Karinės žinios

RAUDONOJI KINIJA

Iš žemiau dedamo palyginimo matyti, kad Raud. Kinija yra silpna. JAV ir Kinijos sienos telpa tam pat žemėlapyje:

Plotas —

Jungtinės Amerikos Valstybės

3,022,000 kv. mylių.

Raudonoji Kinija

4,038,000 kv. mylių

Gyventojų —

163,000,000.

600,000,000

Dirb. žemės —

400,000,000 akrų.

300,000,000 akrų

Maistas —

3,200 kai. dienai.

2,100 kalorijų dienai

Pajamos —

$1,800 asmeniui metams.

$50 asmeniui metams

Pramonės įreng. —

$500 bilijonų.

$5 bilijonai

Keliai —

3,500,000 mylių plentų.

124,000 mylių kelių

žaliavos —

Daug ir dar gali įsivežti.

mažai ir mažai gali įsivežti

Plienas —

112 mil. tonų.

1 mil. tonų per metus

Anglys —

453 mil. tonų.

52 mil. tonų

Geležinkeliai —

226,000 mylių.

15,500 mylių kelio

Nafta —

2,387 mil. statinių.

3 mil. statinių

Lėktuvų dirbtuv. —

pagamina 50,000 lėktuvų per metus.

tik sustatymo ir pataisymo

Tai gi, Raud. Kinija yra silpna ir pusiau badaujanti. Maisto ir žaliavų dideli ištekliai guli pietų Azijoj, į kurią Kinijos akys yra visą laiką ir nukreiptos.

Į pietus visom jėgom eiti negali, nes pašonėje — Formozoj sėdi kinai nacionalistai, kurie rengiasi kada nors grįžti pačion Kinijon.

Raudonieji su Čang-kai-Šeku vienu gal ir susitvarkytų, bet JAV sudarė pagalbos sutartį su Čang-Kai-Šeku, pažadėdamos paramą ginant Formozą ir Pescadorų salas.

Taigi JAV stovi Raud. Kinijai skersai kelio į jos tikslus Azijoj. Raud. Kinija, nežiūrint jos silpnumo, bando grasindama, blefuodama ar tai derybų keliu išstumti JAV iš Azijos erdvės.

Atrodo, kad ji neis į plataus mąsto karą, nes užpakalyje savo skaitlingos armijos ji neturi nieko, kas reikalinga vesti modernio pobūdžio karui, kokį yra pasiruošusi vesti Amerika. Bet Kinija viską padarys, kas neperviršins Amerikos pacifistinės kantrybės, kad sukompromituotų JAV azijatų akyse ir kad bent kiek toliau nustumtų jas nuo savo pakraščių. I. L.

KANADA

Naujas moderniškas prieštankinis ginklasjau išbandytas ir gaminamas Kanadoje. Balandžio mėn. armija demonstravo taiklumą ir pramušamąją jėgą naujo pėstininkų prieštankinio ginklo vadinamo Heller. Iš aštuonių asmenų, kurių nė vienas šio ginklo nebuvo matęs, kai kurie iš jų buvo civiliniai žmonės, spaudos atstovai, septyni pataikė į taikinį iš 300 jardų iš pirmo karto.

Apmokyti šaudyti šiuo ginklu Kanados kariai, iš 300 jardų pataikydavo visus tris šūvius į taikinio centrą, o kliudymai išplėšdavo skyles per trijų colių storumo plieno plokštę. Armija tvirtina, kad Heller (lietuviškai išeitų “Pragarinis” ar “peklinis”) yra daug geresnis ir tobulesnis už visokius ligi šiol žinomus “panzerfaustus” ar “bazookas” ir neturi sau lygaus visame pasaulyje.

Šitą naują ginklą suplanavo ir išvystė, 39 metų kanadiečiui Earl Guy vadovaujant, Valcartier, Que-beko ginklavimo dirbtuvėse. Jo išvystymas užtruko net keturis metus. Helerio kliudymas į tanką garantuoja tanko sunaikinimą.

Kanadon sugrįžo 25 pėst. brig. Queens Own Rifles batalionas ligi šiol buvęs Korėjoje. Ar jo vieton bus siunčiamas kitas dalinys dar neišaiškinta.

Kanadoje nėra privalomos karinės prievolės.Tai vienintelis NATO narys, kuriame karinė prievolė nepraktikuojama, nors spaudoje nuolat keliamas jos reikalas. Jos reikalingumo klausimą dažniausiai judina Canadian Legion— Atsargos Karių Sąjunga ir kai kurie augštesnieji gynybos pareigūnai. Kai Kanados gen. štabo viršininkas gen. ltn. Guy Siminds, prieš porą mėnesių pareiškė, kad jis mielai matytų kiekvieną jauną kanadietį atliekantį dviejų metų karinį apmokymą, gynybos ministras R. Campney turėjo duoti paaiškinimą parlamente, kad tai tik generolo asmeninė nuomonė ... Dabartinė Kanados kompletavimo sistema, kuri remiasi savanoriais, kaštuoja kraštui milijonus, nes Kanados kareivis gauna atlyginimą didesnį už daugelio Europos kraštų karininkų atlyginimą.

Kanados karinis biudžetas šiems metams— $1.7000.000.000. Dešimties provincijų ministrų pirmininkų suvažiavime, ministras pirmininkas St. Laurent pareiškė, kad nuo 1951 metų Kanada yra išleidusi gynybai $6,700,000,000. Artimiausių penkerių metų bėgyje nenumatoma išlaidas gynybai sumažinti. Jei kiltų karas, tai pirmomis karo valandomis tektų laukti smarkių puolimų atominiais ginklais, kurie būtų nukreipti į taikinius JAV ir Kanados teritorijoje esančius. Pernykštis karinis biudžetas sudarė 42% viso Kanados biudžeto, šių metų tik 40%.

Didžiuliai kariuomenės manevrairuošiami šių metų liepos mėnesį. Juose dalyvaus apie 10.000 kareivių iš visų Kanados kariuomenės dalių. Iš turimų 15 pėst. batalionų dalyvaus aštuoni ir manevrai užtruks apie šešetą savaičių. Manevrai įvyko Gagetown, N. B. stovykloje, kuri užima 427 kv. mylias, postoviui bus naudojamos tik palapinės.    J. Skaržinskas