Karys 1960 m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1358)  SAUSIS JANUARY1960 

J. Dvilaitis — Kanados L. B-nės K. V-bos pirm. V. Meilus (kairėje) įteikia Kūrėjų-Savanoriy Sąj. Toronto sk. p-kui p. A.Zubriuivėliavą. Vidury vėliavos fundatorius dr. K. Liutkus ... Viršelis

Nr. 2 (1359)VASARIS FEBRUARY1960 

Sniegas Gedimino kalne ...  Viršelis

  TURINYS

V. M. Klausutis — Praeities kelias į ateitį *

Dr. V. Sruogienė — D. L. Kunigaikštienė Ona Vytautienė *

P. Genys — Atskiras lietuvių batalionas Rusijoje 1317-18 m.  *

V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas *

B. Auginas — Lietuviškų tradicijų tęstinumo reikšmė *

J. Budrys — Lietuvos kavalerijos ekipa Įsrutyje *

V. Jonikas — Atsarginė tėvynė Britų Hondūre  *

Nepriklausomybės Saliutas  *

P. Dirkis — Karžygius prisimenant  *

K.  Kepalas — Kinmeno Operacija *

Tremties Trimitas

     Veteranų Veikla

     Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje    

Šaulė Tremtyje *

“Jei galėtume sunaikinti tautinio išdidumo ir patriotizmo jausmą bent vienoje jaunuomenės kartoje, galėtume laimėti tą kraštą be mūšio”. (Iš sovietų agentų vadovėlio).

Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas
Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas
Administratorius Leonas Bileris

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Justinas Liaukus — Karinės Žinios 
V. A. Mantautas — Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė— Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Baltrūnas, A. Bernotas, P. Bliumas,J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, T. Daukantas, P. Dirkis, S. Dirmantas,K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis. J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgelis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas. Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists"
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. -— J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K.Rožanskas 
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. —- V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Or-vidas
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks
“Dainora", 49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE;

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys, 174 Prince’s Highway Arncliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.