Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Vytautas Germanas, šiuo metu atliekąs karinę tarnybą Ft. Bennings, Ga., buvo pakeltas į SP-3 laipsnį, lygų korporalui, išskyrus didesnes vadovavimo teises. Baigęs karinę prievolę Vytautas planuoja grįžti Illinois, Urbana universitetant baigti architektūros studijų.

Vasario šešioliktosios Gimnazijos namams aukojo, be kitų, ir šie LS “Ramovės” Chicagos skyriaus nariai: J. Tumas, M. Rėklaitis, K. Dabulevičius, J. Gradinskas ir A. Rėklaitis — visi po $5.00. Šią vasarą tam reikalui skyrius iš viso suaukojo 178.00 dolerius.

Pulk. Kazys Grinius atsiuntė visą šimtą dolerių. Dr. Kazio Griniaus Komitetui. Šis komitetas, kaip žinote, išleis Dr. Kazio Griniaus, pulkininko tėvo, atsiminimus.

Edvardas Šlakaitis, atliekąs karinę tarnybą JAV aviacijoje, šiuo metu atvykęs ilgesnių atostogų Chicagon, rugsėjo 3 d. susituokė su Jadvyga Mockute šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. Jungtuvės įvyko 4 val. popiet, kurių metu giedojo Chicagos Lietuvių Vyrų choras. Jaunasis, prieš išvykdamas karinėn tarnybon, dainavo šiame chore, o sugrįžęs vėl žada aktyviai įsijungti.

RADIO APARATAIS GAUDO ŽINIAS IŽ UŽSIENIO

Atėjusios aplinkiniais keliais žinios rodo, jog partizanų veikla Lietuvoje nėra išnaikinta. Tam tikrais protarpiais jie pasirodo jei ne vienoje, tai kitoje apylinkėje įspėdami žmonių kankintojus, nuginkluodami “saugumo” agentus arba pasigaudami žiaurų slaptos policijos viršilą. Jie nepraleidžia progos aptuštinti ir sovietiškus maisto sandėlius.

Prie tų “miško brolių” nuolat prisideda nenorintieji stoti į Raudonąją armiją. Pasitaiko, jog prie jų prisideda ir dezertyras iš sovietiškos kariuomenės. Partizanai turi radio aparatų ir klausosi pranešimų iš užsienio. Svarbesnes žinias jie paskleidžia ir apylinkės gyventojams.

Prieš kurį laiką Dr. V. G. Bylaitis buvo pašauktas į kariuomenę. Kaip gydytojas jis tuoj gavo kapitono laipsnį ir buvo pasiųstas į Texas valstybę.

Dr. Bylaitis prieš pat išvykimą į kariuomenę baigė savo specialybę, kuri yra susijusi su smegenų ligomis. Armijoje jis irgi paskirtas į vadinamąjį Army Medical Center kaipo smegenų chirurgas.

SERŽ. T. TURSKIS RAŠO IŠ P.KORĖJOS APIE TOS ŠALIES SKURDĄ IR VARGUS

Prisiųstame iš Pietų Korėjos laiške, seržantas Teodoras S. Turskis atpasakoja įgytus tame krašte įspūdžius, išgyventus ten per šešis mėnesius.

Pietų Korėja, pasak jo, yra nešvari, dulkėta ir varginga šalis, žmonės gyvena primityviai ir sunkiose sąlygose. “Aš daug esu matęs kraštų pasaulyje, bet niekur neužtikau tiek purvo ir skurdo, kaip Pietų Korėjoje”, pastebėjo jis.

Povilas Dirkis, knygnešis, 1-mo Pas. Karo veteranas, Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjas ir įvairių kultūrinių organizacijų aktyvus narys, nekurį laiką sunkiai sirgęs, tapo iš darbovietės, kaip fiziniai nepajėgus, atleistas. Jo išlaikymu rūpinasi sūnus Kęstutis-Povilas.

Rimvydas Rapšys, anksčiau gyvenęs 7034 S. Rockwell, su trečia marinų divizija iš Japonijos išvyko į Okinawą.

Banelis, Toronto Savanorių-Kū-rėjųpirmininkas, lankėsi Chicago-Jisai tarėsi su Centro Valdybos nariais, lankė savo gimines ir pažįstamus. Pasirodo, kad Toronto skyrius turi 18 narių, kurie gana veiklūs. Dabar jie paskyrė 25 dolerius dail. J. Kaminskui, Lietuvos karo invalidams — 30 ir Centro Valdybai — 10 dolerių.

MŪSŲ MIRUSIEJI

KPT. V. SADAUSKAS

Rugpiūčio 29 d. Waterbury, Conn., mirė Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis kapitonas Vaclovas Sadauskas. Liko žmona Anelė.

Karinėje tarnyboje Lietuvoje V. Sadauskas buvo 3-me ir ilgesnį laiką 8-me pėstininkų pulke. Iš 8 pėstininkų pulko buvo išėjęs atsargom

Vokiečių okupacijos metu V. Sadauskas dirbo Savitarpinės Pagalbos įstaigoje Kaune, kuri buvo okupantų nuteriotojo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus likučiai. Buvo labai malonaus būdo žmogus ir gerai sugyvendavo su bendradarbiais ir pažįstamais.

MARTYNAS JURKUS,

gyvenęs Washington, D. C., mirė liepos 24 d., sulaukęs 73 m. ir Amerikoje išgyvenęs 58 m. Kadangi velionis buvo ištarnavęs 30 m. Amerikos laivyne orkestro vedėju, tai be kitų organizacijų atsiuntė gėlių ir USA laivyno orkestras, bei Amerikos profesinė muzikų sąjunga.

KAZYS PETRAUSKAS

Liepos 10 d. ryte staiga mirė prieš kelis metus atvykęs į Ameriką Kazys Petrauskas. Velionis buvo rimtas žmogus, Lietuvoje tarnavo eilėje įstaigų, buvo kilęs iš neturtingų, bet gyvenime prasimušė iki tarnautojo. Turėjo pasistatydinęs Kaune namą. ir abi dukteris sugebėjo leisti į augštąjį mokslą. Kaip sąmoningas patriotas buvo Lietuvos savanoriu, o ir tremtyje bei Amerikoje visada atlikdavo lietuviškas pareigas. Mirė nesulaukęs nė 60 metų.

KAZIMIERAS KUČAS

Pirmojo Pasaulinio Karo veteranas Kazimieras Kučas, mirė liepos 30 d. nuo staigaus širdies smūgio.

K. Kučas gimė Panevėžio aps., Uliūnų km. Į Ameriką atvažiavo prieš Pirmąjį Pasaulinį karą ir čia išgyveno 40 metų. Atlikęs Amerikoje savo tarnybą, jis išbuvo visą laiką Chicagoje ir dirbo Bridgeporto kolonijos kepyklose, kaipo duonos išvežiotojas. Mirtis jį ušklupo prie 37 gatvės ir Halsted.

CLARENCE RAMEIKA,seržantas, 621 North Riverside, Waterbury. Gimė 1918 m. rugp. 23 d. Waterbury, Antrojo Pasaulinio Karo dalyvis. Liko žmona, sūnus, duktė ir brolis.