BIRŽELIO ŽIAURIOSIOS NAKTYS

Nuo nepriklausomybės atgavimo laikų, Lietuva ir kitos dvi jos kaimynės, Baltijos valstybės, tikėjosi taikos iš didžiojo rytų kaimyno Sovietų Rusijos. Įvairios sutartys ir nepuolimo paktai buvo daromi ir pasirašomi. Tačiau didysis lokys tik žaidė ir laukė progos.

1940 metais birželio 14 d. Sovietų Sąjunga įteikė Lietuvai ultimatumą, kuriame tarp kitko buvo reikalaujama, kad būtų laiduotas laisvas praleidimas į Lietuvos teritoriją sovietų kariuomenės dalių ir leista joms pasiskirstyti svarbiausiuose Lietuvos centruose.

Lietuvos vyriausybė ultimatumą priėmė ir birželio 15 d. 15 val. per sieną patvino sovietų kariuomenės masė, užliedama Lietuvos teritoriją ir palaidodama Lietuvos laisvę. Tai įvyko prieš 15 metų. Panašiai atsitiko su Estija ir Latvija.

Naujo žiauraus rėžimo geležinę ranką lietuviai greitai pajuto. Tačiau pirmosios patriotų aukos, pirmoji politinių kalinių banga buvo tik įžanga į didįjį Tautos naikinimą. Lygiai po metų, nakčia iš birželio 13 d. į 14 d. 1941 metais, sovietai parodė kaip reikia tautą naikinti masiniais suėmimais. Tą naktį Lietuva neteko 40,000 savo geriausių žmonių. Pirmasis masinis lietuvių trėmimas į Sibirą palietė vyrus, moteris ir kūdikius.

Ta baisioji birželio naktis atvėrė mūsų Tautai akis. Buvo suprasta, jog laisvę reikia ginti, be aukų laisvas nebūsi. Tačiau jau buvo per vėlu; Lietuva pavirto žaisleliu II Pasaulinio Karo varžovų rankose. Ir viena ir antra pusė pasidavusią ir nuginkluotą tautą siekė išnaudoti ir pavergti.

Jau praėjo 10 metų po II Pasaulinio Karo pabaigos. Žmonija pažino tikruosius sovietų kėslus, tačiau tik dalinai. Vakarų pasaulio galiūnai dar vis tebekalba apie taiką ir sugyvenimą su į visas puses besiveržiančiu, kaip deginanti lava, komunizmu. Labai nedaug blaivių balsų šaukia: kol nevėlu organizuokime laisvės gynybą!

Kai augštesnės civilizacijos sienos sustoja plitę žemesnės civilizacijos sąskaiton, tuo metu susidariusi lygsvara niekada netampa pastovi ir, laikui bėgant, žemesnioji civilizacija pradeda nugalėti. Tokią išvadą apie civilizacijos žlugimą daro mūsų laikų garsusis istorikas A. J. Toynbee savo neseniai užbaigtame 10tomų veikale “Istorijos Studija”.

Gal vakarų civilizacija jau pasiekė tą lygsvaros tašką ir žemesnioji civilizacija, su visu jos žiaurumu, pradeda vykdyti savo naikinantį darbą?

Reikalas liečia žmonijos laisvę ir kovą už ją. Tos kovos priekinius postus sudarė trys Baltijos respublikos 1940 metais birželio mėnesyje.

Z. Raulinaitis