Kariai ir jaunimas

MŪSŲ ŠEIMOJE

Sekminių savaitgalį Čikagoje įvyko Liet. Stud. Skautų Korp. “Vytis” sąskrydis. Jame dalyvavo Clevelando, Detroito, Urbanos, Čikagos ir JAV korespondencinis skyrius. Sąskrydyje buvo svarstomos įvairios akad. skautybei veiklos sritys, pobūdis, tradicijjos ir t.t. Tuo pačiu metu Čikagoje įvyko Liet.Skaučių Seserijos vadovių sąskrydis, kur buvo gvildenamos temos apie skautybę Lietuvoje ir išeivijoje, skautės vadovės principą, santykius su tėvais ir kt.

-o-

Toronto studentų ateitininkų draugovė oficialiai įstojo į stud, at-kų sąjungą.

-o-

Rugp. 18—28 dienomis Kanadoje prie Niagaros įvyks 8-j i pasaulinė skautų jamboree. Dalyvaus skautai iš daugiau kaip 50 kraštų. Bus taip pat sudaryta dr-vė iš skautų, kurių kraštai yra už geležinės uždangos. Šiai dr-vei vadovaus kanadietis skautininkas, o jo adjutantas bus lietuvis vyr. sk. Piečaitis iš Montrealio liet. sk. tunto. Oficialiai lietuvius galės atstovauti 15 mūsų skautų.

-o-

New Yorko šviesiečiai ir santariečiai liepos 4 d. savaitgalyje rengia bendrą savaitgalio stovyklą.

-o-

New Yorke įsisteigė stud, at-kų inžinierių korporacijos “Grandis” skyrius. Pirm. — A. Sabaliauskas, sekr. — A. Ivaška ir ižd. S. Bobelis.

-o-

Bostono “Žalgirio” skautų tuntas šiemet nepaprastai aktyviai pasireiškė skautiškosios spaudos vajuje — visas tuntas prenumeruoja “Skautų Aidą” (100 nuošimčių!). “Senųjų lapinų” sk. vyčių būrelis surinko 138 prenumeratas, iš kurių 21 yra garbės prenumeratos. Tai sektinas pavyzdys visoms jaunimo organizacijoms kaip savo spaudą remti.

-o-

PAX ROMANA pasauliniame kongrese, kuris įvyks š. m. rugpiūčio mėn. Nottinghame, Anglijoje, SAS atstovaus Jonas Medušauskas iš Vokietijos.

Čikagos jūros skautai vieną savaitgalį drauge su amerikiečiais jurų skautais viešėjo karo laivyno mokykloje, Waukegane. Buvo pravestos įvairios varžybos, kurias stebėjo JAV karo laivyno admirolas, augštieji karininkai ir skautų vadovybė. Mūsų jūrų skautai gavo 4 medalius už laimėjimus plaukimo varžybose ir 9 diplomus už pavyzdingą žygiavimą.

-o-

Dr. J. ir K. Aglinskai,, gyv. 5717 S. Richmond Ave.. Chicago, savo namo rūsį užleido Čikagos jūrų skautams, kur bus įrengtas jaukus būklas.

-o-

Korespondenciniame Lietuvos Skautų Brolijos posėdyje išrinkta nauja LSB vadovybė:    Vyriausias

Skautininkas — prof. St. Kairys, VS Pavaduotojas — Pr. Čeponis, LSB Garbės gynėjas — K. Grigaitis — visi iš Toronto, Kanados.

-o-

Dr. Mačiuikienė iš Čikagos, pagerbdama savo prieš 15 metų mirusio vyro atmintį paaukojo 100 dol. lietuviškai skautybei paremti. A. Mačiuika buvo vienas iš Lietuvos skautijos pionierių, buvęs Kauno tuntininku. Buvo sužeistas kovose su lenkais. Tarnavo 8 pėst. K. K. Vaidoto pulke, vėliau perėjo karo aviacijon, kur buvo karo lakūnas, eskadrilės vadas ir ėjo aviacijos viršininko pareigas.

-o-

Amerikos Lietuvių Inžinierių — Architektų S-gos Bostono skyrius ruošiasi įteikti “Žalgirio”’ skautų tuntui vėliavą. Vėliavos projektą ruošia žymus architektas J. Okunis.

-o-

Clevelando skautų tuntas, kuriam vadovauja uolus “Kario”’ bičiulis ps. V. Kamantas, išvyksta stovyklauti į skautų rėmėjo mielojo Dėdės Čiuto ūkį prie Painesville, Ohio. Stovykla vyks nuo liepos 9 iki 23 d. Jai vadovaus skautininkai V. Kizlaitis, V. Šenbergas, R. Bajoraitis ir Vl. Bacevičius.

Majoras Br. Bajerčius paaukojo 10 dol. Bostono “Kregždžių” skilčiai. Malonus rėmėjas buvo LK Birutės ulonų pulko karininkas. Ulonai per metų metus rėmė Alytaus skautų tuntą. Alytaus skautų raitelių šimtinė ulonų žirgais kas šeštadienį jodinėdavo gražiomis Alytaus apylinkėmis.