Karys 4 1955 m. Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 4 (1309) BALANDIS — APRIL 1955

  T U R I N Y S

T. Žiūraitis, O. P., — Karys Velykų Rytą 97

Dr. V. Sruogienė, — Jonas Karolis Katkevičius 99

Plk. O. Urbonas, — Artilerija Antrojo Pas. Karo metu  104

V. Jonikas, — Viktoras Rumbutis—Savanorio sūnus 107

Posmai apie nerimą, — eilėraščiai  111

V. Maželis, — Pavasarėjant Hudsono Pakrantėse, nuotr.  112

H. Sienkievičius, — Kryžiuočiai  113

Kariai ir Jaunimas   118

Karinės žinios  120

Veteranų Veikla  122

Karinė Spauda  124

Kuprinės Pabiros  126

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

Viršelyje: Karys Velykų rytą, dail. V. Raulinaitis.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION; 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

*

Atskirus skyrius redaguoja:
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus — Karinės žinios

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas. G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas. V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė. J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vi. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Valakas, kun. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Balys Brazdžionis, Chicago,
Ill. Andrius Mart. Ciemims, Rochester. N. Y.
Petras Jaudegis, Omaha, Nebr.
Vytautas Kamantas, Cleveland. Ohio. 
Morkus Šimkus, Baltimore, Md. 
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi. *

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00,

atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS. 680 Bushwick

Aven., Brooklyn 21, N. Y.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas,
Boston, Mass.— “Baltic Florists”, 
Brooklyn, N. Y.—“Laima"
Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis.
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius. 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis.
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE;

Hamilton, Ont__J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas,
Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library".

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis.
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas,
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kicskas”,
St. Kilda, Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.