LIETUVOS KARO MOKYKLOS IX-TOSIOS LAIDOS 30-TIES METŲ SUKAKTIS

Šiais metais rugsėjo 8 d. sukanka trisdešimt metų nuo Karo Mokyklos IX-tos laidos išleidimo. Per šį laikotarpį daug kas pasikeitė. Lietuva neteko Nepriklausomybės. Tos laidos dalies jau nebėra gyvųjų tarpe. Vieni mirė natūralia mirtimi, kiti tapo okupantų aukomis.

1924 m. rugsėjo 20 d. kandidatai į Karo Mokyklą rinkosi A. Panemunėn. Atlikus patikrinamuosius egzaminus ir sveikatos tikrinimą Karo ligoninėje, dalis kandidatų nubyrėjo. Po galutinės atrankos, spalio 5 d. buvo priimti kariūnais ir paskirti į 2-rą kuopą.

Minėtai laidai mokslas buvo prailgintas, įvestas trijų metų mokymas. Pats mokslas paskirstytas į tris kursus: ruošiamąjį, jaunesnįjį ir vyresnįjį. Iš kurso į kursą pereinant reikėjo laikyti egzaminus. Laike trijų metų, dėl įvairių priežasčių dalis kariūnų apleido mokyklą.

Trijų metų bėgyje taip pat pasikeitė dalis ir kadro karininkų bei lektorių: vieni buvo perkelti i kitas kariuomenės dalis, kiti išsiųsti studijuoti į užsienius į įvairias Karo Akademijas. Be to, keli išėjo atsargon. Kadro karininkais tada buvo šie karininkai:

gen. ltn. J. Galvydis-Bykauskas — Karo mokyklos v-kas;

mjr. Pr. Kaunas — inspektorius, vėliau mokyklos v-kas;

kpt. Kynas — inspektorius; majorai V. Geštautas, J. Jackus, Juozaitis, Rekašius; kapitonai: J. Kazitėnas-Kaziutis, k. Talevičius, kpt. gyd. A. Petraitis; vyr. leitenantai: A. Pabedinskas, V. Karvelis, F. Neveravičius, K. Dulksnys, Valušis, K. Dabulevičius, A. Urbšas, Tarulis Jankauskas; leitenantai: J. Tapulionis, Žitkevičius, Mačys, Draugelis; ir vyr. ltn. Požėla — mokyklos adjutantas.

Karo dalykus dėstė kadro karininkai ir šie lektoriai: gen. ltn. Kraucevičius; gen. št. pulkininkai: Pundzevičius, Z. Gerulaitis, V. Griganavičius, Zaskevičius; plk. geod. — inž. Krikščiūnas; pulkininkai:K. Žukas, V. Jonavičius, J. Vyšniauskas, Navakas, plk. gyd. Matulionis; plk. ltn. S. Rusteika, mjr. inž. A. Novickis, mjr. inž. Slapšys, kapitonai: A. Austas, Kniukšta, kpt. gyd. A. Jurgelionis; vyr. ltn. J. Balčiūnas, vyr. ltn. vet. gyd. Mašanauskas, civiliniai: Jungmeisteris (fechtavimo instruktorius), muz. Vaičiūnas, vėliau Griauzdė (dainavimą).

Atsargon išėjo šie karininkai: gen. J. Galvydis-Bykauskas, mjr. V. Geštautas, kpt. Kniukšta.

Kiek dabar yra gyvų kadro karininkų bei lektorių neįmanoma pažymėti. Turimais duomenimis yra mirę:

Ats. div. gen. J. Galvydis-Bykauskas — 1942, Lietuvoje; ats. plk. P. Kaunas — 1954.IV.16, Toronte, Kanadoje; mjr. Rekašius — 1924, Kaune; plk. gyd. A. Petraitis — 1954.IV. 29., Butte, Montanoj, JAV; gen. št. plk. V. Griganavičius — 1940, Lietuvoje; plk. geod. inž. Krikščiūnas; kpt. Tarulis; plk. S. Rusteika — bolševikų sušaudytas 1941.VI.24 Minske; plk. V. Jonavičius — 1952 III 9 — Adelaidėje, Australijoj.

Bolševikų išvežti: brig. gen. Z. Gerulaitis, gen. št. plk. K. Dulksnys (šiame straipsnyje karininkų laipsniai žymėti pagal tų laikų kar. įsakymą, vėliau laipsnių pavadinimai keitėsi).

IX-tą laidą baigė ir buvo pakelti į leitenantus 55 kariūnai (abėcėlės tvarka):

1.    Adomavičius, Vladas — išvežtas bolševikų;

2.    Anučauskas, Anicetas — nuskendo Nemune;

3.    Babilauskas, Vacys — likimas nežinomas;

4.    Baipšys, Stasys;

5.    Balandis, Juozas — išvežtas bolševikų;

6.    Balčiūnas, Mečys — likimas nežinomas:

7.    Barzdys, Alfonsas;

8.    Brazauskas, Balys — likimas nežinomas;

9.    Braziukaitis, Karolis — mirė;

10.    Bulvičius, Vytautas — išvežtas bolševikų;

11.    Dulkė, Fabijonas — likimas nežinomas;

12.    Eibavičius, Jonas — likimas nežinomas;

13.    Garalis, Stasys — išvežtas bolševikų;

14.    Gavelis, Leonas — išvežtas bolševikų;

15.    Ivašauskas, Juozas;

16.    Janušonis, Matas — likimas nežinomas;

17.    Jatulis, Izidorius;

13. Jonavičius, Juozas — likimas nežinomas;

19.    Juodžbalis, Kazys — likimas nežinomas;

20.    Jurkūnas, Alfonsas — mirė;

21.    Kavaliauskas, Petras;

22.    Kazilionis, Pranas;

23.    Kazlauskas, Alfonsas — žuvo eidamas pulko bud. pareigas;

24.    Klasčius, Stepas — mirė;

25.    Kondratas, Jonas — išvežtas bolševikų;

26.    Kontromavičius, Leonardas — išvežtas bolševikų;

27.    Kurklietis, Izidorius — mirė tuoj po išl. iš kaceto;

28.    Liaudinskis, Jokūbas — išvežtas bolševikų;

29.    Losevičius, Juozas — likimas nežinomas;

30.    Milaševičius, Aleksandras — žuvo per bombardavimus Dresdene;

31.    Milius, Vincas — išvežtas bolševikų;

32.    Mockūnas Simas;

33.    Nakrošis, Povilas — žuvo lėktuvo avarijoj;

34.    Narbutas, Balys;

35.    Narmontas, Silvestras;

36.    Petrauskas, Eugenijus;

37.    Počebutas, Eduardas — bolševikų nužudytas ties Ašmena;

38.    Počebutas, Pranas — žuvo kautynėse su bolševikais ties Seda;

39.    Pucevičius, Izidorius — likimas nežinomas;

40.    Ralys, Jonas — likimas nežinomas;

41.    Ramanauskas, Antanas — likimas nežinomas;

42.    Stankevičius, Adomas — likimas nežinomas;

43.    Stankevičius, Antanas;

44.    Skruodys, Jonas — mirė;

45.    Šernas, Jonas — mirė;

46.    Šliavas, Zigmas — likimas nežinomas;

47.    Švilpa, Antanas;

48.    Tervydis, Antanas — išvežtas bolševikų;

49.    Tumas, Pranas — mirė;

50.    Vaičius, Juozas;

51.    Varanavičius, Vacys — likimas nežinomas;

52.    Valentukevičius, Jonas — mirė;

53.    Vedeika, Petras;

54.    Venčkauskas, Vincas — išvežtas bolševikų, mirė Sibire;

55.    Vezbergas, Anicetas — likimas nežinomas;

56.    Žadvydas, Osvaldas.

Kpt. O. Žadvydas