Karinė spauda

THE ARMY COMBAT FORCES JOURNAL, gegužės ir birželio mėn. 1955.

Remkimės pulku, plk. ltn. S. P. Edwards, Jr. Tradicinis, pagrindinis organizacinis vienetas yra pulkas su savo istorija, emblema ir dvasia. Jis ir privalo toliau likti tokiu. Karinė dvasia geriausia išsilaiko pastoviame vienete kaip pulkas.

Išlaikykime Pulką,plk. B. Palmer, Jr. Sąlygos Europoje verčia JAV jėgas! laikomas ten, organizuoti ne divizijomis, bet vadinamais RCT (regimental combat team), sustiprintais pulkais. Administracijos atžvilgiu divizija yra palikta. Tokį RCT sudaro: pešt. pulkas (motorizuotas), šarvuotas kavalerijos batalionas, lauko artilerijos batalionas (105 mm gaubi-cos), inžinerijos kuopa, tiekimo, ryšių, sanitarijos ir karinės policijos daliniai priskirti iš divizijos. Autorius siūlo išlaikyti pėst. pulką branduoliu tokios rinktinės, tik sustiprinti jo šarvuotus dalinius, padidinti judrumą, pagerinti kontrolę ir vadovavimą. “RCT organizuotas dalinai remiantis mechanizuotu pėst. pulku gali kautis plačiuose frontuose ir bet kokioj vietovėj.”

Karo Teatro Tarnybų Vadovybė, brig. gen. C .S. Harris. Tiekimas yra taktikos tarnas, bet ne viešpats.

Minos Gali Nulemti, gen. mjr. H. W. Blakeley. Naujai ruošiamo statuto “Lauko minų vartojimas” nagrinėjimas. Kadangi Europoje ar Korėjoje ar kur kitur naują karą pradės, t.y. iniciatyvą parodys ne Amerika, bet priešas, JAV kariuomenei teks pradžioje gintis. Tuo atveju sugebėjimas naudoti minas gali nulemti pergalę.

Kinijoj, Atrodo, Teks Pėstininkui Tą Atlikti, gen. Sun Li-Jen.

Dėl mažo ir blogam stovyje esančio kelių tinklo Kinijoj, būsimo išlaisvinimo karo atveju, teks peržiūrėti esamą žvalgybos sistemą nacionalistų armijoje. Vienas žvalgų būrys pulkui, viena žvalgų kuopa divizijoj ir vienas batalionas korpe, kaip kad dabartiniai statutai reikalauja, aiškiai, yra per maži daliniai. Kai teks vykdyti karo žygį be kelių, sunkioje vietovėje, žvalgų daliniai turės būti gerokai sustiprinti.

Seržantas perima Pareigas,ltn. C. L. Snyder. Naujokų mokymą JAV kariuomenėje veda komisijos. Kiekvienam mokslo dalykui yra skiriama speciali komisija, kuri ir būna atsakinga už dalyko dėstymą ir rezultatus. Dabar pradėta skirti puskarininkius, kurie kai kuriuos dalykus, kaip ginklus, pirmąją pagalbą ir tt. dėsto savo dalinio naujokams. Autorius randa, kad toks metodas yra geresnis kaip komisijų (Lietuvos kariuomenėj tai buvo seniai žinoma. Z. R.).

Indokinijos Kruvinos Pamokos, mjr. L. McFadden Prosser.

Prancūzija neteko Indokinijoje 65,000 žuvusių ir 82,000 sužeistų. Penkios laidos jų karininkų, baigusių St. Cyr karo mokyklą krito

Indokinijoje. Nežiūrint didelės finansinės ir medžiaginės paramos iš JAV, Prancūzija karą Indokinijoje pralošė (Indokinijos praradimas priskiriamas kaip “nuopelnas” Mendes-France.

Sukėlę nacionalistinius vietnamiečių jausmus, komunistai suorganizavo stiprią partizanų armiją, kuri pradėjo kovą su prancūzų įgulomis ir lojalistų daliniais. Negalėdami sučiupti partizanų dalinių veikiančių iš nepereinamų džiunglių naktimis, prancūzai organizavo bunkerių — blokhauzų sistemą. Jos laikėsi, kol žuvo paskutinis didelis ir stiprus blokhauzas — Dien Bien Phu.

Prancūzų gynimosi sistema pasirodė nevykusi.

Tik maršalas de Lattre de Tassigny, suorganizavęs vietines ištikimų vietnamiečių jėgas ir įvedęs judrumo elementą į prancūzų dalinius (parašiutininkų operacijos) kiek pataisė padėtį. Bet, deja, jis 1952 m. mirė. Su juo žlugo ir jo, daug žadėjusi naujoji strategija.

Dien Bien Phu įtvirtinimas rodė norą pereiti į judresnį karą ir imtis iniciatyvos. Tačiau kodėl prancūzai nesuteikė ten tokio dydžio įgulą, kuri būtų galėjusi imtis puolamųjų veiksmų, lieka didelė to karo mįslė.

Partizanų veiksmai Indokinijos džiunglėse.

Su pranašesne armija ir geresniais ginklais prancūzai pralaimėjo partizanių karą Indokinijoje, nes nemokėjo turimas moderniškąsias priemones panaudoti partizaniniam karui vesti.

Tinklinė Gynyba, plk. ltn. J. W. Edwards. Atominis karas reikalauja peržiūrėti taktiką. Gynimo linijas turės pakeisti gynimo plotai išdėstyti voro tinklo pavidalu. Tokius plotus iš visų pusių turėtų ginti sustiprinti pulkai (RCT). Panašios taktikos ėmėsi vokiečiai atsitraukdami iš Rusijos 1942 m.

Maitinimas Korėjoje, kpt. J. G. Westover. Kiek aplinkybės leisdavo Korėjos karo metu amerikiečiai kariai gaudavo bent du karštus valgius per dieną: pusryčius ir vakarienę. Pietums valgydavo sausą žygio davinį. Nagrinėjama įvairių žygio davinių savybės.

Rinktinė Razor,Anthony Leviero. Tokio vardo rinktinė (Task Force Razor) atliko istorinį manevrą. Pirmą kartą tikra atominė bomba buvo panaudota manevrų metu. Jai sprogus, rinktinė atlikusi 171 mylios žygį (M48 Patton tankai ir M59 šarvuoti transportiniai auto) įsiveržė į sprogimo plotą.    Z. R.

THE AMERICAN LEGION MAGAZINE,Gegužės mėn. 1955.

Ką Turite Žinoti Apie Pasaulinę Valdžią. Žane B. Thurston. Savo Tautinėje Konvencijoje 1951, Amerikos Legionas priėmė rezoliuciją, kuria pasisako prieš bet kokią pasaulinę valstybę ir prieš valstybingumo atsisakymą J. A. Valstybėms. Yra bandoma Jungtines Tautas paversti pasauline valdžia, kuri prievarta įvestų naują tvarką pasaulyje. Tokią propagandą varo visame pasaulyje eilė gerai finansuojamų organizacijų; Amerikoje viena iš stipriausių iš jų yra United World Federalists, Inc.

Pagal pasaulinių federalistų planą tautos bus priverstos jungtis į vieną pasaulinę valstybę, kurioje ir komunistinės valstybės dalyvaus lygiomis teisėmis. Kartą įstojus pasaulinėn sąjungon išstoti nebus leidžiama. Tuo tarpu Amerikos Declaration of Independence sako:    jei valdžia pažeis žmogausteises, žmonės turi teisę pakeisti ar panaikinti tokią valdžią. Kas gi pakeis ar panaikins pasaulinę valdžią, kai ji pasidarys nesuvaldoma, jei bus uždrausta išstoti iš sąjungos?

Pasaulinis parlamentas susidėtų iš atstovų proporcingai valstybės gyventojų skaičiui. Kas liktų iš Amerikos atstovų palyginti su sovietų kraštais, kurie yra daug skaitlingesni gyventojais? Mokesčiai būtų mokami proporcingai tautos pajamoms. Aišku, Amerikai tektų mokėti didesnę dalį visų mokesčių.

Pasaulinis senatas būtų ne renkamas, bet skiriamas ir jis leistų įstatymus. Mes žinome kas atsitiko Amerikoje kaip augštose vietose priviso paskirtų Hissų, Judit Co-plonų, J. S. Servicų, Remingtonų, H. D. Whitų ir panašių.

Tokį, Amerikai savižudišką, planą pasaulio federalistai mėgins dar šių metų liepos mėnesį per Jungtines Tautas primesti pasauliui.

Visi diktatoriški tokių pasaulio federalistų siekiai išlenda aiškiai jų išleistoje brošiūroje, kur sakoma: “Teisė ir tvarka niekad nebuvo pasiekta vien tik remiantis gera žmonių valia. Valdžia privalo jėga įvesti teisę ir tvarką ar tai kaime ar tautoje”.

Rusijoje yra tvarka ir teisė įvesta valdžios ir dar labai tvirtos! Bet kaip tokios valdžios laisvi žmonės trokšta? Jie nuo jos kur tik gali bėga!

Pasaulio federalistų planai visai sutinka su Marxo planais paversti pasaulį sovietinių respublikų junginiu ir visai sutinka su dabartinių komunistinių vadovų siekiais.

Japonų Laivyno Gėda, Comdr. C. A. Smith. Vokietijai pradėjus karą Hitleris susitarė su Japonijos pasiuntiniu Berlyne, kad visi priešo laivai, ir prekybiniai, bus torpeduojami, o jų įgulos naikinamos neleidžiant joms išsigelbėti. Tuo buvo tikėtasi sutrukdyti Amerikai padėti sąjungininkams laivais ir jūrininkais. Nėra davinių ar vokiečiai naikino skęstančių laivų įgulas, bet japonai tą vykdė labai žiauriai. Užtai, po karo 44 jų admirolai ir kiti karininkai buvo nubausti įvairiom kalėjimo bausmėm.Z. R.