SENIAUSI LIETUVIŲ PĖDSAKAI AMERIKOJE

V. MANTVYDAS

Lietuvių tautos istorijoje yra buvę daug pergalės ranka rašytų lapų, tačiau netrūksta ten ir skaudaus pralaimėjimo pastraipų, kurios, kaip žaizdos kūne, mums save primena. Vienos tokių skaudžiųjų istorijos pastraipų yra momentai, kai lietuviai turėjo bėgti svetur iš gimtųjų namų ir jieškoti sau naujos vietos — atsarginės tėvynės.

Pirmas toks geriau žinomas bėgimas yra įvykęs apie 1620 metus, kai po religinių kovų pralaimėję protestantai prisiglaudė Kurše (Latvijoje) ir iš ten per Angliją atvyko į Ameriką. Jie drauge su olandų kolonistais apsigyveno Manhattano saloje ir pradėjo statyti miestą, pavadintą Auszra. Deja, olandai savo skaičiumi juos nustelbė ir miestą pavadino New Amsterdamu, o anglai ginčą užbaigė, miestą pavadindami New Yorku. Tų pirmųjų lietuvių pavardės buvo senos lietuvių didžiūnų kilmės, kaip Ardvilas, Butvilas, Daukantas, Gedvilas, arba ir paprastos, kaip Gregas, Landis, Purvis, Zubrickas. Dar ir dabar esame čia žmonių su nu-trupėjusiomis tų pavardžių galūnėmis, kaip Ardvill, Butvill, Getvill, nors tie žmonės jau savo kilmės nebežino. Pavardė Purvis, dar nepakitusi, tebėra Brooklyne. Viena sena mechanikos dirbtuvė “Purvis Machine Shop” yra po Brooklyno tiltu, kitą žmogų, 25 metų, buvau sutikęs chemiką iš profesijos, bet jis nei su tuo dirbtuvės savininku nepažįstamas, nė savo kilmės nežino, išskyrus tai, kad jo motina esanti airė.

Kitas dar žymesnis lietuvių bėgimas vyko po 1655 metų karo su rusais, kada pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo užimtas Vilnius, nuteriotas ir 17 dienų deginamas. Tada ir Kaunas krito. Žmonės, neregėję tokio rusų kareivių žiaurumo, kas galėjo, tas bėgo į Prūsiją, o iš ten kaikurie turtingesnieji ar mokytieji per Olandiją pateko ir į Ameriką. Kelias į Naująjį Pasaulį mūsų šviesuomenei tais laikais buvo jau žinomas, o karo audros pastumti, jie siekė naujos tėvynės. Jau žinome, kad 1659 m. birželio mėnesį New Amsterdame (Manhattan) atsirado Daktaras Aleksandras Karolis Kuršius, nobilis lithuanus, buvęs Vilniaus profesorius, kuris vėliau čia įsteigė pirmąją gimnaziją ir vaistinę iš savo auginamų gydomųjų žolių. Maždaug tuo pat metu, lenkų teigimu apie 1648 metus, lenkas Daniel Lischo įsteigė New Amsterdame pirmąją karčemą. Pirmoji Dr. Kursiaus vedama mokykla buvusi toje vietoje, kur dabar Empire Trust Co. pastatas.

Dr. Aleksandras Karolius Kuršius

Laikui bėgant vis dažniau ir daugiau lietuvių pateko į Ameriką. Tadas Kosciuška, irgi nobilis lithuanus, George Washingtono bičiulis ir ginklo draugas, reikia tikėti, taipgi nebuvo vienas pats be kitų kovojančių brolių lietuvių, tiktai ne visi jie istorijon pateko. Tadas Kosciuška čia jau randamas 1777 metais. Po nepavykusio 1831 m. sukilimo Amerikoje atsiranda Juozas Ordinskas, buvęs 10-to lietuvių pulko vadas, priklausęs Gedgaudo korpui. Gedgaudas su savo kariuomene pasitraukė į Prūsiją, kur tapo nuginkluotas ir nužudytas, o Ordinskas iš kalėjimo Pilavoje pabėgo. Galima spėti, kad ir daugiau lietuvių su juo Amerikon pateko. Sukilimams Lietuvoje vis pasikartoj ant ir spaudžiant rusų rėžimui, ne tik diduomenė, bet ir valstiečiai, kas galėjo, bėgo naujos laisvės jieškoti. Vieni jų grįždavo atgal, kiti pasiliko iki Lietuvos valstybės atkūrimo, kad galėtų savo uždirbtą pinigą vėl savo tėvynėje investuoti. Dar kiti pasiliko amžinai emigracijoje ir sutirpo.

Dabar, neminint paskutiniojo mūsų bėgimo 1939-1944 metais, Amerikoje mūsų yra gana didelis skaičius. Per eilę metų priaugo daug lietuviškos kilmės žmonių ir, jeigu jų sąmonė staiga atbustų, mes pamatytumėm tiek saviškių, kad užtektų Lietuvai atsteigti. Tai būtų jėga, kuri užtvenktų pralaužtas tautos gynybos saugas, kad nemalonios istorijos paskutinė pastraipa būtų išbraukta. Žinant, kad Amerikoje vaikščiojame savo protėvių prieš kelis šimtmečius padėtais grindiniais, mums yra drąsiau ir panašiau į buvimą tėviškėje.