Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Darbo ir sargybos kuopos Vokietijoje. Lietuvių darbo ir sargybos kuopose spiečiasi vis didesnis lietuvių šviesuomenės būrys, čia ateina lietuviai ir su augštuoju mokslu. Pabaltiečių ryšių karininkas kpt. Venckus ypatingai nuoširdžiai rūpinasi lietuvių gerove. Jo pastangomis čia randa uždarbio atostogų metu ne tik studentai, bet ir vyresniųjų Vasario 16 gimnazijos klasių mokiniai. Tas uždarbis didžiajai studentų daliai yra beveik vienintelė parama einant augštąjį mokslą, o moksleiviams kelių savaičių metu pavyksta tais uždarbiais padoriau apsirengti ir turėti kasdieniniams smulkesniems reikalams savo pinigų per visus metus.

Rockford, Ill. Zigmas Jakimavičius, vasarą baigęs Purdue universitete oro transportacijos mokslus, turėjo išvykti anksčiau atidėton karinėn prievolėn.

Jonas Judikas, Amerikoje gimęs ir čia mokslus išėjęs lietuvis, II Pasaulinio karo metu karininku tarnavęs marinų daliniuose, puikiai kalba lietuviškai ir padeda naujiesiems ateiviams. Jis praeitais metais Ciceroje pravedė anglų kalbos kursus, šiemet ir vėl pradėjo darbą.

Lietuvių Kareivių draugija Cicerosavo metinį parengimą atliko šauniai. Daug pasidarbavo Rimkus, Gailius ir kiti. Cicero Lietuvių choras, vedamas J. Kreivėno, gerai pasirodė su skambiomis dainomis. Orkestras “Trimitas”, vedamas A. Ramonio, gražiai skambėjo. Alučiu rūpinosi J. Kasulaitis.

Majoras Jonas G. Tamelis su šeima parvažiavo iš Vokietijos ir 30 dienų atostogas praleis pas savo tėvus Kingstone.

Atostogoms užsibaigus majoras Tamelis vyks į Forth Sill, Oklahoma, pagilinti artilerijos mokslą.

J. G. Tamelis armijos karjerą pradėjo 1935 metais. Antrojo pasaulinio karo laiku tarnavo 24-toj pėstininkų divizijoj. Rugpiūčio mėnesį 1950 metais jis pradėjo tarnauti 109 lauko artilerijos batalijone, tų pačių metų lapkričio 17-tą su savo daliniu išvyko į Vokietiją.

Prof. M. Biržiškai paremti Lietuvos kariuomenės Savanorių — Kūrėjų Sąjungos Toronto skyriaus nariai suaukojo $46 ir pasiuntė juos tam reikalui sudarytam komitetui Los Angeles, Kalifornijoje.

Albertas Ivanauskas. Prieš pustrečių metų sėkmingai baigęs De Paul universitetą, Albertas Ivanauskas savanoriu įstojo į JAV laivyną atlikti karinę prievolę. Pirmąjį apmokymą gavo Great Lakes mokykloje. Jau šioje mokykloje jis pasižymėjo gabumais, dėl ko mokyklos vadovybės buvo pasiųstas į kitą specialią laivyno mokyklą. Ten būdamas atliko apmokymą jūrose. Po sunkių ir sudėtingų konkursinių egzaminų jis buvo paskirtas į “OCS” specialią karininkų mokyklą, kurią šių metų rugpjūčio mėn. baigė ir buvo pakeltas į aktyviosios karo laivyno tarnybos jaunesniojo leitenanto laipsnį.

Dabartiniu metu leitenantas Albertas Ivanauskas gilina karines studija vienoje Californijos karinėje mokykloje ir yra ruošiamas specialiai karo laivyno tarnybai.

Albertas Rakas. Majoro laipsnį gavo jaunas chicagietis Albertas Rakas.

Išvyksta Vokietijon. Dr. Kazys Ambrazaitis,dirbęs New Yorko ligoninėje ir dabar tarnaująs JAV kariuomenėj gydytoju, su savo daliniais iškeliamas į Vokietiją.

Algirdas Žemaitis,prieš metus grįžęs iš Korėjos, lapkričio 7 d. iš Chicagos išvyko į Bonnos universitetą Vokietijoje tęsti politinių mokslų studijas.

Bruno Sabonaitis.Tarnaująs J. V. kariuomenėje štabo seržantas Bruno Sabonaitis, gimęs ir augęs Chi-cagoje, susižeidė Oakland, Cal. Jam tapo sulaužytas nugarkaulis ir jis dabar gydomas U. S. Naval Hospital.

Tai jau antra jį ištikusi nelaimė. Anksčiau, Korėjos fronte, jam buvo sužeista ranka ir jam teko pabuvoti ligoninėje.

Kunigas Leonardas J. Paznanskas,tarnaujantis U. S. armijoje kapelionu, su savo daliniu pasiekė Vokietiją. Jis kurį laiką buvo kapelionu Korėjoje.

Už lietuvių kalbos mokėjimą P. Jespeikis,policijos karininkas, greta pagrindinės algos, gauna dar 200 pezų. Jis dirba Lanus koordinacijos Centre. P. Jespeikis gimęs Argentinoje. Ten ir dabar gyvena.

Amerikoniškos technikos stebuklas naujame Vakarų Virginijos plente virš 248 pėdų aukščio tiltas — yra pavadintas Stanley Bender’io vardu, to paties lietuvio, kuris dar taip neseniai gyveno 2755 W. 39-th St., Chicagoje.

Lapkričio 8 d. įvyko Bender’io tilto iškilmingas atidarymas, kuriuo metu generolas William C. Marland vedė iš Beckley, W. Va. į Carlstono miestą per 400 automobilių vilkstinę.

Iškilmėse vyriausiuoju dalyviu buvo parinktas Stanley Benderis, savo laiku gimęs Carlisle, W. Va., bet vėliau su tėvais persikėlęs gyventi į Chicagos miestą, kur dirbo skerdyklose, o paskui vairavo taksi automobilį. Antrojo pasaulinio karo metu Stanley pagarsėjo kaip “armija iš vieno žmogaus”, nes tik jo ištverme ir sumanumu Prancūzijoje iš vokiečių nacių kariuomenės pasisekė atimti tris tiltus ir visą.. : miestą. Už šį neįtikėtinos drąsos žygį Stanley Bender’is buvo apdovanotas Kongresiniu Garbės medaliu ir nusipelnė daug kitų aukštų atžymėjimų.

Po karo, grįžęs Chicagon, Stanley Benderis nuo 1946 iki 1949 metų buvo Amerikos Legiono veteranų lietuviškojo Dariaus-Girėno posto vadovybės narys, bet tarnybos labui tapo perkeltas į Beckley, W. Va.

Sgt. Pranas Petkūnas baigė JAV kariuomenės tarnybą. Jo brolis Kazimieras yra Korėjoje.

Vincas Kemežys, žurnalisto Vinco Kemežio sūnus, šiuo metu tarnaująs JAV kariuomenėje, marinų korpuse, išvyko į Japoniją.

Jonas Šimutis,

JAV lakūnas, atskrido Chicagon pasimatyti su savo broliu Raimundu, taip pat leitenantu karo aviacijoj, atskridusiu tarnybos reikalais iš Japonijos ir viešinčiu pas tėvus.

Pranas Juodaitis,

tarnaująs kariuomenėje, po atostogų vyks į Europą, kur gavo tarnybinį paskyrimą.

Laisves kovotojų pagerbimo valanda

buvo suruošta po Liet. Fronto bičiulių suvažiavimo Brooklyne. Valandą atidarė prof. J. Brazaitis. Vaizdų iš rezistencijos I Sovietų okupacijai pateikė Dr. A. Damušis, Vokiečių okupacijai — A. Pocius, bolševikų II okupacijai — kun. K. Balčys. Protarpiais H. Kačinskas skaitė “Laisvės kovotojų žodį” ir ištraukas iš partizanų dainų. Solo dainavo A. Gaigalaitienė, o porą partizanų dainų sudainavo visa sa’ė.

Aviacijos leitenantas Navikėnas,

Kalėdų švenčių atostogas praleidęs Montrealy, Kanadoje, skrenda į Europą, kur pakeičiamas Kanados aviacijos dalinys. Europoje išbus ilgesnį laiką.

Aleksandras Jankauskas,

grįžo iš JAV kariuomenės, baigęs tarnybą.

O. Urbonas,

Lietuvos kariuomenės pulkininkas, žymus artilerijos specialistas, gyvenąs Švedijoje ir dirbąs švedų Karo muzėjuje, sutiko bendradarbiauti Lietuviškoje Enciklopedijoje ir jau parašė keletą straipsnelių. Laisvu laiku studijuoja karinius dalykus ir rašo. Švedų plk. Jakobsono prašomas, parašė studiją:    “Artilerija

Antrojo Pasaulinio karo metu”. Šios studijos nuorašą lietuvių kalba plk. Urbonas pasiuntė “Kario” redakcijai. Ateityje plk. Urbonas numato pastudijuoti vėliavas, kurių švedų “riddarkirkoje” (švediškas panteonas) yra apie 2,000. Tikisi čia rasti ir senosios Lietuvos kariuomenės vėliavų.

Seržantas T. Turskis

neužilgo bus perkeltas į Japoniją ir ten pasiliks ilgesnį laiką.

Jis parašė anglų kalba veikalą “Lithuanians and Their Language”. Paruošimui šio veikalo jam padėjo kalbų profesorius Stanford universitete E. Spinoza.

Gen. V. Grigaliūnas Glovackis

iš Ibaque išvyko į Tunja, Kolumbijoje.

Jonas Poška,

dr. Jono ir Albino Poškos sūnus, šiomis dienomis parvyko namo pas tėvus į Marquette Parką, atlikęs savo 2 metų karinę prievolę. Jis 19 mėn. išbuvo Vokietijoj:    Hanau,

Frankfurte, Wiesbadene ir Garmische. Laisvalaikiais aplankė Angliją, Šveicariją, Belgiją ir Romą, kur su kitais Amerikos kareiviais turėjo audienciją pas šv. Tėvą.

PVT. JONAS ŽIBUTIS

gim. 1930. VII. 6. Zarasuose, Lietuvos kario — j. psk. Žibučio Prano šeimoje. Jau pačioje jaunystėje žavėjosi kario gyvenimu. Vokietijoje, vos 18 m. amž., įstojo į sargybų dalinius.

1950 m. atvykęs į Ameriką, tuoj pradėjo savanorio kario gyvenimą Tautinėje Gvardijoje. Atlikęs kareivio apmokymą, 1954. VII. 6. perėjo į J. A. Valst. armiją. Dabar randasi Tolimuose Rytuose.

Leonardas Judickas

(T-2) parvyko pasisvečiuoti pas tėvus į Chicagą. L. Judickas tarnauja jūrų laivyne, Norfolk, Va. Po atostogų jis vyks į savo bazę ir paskui su laivyno daliniu išvyks į kelionę po įvairius pasaulio kraštus.

Gerimantas Penikas,

praeitą pavasarį baigęs karinę radaro mokyklą Port Monmouth, N. J. ir toje pat mokykloje paskirtas instruktorium, prieš pat Kalėdų šventes pakeltas į corporal laipsnį. Karinę tarnybą jis baigs ateinantį pavasarį.

Lakūnas Albertas Kulis,

tarnaująs JAV aviacijoj Alaskoje, lapkričio 17 d., dingus dviem lakūnams, F-80 lėktuvu išskrido jų ieškoti ir po valandos pats dingo. Ligi šiol lakūnai nerasti ir jokių žuvimo pėdsakų neužtikta. Spėjama, kad amerikiečius lakūnus rusai yra privertę nusileisti Rusijoje, nes jie skrido apie 26 mylias nuo rusų teritorijos. Dingęs lakūnas yra brooklynietis.

Phil. Klikūnas,

JAV karo aviacijos kapitonas atsargoje, gruodžio 22 d. žuvo automobilio katastrofoje. Buvo susipratęs ir pavyzdingas lietuvis.

Dr. Edmundas Lenkauskasjau ketvirti metai tarnauja J. A. V. armijoje kapitono laipsnyje. Po dviejų metų tarnybos Europoje, pakeltas į kapitono laipsnį, jis buvo paskirtas gydytoju į karo ligoninę Fort Knox, Kentucky valstybėje. Medicinos mokslus jis yra baigęs Heidelberge, internship’ą atliko South Chicago Community Hospital. Tarp kitko jo žmona Milda Gulbinskaitė 1954 m. baigė Mundelein Kolegiją gaudama chemijos B. S. laipsnį ir yra žymi Chicagos studentų veikėja.

LAIŠKAI

Gerb. Redaktoriau, KARIO Nr. 10, p. Bal. Brazdžionis korespondencijoj “Butegeidėnai prisiminė savo pulką” paminėjo, kad p. Bubelienė išsirašė KARį, tuo tarpu ji norėjo jį tik paremti. KARĮ aš prenumeruoju ir antras egzempliorius mums nereikalingas. Reiškiu pagarbą.    Juozas Bubelis

Gerb. Red.

Su malonumu tenka pastebėti, kad KARYS drąsiai žengia pažangos keliu. KARYS tai nepakeičiama priemonė kariškos dvasios palaikymui buvusių Lietuvos karių tarpe ir naujų kadrų dėl mūsų brangios tėvynės išlaisvinimo ugdymui.

KARIO rėmimas yra pareiga kiekvieno sąmoningo lietuvio, kuriam rūpi Lietuvos rytojus ...

Petras Jaras

Šiuo laiškeliu reiškiu Jums nuoširdžią padėką už Jūsų malonų tarpininkavimą man prašant paramos. Mano šeima jau gavo du laišku su keletu dolerių paramos. Mes esame labai dėkingi šiems geradariams. Vienas tautietis net neparašė savo pavardės, nenorėdamas, kad aš dėkočiau, šiuo tam maloniam tautiečiui reiškiu padėką už parama ir ypatingai už malonų ir paguodžiantį laišką:.

Mes Sanatorijoj gulintieji gavome iš BALFo Kalėdų šventėms pašalpą pinigais, kas mus labai nudžiugino ir praskaidrino šventės.

J. Žurauskas,

(13b) GAUTING b./Muenchen, Sanatorium B I,

W. GERMANY