SPORTAS JAV KARIUOMENĖJ

Fort Lewis, Wash, stovykloje, per kurią yra perėję ir nemaža lietuvių.    E. šulaičio nuotr.

Sportas šio krašto kariuomenėje užima gana svarią poziciją, nes jo pagalba grūdinama karių dvasia ir ryžtingumas. Tą gerai supranta kariuomenės viršūnėse esantieji asmenys, kurie suteikia galimumą jos eilėje esančiam jaunimui lavinti savo fizines, o kartu ir dvasines savybes.

Savu pobūdžiu sportą kariuomenėje būtų galima suskirstyti į 3 pagrindines rūšis: reprezentacinį, reguliarų-mokomąjį ir laisvalaikio — pramoginį.

Pirmos rūšies sportas yra daugiau pasiekiamas labiau pažangiems kariams sportininkams, daugiausia profesionalams arba buvusiems universitetų, kolegijų ir augštųjų mokyklų rinktinių žaidėjams. Tokie turi nemaža galimybių patekti į paskirų pulkų, divizijų arba stovyklų rinktines ir savo sporto šakos sezonais naudoti armijos laiką treniruotėms ir rungtynėms.

Labiausiai populiarios sporto šakos yra: futbolas, krepšinis ir beisbolas ir jose dalyvaujantieji iškilieji žaidėjai retai mato šautuvą. Taip pat gerokai populiarios yra individualinės sporto šakos, pav.: boksas, imtynės ir baulingas. Žinoma, jos nesutraukia tokio didelio susidomėjimo, bet pirmaeiliams žaidėjams čia yra teikiama daug lengvatų. Kiek blogiau yra stalo ir lauko tenisininkams, europietiško futbolo žaidėjams ir tokių šakų sportininkams, kurios šiame krašte išviso nėra populiarios ir civilinių tarpe. Pavyzdžiui, kiek teko sužinoti, JAV yra tik viena europietiško futbolo reprezentacinė stovyklos komanda, būtent Fort Carson, Colorado. Nors tokioje Vokietijoje jų yra gana daug ir tik todėl, kad ten futbolas yra labai populiarus civilinių tarpe.

Reprezentacinis sportas kariuomenėje yra gana augšto lygio, nes, kaip minėjome, jį atstovauja tik iškilesnieji sportininkai. Pereitais metais, šių eilučių autoriui Fort Lewis, Washington stovykloje teko stebėti visos armijos krepšinio pirmenybes, dalyvaujant JAV, Europos ir Havajų amerikiečių karių penketukams. Čia buvo galima pamatyti tikrai gražių kovų ir pačių geriausių krepšinio žaidėjų, anksčiau buvusių kolegijų ir All-American žvaigždžių.

Toliau tenka pakalbėti apie antros rūšies sportą — reguliarų - mokomąjį, prieinamą ar net būtiną visiems kariams. Čia reikia įskaityti mankštą ir bendro pobūdžio sportą užsiėmimų metu.

į mankštą kariuomenėje kreipiamas itin didelis dėmesys ir yra stovyklų, kur jai yra skiriama 1 valanda dienoje. Bendro pobūdžio sportui skiriamas valandų skaičius įvairuoja įvairiose stovyklose kas priklauso pulkų ar divizijų vadų. Bet jam yra skinamos maždaug 8 valandos savaitėje. Dažnai čia kiekvienam yra leidžiama laisvai pasirinkti sporto šaką ir joje lavintis. Į šią kategoriją būtų galima įskaityti ir įvairias kuopų, baterijų ar panašių vienetų vidaus bei tarpusavio varžybas, kurios daugiausia yra pravedamos šiuo laiku.

Trečia ir paskutinė sporto rūšis yra laisvalaikio sportas, kuris taip pat prieinamas visiems kariams. Čia daugiausia reiškiamasi stalo tenise ir bilijarde, nes jiems žaisti priemonės yra kiekviename “Service Club’e”. Tie “Service Club’ai” vykdo ir šių šakų pirmenybes, kurios sutraukia nemaža dalyvių, nors augštu lygiu nepasižymima.

Taip pat yra galimybių laisvalaikiu naudoti stovyklų sporto sales, jose esančius sporto įrankius ir baseinus. Žinoma, čia yra nustatytos valandos ir kartais kiekvienam tenka pasitenkinti tik tam tikru trumpu laiku.

Baigiant reikia pažymėti, kad čia pateikti duomenys yra paimti grynai iš asmeninės patirties. Tai tik daugiau vaizdas, susidarytas gyvenant keliose kariuomenės stovyklose ir čia atpasakotas skaitytojams. Bet jis, su mažomis išimtimis, gali būti pritaikomas ir visai JAV kariuomenei.

Edv. Šulaitis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

TĖVYNĖS SARGYBOJE, Juozas Vaičeliūnas. Lietuvos karininko-lakūno atsiminimai 1932-1941. Iliustruota 15 nuotraukomis, viršelis dail. T. Valiaus, 230 psl. Išleido autorius, pas jį ir gaunama. Kaina $3.00, siųsti: T. Vaičeliūnas, 195 Drinkwater St., SUDBURY, Ont. Canada.