Kariai ir jaunimas

LIETUVIU STUDENTU S-GOS RINKIMAMS ARTĖJANT

Liet. Stud. S-ga šiuo metu apjungia netoli 700 lietuviškos studentijos JAV. Tai gražus akademinio jaunimo būrys. Jos veikla apima platų darbo barą, iš kurių minėtini: anglų kalba leidžiamas biuletenis “Lituanus”, kuris siuntinėjamas žymiausių pasaulio universitetų bibliotekom bei pavieniams asmenims. Biuletenis informuoja kitataučius apie Lietuvos bei lietuvių praeitį ir dabartį; rengiami suvažiavimai ir jų dalyvių vardu siunčiamos peticijos augštiems JAV pareigūnams; savo tarpe rengiamos studijų dienos lietuvybės išlaikymo problemomis; jaunoji inteligentijos karta palaikoma prie lietuviško kamieno. Tai tik dalis darbų, atliekamų šios S-gos ribose. Savaime suprantama, kad ši veikla yra labai reikšminga, ir todėl ji nusipelno rimto visuomenės dėmesio.

Šiems darbams koordinuoti S-gos nariai kiekvienais metais išsirenka centrinius organus, nuo kurių veiklos ir sugebėjimų daugiausia priklauso šios S-gos darbingumas ir atsiekti rezultatai, šiuo metu kaip tik vyksta rinkimai. Kadangi tai yra svarbus momentas mūsų jaunimo gyvenime ir kadangi visuomenė šiais rinkimais rodo nemažo susidomėjimo, žemiau patiekiame kandidatuojančiųjų pavardes.

Į Centrinę Valdybą: (renkami 7) A. Avižienis, R. Babickas, Dg. Bartuškaitė, Dn. Bartuškaitė, A. Barzdukas, J. Bilėnas, A. Dundzila, L. Griškelytė, P. Joga, B. Juodelis, V. Kamantas, J. Karklys, V. Kleiza, R. Mieželis, K. Mikėnas, D. Prikockytė, L. Sabaliūnas, A. Sužiedėlis, V. Valaitis, D. Valančiūtė, V. Va-latkaitis. Į Garbės Teismą: (renkami 3) J. Galminas, K. Keblinskas, A. Kerelis, R. Kezys, T. Naginionis, V. Pileika, L. Trečiokas, E. Vitkus, P. Zaranka. Į Revizijos Komisiją: (renkami 3) A. Bakaitis, I. Banaitytė, I. Čepėnaitė, R. Gaška, R. Kontrimas, A. Vedeckas, E. Vilkas.

Šie rinkimai yra įdomūs tuomi, kad pirmą kartą S-gos istorijoje studentai skautai išeina su savo kandidatų sąrašu. (Rinkiminiai S-gos nuostatai reikalauja sąrašinės sistemos). Kiti du sąrašai yra sudaryti ateitininkų ir Santaros. Reikia tikėti, kad studentai išsirinks darbingą ir pajėgią vadovybę, kuri S-gos veiklą dar labiau plės ir apjungs dar didesnį būrį mokslus einančio lietuviško jaunimo.

MŪSŲ ŠEIMOJE

Vyr. valt. Pr. Petraitis perėmė Clevelando Skautų Vietininkijos kpt. S. Dariaus laivo vado pareigas. Iki kovo 19 d. šias pareigas ėjo valt. E. Jarašūnas.

Čikagos studentai ateitininkai iš savo iždo paskyrė 200 dol. at-kų laikraščiui “Ateičiai” ir 15 dol. Altui.

Bostono Skautų Vietininkija, kaip išaugusi ir sustiprėjusi vienetų ir narių skaičiumi, pertvarkoma į Bostono Skautų Tuntą. Tuntininku paskirtas ps. A. Banavičius. Tuntui šiuo metu priklauso netoli 100 skautų. Mergaitės turi atskirą Vietininkiją.

A. Pupius, V. Steponavičius, A. Prekeris, A. Ratkelis ir D. Vebeliūnaitė — visi iš New Yorko — sudaro Liet. Stud. S-gos JAV-se Rinkiminę Komisiją.

New Yorko Skautų Vyčių Dr-vei vadovauja V. Gobužas. Dr-vės būrelių vadai yra V. Alksninis ir G. Surdėnas. Visi trys yra Korėjos karo veteranai. Didesnė pusė drvės narių taip pat yra veteranai.

yt. Kamantas, “Kario” atstovas Clevelande, ištarnavęs du metu JAV kariuomenėje, Vokietijoje, yra aktyviai įsijungęs į visuomeninę veiklą. Jis neseniai buvo paskirtas Clevelando skautų Vietininku.

Lietuvių Studentų Santara įvairiose vietovėse organizuoja paskaitas. Tokias paskaitas skaitė Čikagoje J. Šmulkštys, Bostone V. Biržiška ir dr. J. Girnius, New Yorke J. Audėnas ir St. Lūšys.

Rytinio Atlanto pakraščio skautų vyčių sąskrydis yra šaukiamas balandžio 23—24 d. d. Waterburyje, Conn. Sąskrydžio tema — asmenybės ugdymas, šia tema bus visa eilė paskaitų, šio rajono vyčiams vadovauja ps. V. Pileika, Korėjos karo veteranas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio sąskrydis įvyks Čikagoje gegužės 28—30 d. d. Šio Sąjūdžio Pirmininkė yra dr. M. Budrienė.

New Yorko ateitininkai balandžio 17 d. rengė savo šventę. Programoje bendra komunija, pusryčiai, iškilmingas posėdis ir vaidinimas su linksmąja dalimi.

A. Dundzila yra atsakomingasis redaktorius anglų kalba leidžiamo biuletenio “Lituanus”. šį biuletenį leidžia Liet. Stud. S-gos Užsienio Skyrius.

A. Avižienis yra pasižymėjęs nepaprastu pažangumu moksle. Jo pavardė yra įgraviruota į Illinois universiteto bronzos lentą.

Šv. Tomui Akviniečiui, intelektualų globėjui pagerbti, kovo 6, New Yorko atei-kai surengė minėjimą. Po Šv. Mišių ir bendros komunijos Apreiškimo par. salėje įvyko akademija, kurios metu Tėvas T. žiūraitis, O. P., skaitė paskaitą iškeldamas šv. Tomą Akvinietį kaip didžiausią Kat. Bažnyčios realistą ir kartu idealistą, sukūrusį integralinę filosofiją, kuria remiasi at-kų ideologija. Meninėje dalyje pianinu skambino A. Kepalaitė, dainavo L. Ralys, pianinu palydint M. Liubers-kiui.

Rūta Žukaitė, stud. Ateitininkų S-gos užsienio skyriaus vedėja, dalyvavo Pax Romana konferencijoje, Ottawoje, Kanada.

Kovo 20 d. Čikagos Lituanicos skautų tuntas iškilmingai atšventė savo gyvavimo penkmetį, šventėje dalyvavo keli šimtai skautų bei skaučių ir aukščiausia Lietuvos Skautų S-gos vadovybė: LSS Pirmijos Pirm. dr. V. Čepas, LSB Vyriausias Skautininkas Prof. Stp. Kairys, LS Seserijos Vyriausia Skautininke C. Zailskienė, LSB dvasios vadas kun. J. Vaišnys, S. J., LSS Pirmijos narys v. s. Br. Klio-rė, 3-jo JAV Rajono vadeiva sktn. S. Rudys ir kt. Iškilmingos sueigos metu buvo pašventinta Lituanicos tunto vėliava, kurią skautams padovanojo Liet. Inžinierių S-ga. Buvo išklausyta visa eilė kalbų ir sveikinimų: dr. P. Daudžvardžio, dr. St. Biežio, gen. Rėklaičio, J. Žadeikio ir kt.