Karys 1961m. 7-8 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1374)  RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS SEPTEMBER 1961 

J. Juodis —Vytautas Didysis kovų sūkuriuose (aliejus) ... viršelis

Nr. 8 (1375)  SPALIS OCTOBER 1961 

Karo Mokyklos kampelis Karo Muzėjuje Kauno ... viršelis

  T U R I N Y S

P. Alšėnas — Partizanų dvasios aidai

J. Vėgėlis — Lietuva buvo mintyse

O. Urbonas — Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje

V. Kareiva — Pakalnė

J. Namikas — Pirmasis Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

K. M. J. Šarūnas — Sov. Sąj. Nervintojų padaliniai

P. Dirkis — Lietuvos Karo Muzėjui 40 metų

J. Vėgėlis — Daina apie Vilnių

Ab. — Lietuvos Karo Mokyklos XVIII laidos suvažiavimas

P. Bliumas —Tiltagalio kapinės ir koplyčia

Z.Rauiinaitis — Aisčiai karinės istorijos šviesoje

J. A. Skirka — Dievogalos miškų gėlė

V. Mingėla —J. Juodžio 50 m. amžiaus sukaktis

Šaulė Tremtyje

E. Šulaitis — Sporto supratimas ir lietuviai

L .B. B. — Kazokų korpas

Atmintinos nuotraukos

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas
Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus — Karinės žinios 
Kunig. Kodatienė — Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas. V. Augustinas. B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas. J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas. J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis. V. Perminas. P. Plechavičius, A. Rėklaitis. M. Rėklaitis. V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis. Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis. V. Šventoraitis. O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
Vladas Rušas, Toronto, Canada;
V. Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md;
Kazys Trečiokas Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai’, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Or-vidas
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora”, 49 Thoraton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, SL Kilda, Vic.
A. Kubilius,131 Crozier Ave., Ed-wardstown. So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen SL, W.Geelong, Vic.
E. Stašys, 27 Nicholson St., Burwood, N. S. W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, SeminarioSalesiano Altamira. Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S . A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.