AR AMERIKA GALI PANAUDOTI SAVO BAZES ANGLIJOJE?

A. Rėklaitis

Anglijoje JAV bazės yra didelės, plečiamos ir tobulinamos. Iš čia bombonešiai gali siekti visus Europos kampus ir, esant reikalui, iš čia gali nunešti ir numesti A-bombas į Rusijos centrus.

Amerikiečiams kyla klausimas, ar britų “veto” gali sutrukdyti tų bazių panaudojimą pačioje karo pradžioje? Gi britams rūpimas klausimas yra: ar JAV, naudodama tas bazes, įtrauktų Angliją į atominį karą?

Bazėms statyti Anglijoje JAV investavo milijonus

Anglijoje yra 15 JAV bazių. Jų pajėgumas dabartiniu metu skaitomas 30,000 Amerikos oro jėgų vyrų. Su kiekviena diena bazės plečiamos ir didinamos. Tų bazių statybai JAV jau investavo šimtus milionų dolerių.

Keliaudami į šiaurę nuo Londono jūs galite pastebėti 5 JAV bombonešių bazes rytų Anglijoje. Tai yra bazės aukštuodegių JAV bombonešių B-50. čia jūs galite matyti atomines bombas galinčius nešti lėktuvus, nuolat pakylančius ir nusileidžiančius, dieną ir naktį be pertraukos. Tai pratimai, pasirengimas būsimiems uždaviniams, šie bombonešiai yra saugojami JAV oro pajėgų kovos-“jet” lėktuvų, veikiančių iš kitų 3-jų oro bazių.

Į rytus nuo Londono 3 JAV aerodromai-milžinai “Superfields” yra baigiami statyti, o kitų statyba gerokai įpusėjusi. Tie aerodromai turi cemento kelius, iš kurių galės pakilti “jet” bombonešiai, kurie prieš metus buvo JAV braižyklų procese. Be to, JAV oro pajėgos čia dar turi 3 tiekimo ir remonto bazes. Viena iš jų yra 50 kv. mylių Burtonwood bazė, kuri turi savo milžinišką turgavietę, “supermarkets”, 6 kinus, mokyklas ir bibliotekas personalui.

Visas Anglijoje bazes Churchill pavadino “pagrindinėmis” amerikiečių atominio karo bazėmis. JAV strategijos viršūnės pastebėjo, kad jis (Churchill) reikalą perdėjo. Tos viršūnės sako, kad pačiose JAV yra “pagrindinės” bazės, kurias papildo bazių kompleksas Kanadoje ir prancūzų Moroke. Visos jos yra strateginiu požiūriu saugesnės, negu bazės Anglijoje, jei Rusijos pajėgos atsidurtų prie britų kanalo. Be to, JAV oro pajėgos turi visą pastatytų ar statomų bazių kompleksus Alaskoje, Greenlandijoje, Islandijoje, Prancūzijoje, Tripolyje, Kretoje, Turkijoje, Saudi Arabijoje ir daugelyje kitų vietų.

Tačiau Britų žemėje oro bazės yra laikomos pagrindinėmis operacijų bazėmis už Amerikos sienų. Ir dar daugiau aerodromų Anglijoje planuojama pastatyti. Tada JAV personalas padidės iki 50,000 vyrų. JAV oro bazių Anglijoje padėtis, kaip ją Britų ir JAV vadovybė vertina, yra sekanti:

Bet kuriam pasaulio krašte Rusijai pradėjus atominį karą, prasidėtų visuotinis atominis karas. Tokiu atveju reikiami pasitarimai bei nurodymai būtų atlikti labai greit, naudojantis telefonu, ir tuo pat metu JAV lėktuvai su atominėmis bombomis pakiltų skristi į numatytus taikinius arba į labiau į priekį išstumtus aerodromus, kaip pavyzdžiui Anglijoje.

Jei Rusija pultų Vakarus savo žemyno pajėgomis, remiant jas savo gausia aviacija, tada, neturint rašytos sutarties dėl JAV bazių Anglijoje panaudojimo, galėtų iškilti tarp JAV ir Britų rimtos problemos. Mat, britai praeitame kare labai nukentėję nuo bombardavimo, nenori sutikti, kad iš jų teritorijoje esančių bazių būtų panaudoti atominiai ginklai būsimame kare. Čia ir glūdi pavojus, kad atominis netikėtumas galėtų būti pražiopsotas, jei Maskva pradėtų puolimą prieš Vakarus.

JAV strategai bijo, kad JAV bazės Anglijoje gali būti nepanaudotos dėl britų veto dėl atominių bombų panaudojimo karo pradžioje, Rusijos iniciatyva pradėto, šitą amerikiečių baimę Churchill’is gerai supranta.

JAV džetai (jets) raižo Anglijos padangę, čia pastatyti specialūs aerodromai — “Superfields”)