MŪSŲ ŠEIMOJE

Atlanto pakraštyje skautiškąjį veikimą nuoširdžiai remia skautų tėveliai — rėmėjai, šešiose vietose sudaryti tėvų — rėmėjų komitetai, kuriems vadovauja: Bostone — p. Andriulionis, Hartforde — p. A. Šova, Waterburyje — p. S. Vaitkevičienė, Worcesteryj — p. Prapuolenis, New Yorke -— p. A. Reventas ir Elizabethe — p. B. Juškys.

Studentai jau pradėjo krutėti, ruošdamiesi naujiems Liet. Stud. S-gos centrinių organų rinkimams. Iki šiol šios S-gos rinkimuose savo kandidatų sąrašus statydavo tik dvi grupės — santariečiai ir ateitininkai. Gi šiais metais akademikai skautai taip pat išeina pirmą kartą į studentišką areną kaip organizuota grupė. Jau yra sudaryti kandidatų sąrašai į Centrinę Valdybą, Revizijos Komisiją ir Garbės Teismą. Yra taip pat paruošta programa, kuri bus patiekta studentijai kaipo ateinančių metų šios S-gos darbo planas.

New Yorko “Šviesos” sambūrio skyrius pirmą kartą po 14 metų New Yorke suorganizavo jaukų kaukių balių. Pažymėtina, kad šviesiečiai ypatingai gražiai buvo papuošę salę, kuri dalyviams sudarė jūros dugno įspūdį.

New Yorko skautės, davusios įžodį Vasario 20 d. Apreiškimo parapijos salėje, Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga..,

Nuotr. V. Alksninio

Lietuvių Studentų Santaros veikla pasireiškia organizuojant paskaitas — seminarus įvairiais Lietuvą liečiančiais klausimais. Tokįseminarai buvo suorganizuoti Bostone, New Yorke ir Detroite.

Sktn. A. Matonis, Atlanto pakraščio skautų Vadeiva, paskelbė šiam rajonui skilčių — būrelių skautavimo varžybas, kuriose dalyvaus visų amžių skautai. Rajonas suskirstytas į keturias grupes: 1) Bostono, 2) Hartfordo, 3) Waterburio, 4) New Yorko. šios grupės gegužės mėn. laikotarpyje praves varžybas savo tarpe, gi šių grupių nugalėtojas susitiks baigminėse varžybose. Varžybų objektas yra praktiško skautavimo žinios ir Tėvynės pažinimas. Visi patikrinimai atliekami tik praktiškai ir gamtoje. Nugalėtojai gaus vertingas dovanas.

Vasario 19—20 d. d. Hartforde ir Detroite buvo suorganizuoti gausūs ir sėkmingi studentų suvažiavimai. Per Atvelykio savaitgalį yra planuojama Philadelphljoje suruošti ryt. valstybių studentų suvažiavimą. Jau sudaryta rengimo komisija iš K. Ostrausko, A. Česonio, A. Dantos, A. Žukausko ir R. Žukauskaitės.

“Skautų Aidas”, populiarus jaunimo laikraštis, š. m. vasario mėn. atšventė savo 50-to numerio išleidimo sukaktį Toronte, šiam numeriui viršelį piešė dail. T. Valius, gi jo turinys skirtas Vasario 16-jai. “Skautų Aidą” redaguoja LSB Vyriausias Skautininkas prof. Kairys, 102 Quebeck Ave. Toronto, Ont. Canada.

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu šie skautų vadovai pakelti į paskautininkio laipsnį: Australijoj —V.    Didelis, Hartforde — Br. Aleksandravičius ir J. Raškevičius, New Yorke — Rom. Kezys, Detroite — Z. Rekašius ir A. Šimoliūnas, Rochesteryj — St. Ilgūnas ir V. Žmuidzinas, Čikagoj — A. Levanas. Tuo pačiu nutarimu LSS Tarybos Pirmija apdovanojo skautiškais ordinais ir ženklais 38 lietuviškai skautybei atsidavusius asmenis. Jų tarpe Lelijos Ordinas buvo suteiktas sktn. V. Tallat-Kelpšai Čikagoje.

Akademikų skautų ir skautų vadovų laikraštis “Mūsų Vytis”, 631W.    54 PL, Chicago 9, Ill., atskiru leidiniu išleido Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymą ir Statutą. Leidinys skirtas tik privatiems skautiškų studijų reikalams.