Karys 1958 m. 5-6 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1342)    GEGUŽIS - MAY    1958 

V. AUGUSTINAS — Liet. Aps. Dalių vyrai geležinkeliųsargyboje 1943 m... Viršelis

Nr. 6 (1343)  BIRŽELIS - LIEPA — JUNE – JULY 1958 

V. AUGUSTINAS — Minosvaidis pozicijoje, Lietuvos poligone 1938 m. ... Viršelis

TURINYS

P. DIRKIS — Prisiminkime motinas *

A. RĖKLAITIS — Sovietų naujoji doktrina *

A. IMPULEVIčIUS — Mus nuginklavo *

J. VĖGĖLIS — Pasikalbėjimai prie Dauguvos *

Z. R. — Lenkijos rytinė siena ir Lietuva *

DR. V. SRUOGIENĖ — Dėl str. “Lietuvių-Lenkų karas su švedais 1600-1611 m.” *

P. DIRKIS — Liūdnoji sukaktis *

A. ŽYGMANTAS — Varis ir karas, mitai ir istorija *

D. GRAŽULIS — Smarkuoliai *

Tremties Trimitas *

Šaulės Tremtyje *

Poezija *

Kariai ir Jaunimas *

Lietuviai kariai laisv. pasaulyje *

Veteranų veikla *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Cekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Šileris*

L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus— Karinės Žinios, 
L. š. S. T. — Tremties Trimitas. 
Kunigunda Kodatienė— Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:
Albinas Baranauskas, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Ciemlnis, Rochester, N. Y. N.
Cininas, Sydney, Australija.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.—J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—Vl. Mingėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
London, Ont.—Vyt. Repšys,
St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Librery”, J. Smolskis, Br. Žolpys,
Montreal, Que.—“Parish Library”,A. Žukas.

ANGLIJOJE:

J.    Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
D. Daunoraitė, 49 Thomton Ave., London, West 4, Great Britain.
K.    Rożanskas, 35 Storer St., Nottingham.
Santarvė, 46 Aberdare, Gdns., London, N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkünas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramatta, NSW.
E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.
Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA.

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postschliessfach 232, W. Germany.


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave.. Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office, Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.