Karys 9 1951m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

RYŽTO GALIA. 

TĖVYNĖS VAIKŲ TESTAMENTAS. 

COLLIER'S: PABALTIJO KRAŠTAI ŠIANDIEN VIRTO MILŽINIŠKO SOVIETŲ KALĖJIMO DALIMI... 

LIEPOS MĖNUO 1920 IR 1940 METAIS. 

SMURTAS, KLASTA IR MELAS... 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M. 

PASTABOS

ATOMINĖ ENERGIJA IR JOS PANAUDOJIMAS

Trumpi straipsneliai

JAUNO KARIO LAIŠKAS SENAJAM

LEGIONIERIAUS MIRTIS

PASAKA APIE EGLĘ

VLADAS BŪTĖNAS - eil.

Aš numušiau šešis sprausminius

KUNIGAIKŠČIŲ TĖVYNEI - eil.

KORĖJA

MŪSŲ JAUNIESIEMS

Įvairios žinios, laiškai

Kuprinės pabiros

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SI M. URBONAS. Leidžia—leidykla KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.—2,50 dol., atsk. nr. 45c. Adresas: redakcijos—156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., administracijos—680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Fotografinė žurnalo kopija: 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS", 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. I., N. Y.

Nr. 9 (1268)  1951 M. LIEPOS-JULY MĖN.    ĮSTEIGTAS 1919 M.