnys lietuvių tautai ir kryžiuojamai mūsų Tėvynei Lietuvai

Tegu jūsų sprendimas pradės rašyti naują garbingą Lietuvos veteranų istorijos puslapį.