Karinės žinios

JA VALSTYBĖSE

Įsteigta Aviacijos Akademija

(Air Force Academy, Colorado Springs. Col.). Iki šiol akademijas turėjo tik armija — West Pointe ir laivinas — Annapolyje.

Joje bus ruošiami aviacijos karininkai. Mokslas tęsis 4 metus. Baigę gaus jaun. leitenanto laipsnį ir jiems bus pripažintas žemiausias mokslinis laipsnis—Bach-alor of Science.

Akademijai pastatai bus pradedami statyti birželio mėnesį, numatoma baigti per 4-5 metus. Oficialus atidarymas įvyks 1957 m. Akademijai skirta 17,500 akrų žemės. Patalpos talpins 2.500 kadetų ir apie 5 - 7,000 mokomojo ir pagelbinio personalo.

Į pirmą laidą kanditatai jau parinkti. Mokslas prasidės šią vasarą laikinose patalpose Lowry Aviacijos Bazėje, 67 mylios nuo nuolatinės Akademijos vietos.

Kandidatus, 17 — 22 metų amžiaus, parenka kongresmanai. Kandidatai privalo išlaikyti konkursinius egzaminus. Į pirmą laidą buvo 6,500 kandidatų, priimta tik 300.

Kadetai gauna veltui mokslą ir patalpas. Iš mėnesinės algos $111. 15 turi apsimokėti už maistą ir rūbus.

Baigę Akademiją turi atitarnauti mažiausia 3 metus aktyvioj tarnyboj ir 3 metus rezerve.

Aviacijos Akademijos viršininkas yra gen. ltn. Harmon.

Išrastas prietaisas, kuris apsaugoja nuo sprogimo lėktuvo degalų baką, kai jį kliudo sviedinys. Tai yra mažas, lengvas prietaisas, patalpintas degalų bake, kuris infraraudonųjų spindulių pagelba momentaliai “pamato” sprogimą ir tuoj pat paleidžia gesinantį skystį iš indo, kuris yra specialiai įtaisytas degalų bake. Tas visas gesinimas vyksta taip greitai (vienos milijoninės sekundės būvyje) kad galima sakyti sprogimas užgesinamas dar jam neprasidėjus.

Rotošiutas, vietoj parašiuto, yra naudojamas numesti tiekimo reikmenis žemėn iš lėktuvo, kuris skrenda žemai ir greitai. Jo nukritimo taiklumas yra žymiai geresnis už parašiuto.

Jis susideda iš dviejų sparnų panašių į malūnsparnio sparnus. Tie sparnai susistumia iki pusės pilno savo ilgio. Virš sparnų yra lyg bombos vairuojamas įtaisas ir žemiau jų indas, kurin sudedamas krovinys. Rotošiutai sukabinami po lėktuvo sparnais ant bombų laikiklių.

Išmetus rotošiutą, jo sparnai pradeda suktis; išcentrinė jėga ištiesia juos iki pilno jų ilgio. Tas sukimasis labai sumažina kritimo greitį. Rotošiutai yra gaminami įvairių dydžių.

Atominiai bandymai

Šiais metais atlikta 13 atominių sprogdinimų (apie 50 iš viso), kiekvienam iš jų panaudotos skirtingos bombos, pritaikintos specialiems tikslams.

Šiais bandymais išspręsta keletas problemų;

a.    Kaip apsiginti nuo didelių junginių greit skrendančių lėktuvų. Išbandyta pati skrendanti atominė raketa davė gerus rezultatus. Viena raketa gali sunaikinti visus lėktuvus esančius dviejų mylių raketos sprogimo spindulyje.

b.    Atominė bomba gali būti panaudota sabotažo reikalams užpakalyje priešo linijų. Išbandyta atombomba, kuri gali tilpti į kelioninį čemodaną.

c. Išbandytos įvairių dydžių atombombos, kurios gali būti pritaikintos įvairioms taktinėms aplinkybėms.

d.    Išbandytos specialios dūmų uždangos apsigynimui nuo šiluminių spindulių priešo atombombai sprogus.

e.    Patikrinta kaip apsaugoja atskirą žmogų apkasas — duobė, įvairių rūšių slėptuvės; kaip veikia atominis sprogimas į ginklus, aprangą, maistą ir kitus reikmenis.

Skaitoma, kad JAV dabar turi apie 10,000 įvairių rūšių atombombų.

Amerikiečių nuomone Rusija tolokai atsilikusi, ji turinti tik dviejų rūšių bombas. Rusija padariusi mažiau kaip 10 sprogdinimo bandymų.

Karinio ūkio negerovės

Hooverio Komisija, kuri ieško būdų kaip pagerinti valstybės administracijos aparatą, rado nemaža trūkumų kariuomenės ūkyje.

Sandėliuose prikrauta perdaug turto, kuris genda, ir turi būti parduotas, kaip perteklius už labai žemas kainas. Pav. Laivynas turi dešrelių dėžutėse, kurių užteks 60 metų pagal dabartines sunaudojimo normas. Tuo tarpu sandėliavimo taisyklės sako, jog mėsa dėžutėse galima laikyti iki 24 mėnesių prie 40 ° F ir tik iki 12 mėnesių prie 90°F. Sandėliuose nėra žinių kaip senas yra tas maistas. Iki šiol buvo naudojamas toks metodas; jei maistas dėžutėje sugedęs jis išmetamas lauk, jei dar nedvokia —sunaudojamas.

Panašūs nesklandumai su rūbais ir kitais reikmenimis. Kariuomenė turi rūbų ir aprangos už apie 2.7 bilijonus dolerių, tą atsargą galima sumažinti pusiau.

Pirkimo būdai pasenę, negyvenimiški ir nuostolingi.

Komisija rado, jog kariuomenės išlaidos rūbams ir maistui 1951— 1954 m. laikotarpyje galėjo būti sumažintos kasmet po 340,024,400 dolerių.    J. L.

SOVIETŲ RUSIJA

Varšuvoje gegužės mėn. Rusija su savo pavergtaisiais satelitais sudarė karinį paktą panašų į NATO paktą. Juo apjungiama Europos komunistinių kraštų karinės pajėgos vienon vadovybėn, kurios priešakyje pastatytas rusų maršalas Konev.

Kariniu požiūriu šis paktas įneša mažai pakeitimų, rusai ir iki šiol buvo visų satelitų kariuomenių viešpačiai. Dabar rusai galės daugiau viešai valdyti satelitų karines pajėgas.

Šį paktą sudarydami jie turėjo daugiau psichologinių tikslų. Jeigu jūs kapitalistai nenorėtumėt priimti mūsų “taikingų” nusiginklavimo pasiūlymų mūsų sąlygomis, tai štai, mes sudarome dar didesnę pajėgą — baisesnį kumštį.

Iš kitos pusės, paktas leidžia laikyti rusų įgulas satelitiniuose kraštuose. Kitaip, pasirašius Austrijos taikos sutartį, rusai privalėtų savo kariuomenę iš satelitinių kraštų atitraukti.

Satelitinių kraštų kariuomenės dydžiai yra sekantys: Lenkijos — 20—25 divizijos, Rytų Vokietijos — 6—9 div., Čekijos — 12—15 div., Vengrijos — 12 div., Rumunijos — 15—20 div., Bulgarijos — 11—16 div., Albanijos — 2—3 div. Be to, yra apie 600,000 viešosios ir slaptosios policijos; apie 2,000 lėktuvų ir 2,000 tankų.

Bendrai, atrodo, jėga nemaža, bet jos tikroji vertė, rusų atžvilgiu, yra abejotina, nes satelitų kariuomenėmis jie negali pasitikėti.

VAK. VOKIETIJA

Vak. Vokietija atgavusi nepriklausomybę, nors kariuomenės dar neturi, bet kaip priimta į NATO, paskyrė Vokietijos kariuomenę NATO štabe atstovauti gen. Hans Speidel. Jis laikinai uniformos nenešioja.

Gen. Speidel NATO štabe bus naudingas, nes jis jau 1942 metais planavo vokiečių žygį į Rusiją. Jis sako, kad tas žygis nepavyko, nes buvo per daug rusų, taipgi, buvo per daug vienu vokiečiu — Hitleriu. Jis dalyvavo atentate prieš Hitlerį ir buvo areštuotas. Po karo jis profesoriavo Tiubingeno universitete, dėstė moderniąją istoriją.

J. L.