Karys 1955m. Nr.9 - Turinys, metrika


Viršelyje:  GELGAUDŲ PILIS

V. Augustino nuotr.

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1314)  SPALIS –OCTOBER  1955

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

   TURINYS

A. Sodaitis — Lietuvių tautos politinė kova  257

Plk. O. Urbonas — Kardo vystymosi istorija  259

J. Juodis — Kęstutis ir Birutė, pav.  262

Dr. V. Sruogienė — Kunigaikščio Kęstučio šeima  263

Pranys Alšėnas — Trisdešimt dienų lenkų tarpe  267

H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  271

S. Sužiedėlis — Maskolių invazija 1655 metais  281

E. Šulaitis — Dešimtmetis tremties sportui  282

Karinės žinios  283

Karinė spauda   284

Kronika  235

Veteranų veikla, Laiškai ir mintys    286

Kuprinės pabiros  287

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave.. Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cen s. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION:    680Bushwick Ave.. Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus Karinės žinios

«

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas. A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas. V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė. P. Labanauskas. J. Lanskoronskis, J. Lukas. P. Mačiulaitis. Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla. T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis. V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Uodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė. T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Albinas Baranauskas,Kaiserslautern, Vokietija.

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.

Andrius Mart. Cieminis. Rochester. N. Y.

Petras Jaudegis, Omaha, Nebr

Vytautas Kamantas. Cleveland. Ohio 

Morkus Šimkus. Baltimore Md. 

Kazys Trečiokas. Newark. N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas.
Boston, Mass.— “Baltic Florists". 
Brooklyn. N. Y.— “Laima"
Chicago, Ill.— J. Karvelis, P. Švelnis.
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius. 
Detroit, Mich.—“Neringa".
Grand Rapids, Mich—J.Belinis.
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas. 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton. Ont.— J. Pleinys.
Toronto, Ont.— V. Aušrotas. A. Kuolas. “Tėviškės Žiburių” Knygynas.
Verdun, Montreal, Que. “Parish Library".

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis.
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas.
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp Kioskas”.
St. Kilda. Vic.--N. Butkūnas

VENEZUELA:

Caracas Dr. V. Mažeika

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

*

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00,

atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Ave., Brooklyn 21, N. Y.