Margieji laiškeliai kariui

LIGONIŲPADĖKA IR SVEIKINIMAS IŠ VOKIETIJOS

Mieli Tautiečiai!

Jau antri metai lankydamas mus mielas KARYS teikia mums daug dižaugsmo ... Dėl mūsų tautos tragiško likimo mes patekome į tokią būseną, kad neišgalime užsiprenumeruoti ... Jei dar galėsite, Mieli Tautiečiai, labai prašytume ir toliau mūsų neužmiršti, — siuntinėkite taip pat po 3 egz ... KARYS čia visų labai laukiamas svečias.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga prašome priimti sveikinimus ir linkėjimus geresnės ateities bei ištvermės, kol ateis visų taip laukiamos Tėvynės laisvės dienos.

J. Vaivada 

Gauting, 1952 m. gruodis.

Red. pastaba: žurnalą siusime, nes suprantame Jūsų sunkią padėtį. Tikimės, kad ekonomiškai stipresni skaitytojai savo aukomis sudarys fondą, kuris bus naudojamas padengti prenumeratos mokesčiui visų nepajėgiųjų.

SVEIKINIMAS IŠ SAHAROS AFRIKOJE

Laimingų Naujų 1953 Metų Tau, mielas KARY, kurį aš skaitau čia Saharoje.    

S. M. Tomkus

Oasis Ain Sefra, 1952. XII. 29.

SEKTINAS PAVYZDYS

Praeitais metais dar lapkričio mėn. iš Omahos Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Valdybos gavome tokio turinio laišką:

“Gerbiamieji,

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Omahoje Valdyba nutarė užprenumeruoti vieneriems metams Jūsų leidžiamą žurnalą KARĮ lietuviams tremtiniams, šiais metais išvykusiems atlikti karinę prievolę JAV armijoje.

Drauge siunčiame Money Order 20 dol. sumai, prašydami siuntinėti KARĮ šiems asmenims: 1) A/B Jonas Grigaitis, 2) Pvt. Richard Blazauskas, 3) Pvt. W. E. Neumanas, 4) Vytautas Šarka ir 5) Antanas Perkumas (žurnalas jau siunčiamas visiems, išskyrus paskutinį, kurio adreso dar neturime).

Jus gerbiąs

J. Bukšnys, Pirmininkas”

Reikšdami ypatingą padėką Omahos L. T. B. Valdybai, mes manome, jog šiuo puikiu pavyzdžiu turėtų pasekti ir kitos lietuvių organizacijos. Reikia sudaryti galimybę KARIUI lankytis pas visus JAV armijoje tarnaujančius lietuvius karius.

ŽURNALISTO SUPRATINGUMAS

Žinomas žurnalistas V. Rastenis, praeitų metų gruodžio mėn. siųsdamas KARIO prenumeratos atnaujinimą 1953 metams, mums padarė malonią staigmeną. Praeitą pavasarį mes visiems skaitytojams išsiuntinėjome atvirukus, siūlydami įsigyti tik už 1 dol. KARIO leidinį MEDINIS ARKLYS. Dėl tuo metu įvykusio jo adreso pasikeitimo, mūsų atvirukas V. Rastenį pasiekė žymiai vėliau. Dabar jis mums rašo:

“Kadangi Jūsų atvirukas buvo patekęs į kitą vietą, tai smarkiai užtrukau ... Todėl dabar už knygą moku jau 2 dol. ir jungiu 1953 metų prenumeratą”.

Šį gestą mes laikome staigmena, nes iš KARIO prenumeratorių atsirado tik keli, kurie savo iniciatyva už minimą knygą atsiuntė pilną kainą. Jis, kaip spaudos žmogus, gerai supranta, kad knygos atidavimas žemiau savikainos yra tik prenumeratorių “viliojimas”, o ne pagelba KARIUI, todėl mūsų teikiama lengvata ir nepasinaudojo.

JAV ARMIJOS KARIO SVEIKINIMAS KARIUI

Mielas KARY,

Sveikinu aš Tave naujuose metuose ir linkiu stiprybės bei ištvermės žengti pirmyn, nors, žinau, kelias nėra lengvas ... Siunčiu Tau dešimt dolerių: keturius už 53-čių metų prenumeratos atnaujinimą, o likusius — tavo kelio palengvinimui.

Su pagarba

A/3c Jonas K. Vyšniauskas

Mielas KARY,

Prašau mane lankyti ir sekančiais metais ... šiam reikalui siunčiu penkinę: keturius už 1953 metų prenumeratą ir vieną kaip auką.

Linkiu kuo geriausio ir lengviausio žygio Tau, mielas KARY!

Antanas Padveiskis

E. St. Louis, 1952. XII. 31.

Siųsdamas 5 dol. piniginę perlaida už 1953 metus, džiaugius KARIO užsispyrusiais leidėjais bei rėmėjais. Linkiu su tokiu pat pasiryžimu tęsti užsibrėžtą tikslą, kol grįšime Tėvynėn ... Karžygiškos dvasios mums daugumai labai ir labai reikia, kad neliktume pasmerkti tų, kurie šiandieną deda kruvinas aukas ant Tėvynės aukuro mūsų brangioje Lietuvoje.

Liekuosi su pagarba

St. Jurevičius

Chicago. 1953. I. 5.

Gerbiamieji,

Širdingas ačiū už nuolatos man siunčiamą KARĮ. Man, kaip neseniai padėjusiam į šalį kario rūbus, KARYS atneša daug džiaugsmo, leidžia nors mintimis bendrauti su kitais bendro likimo draugais. Likimas taip lėmė, kad man teko ilgai nešioti kario uniformą. Paskutinius penkeris metus buvau prancūzų svetimšalių legijone. Nors ir ilgai teko tarnauti svetimiems, kovoti po svetima vėliava, bet savos lietuviškos kariuomenės dvasios nesu pamiršęs...

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga širdingai sveikinu Jus ir linkiu geriausios sėkmės, dirbant kilnų tautinės minties gaivinimo darbą!

Jums dėkingas

St. Radavičius

Reutlingen, Vokietija,
1952 m. gruodis.

KARYS SVEIKINA

Įžengęs į naujus 1953 metus, KARYS sveikina visus savo skaitytojus, o ypatingai tuos, kurie ištiesė jam savo dosnią ranką. Ši skiltis, kurioje atžymimi aukotojai, liks dokumentuotu liudininku apie Jūsų suteiktą tremtiniui KARIUI pagelbą jo vargo kelyje.

Sveikindami kartu ir dėkojame supratingiesiems aukotojams. Malonu konstatuoti, jog daugelis ir naujųjų prenumeratorių atsiųsdami iš anksto prenumeratos mokestį 1953 metams, prideda dolerį ar daugiau pastebėdami, kad tai priedas KARIO keliui palengvinti. Kai kurių aukos siekia net 10 dolerių. Dažnas, atnaujindamas savo prenumeratą, nepamirštapriedo. Tatai reiškia, jog šiais metais ir KARIO kelias lengvės ir jis pats galės didėti, gerėti.

Labiau pasiturinčiųjų, kokiais ir yra JAV ir Kanadoje gyveną skaitytojai, parama KARIUI bus reikalinga ir ateityje, nes daug egzempliorių siunčiama į Vokietiją karo invalidams, ligoniams, į Indo Kiniją ir Afriką legionieriams, kurie nėra pajėgūs atsiteisti. Nuo šiol susidariusį aukų fondą ir numatome naudoti nepajėgiančių atsiteisti prenumeratos skoloms dengti.

Praeitų metų pabaigoj ir šiais metais KARIUI aukojusiųjų sąrašas yra sekantis:

/A3c Ed. Slakaitis, JAV karys $10.00

V. Kielienė iš Worcester, Mass. 6.00

Vyt. Petrauskas iš Chicagos 6.00 

A/3c J. K. Vyšniauskas, JAVkarys 6.00

J. Jackūnas iš Kanados    4.00

J.    Sirgedas iš Brooklyno    4.00

K.    Kazimierčnas –Balčiūnasiš Venezuelos    2.00

J. Gradinskas iš Chicagos  2.00

M. Rėklaitis iš Chicagos    2.00

A. Sajauskas iš Baltimores  2.00

K. Ališauskas iš Chicagos .    1.00

J. Asevičius iš Clevelando    1.00

St. Astrauskas iš Clevelando    1.00

K. Černius iš Chicagos  1.00

Pr. Dapkus iš Westfield, Mass. 1.00

Pov. Grigalauskas iš Lewiston,Maine    1.00

St. Jurevičius iš Chicagos  1.00

M. Karaša iš Baltimores   1.00

St. Malinauskas iš Detroito    1.00

L. Pabrėža iš Chicagos  1.00

A. Padveiskis iš E. St. Louis, Ill. 1.00

P. Pečenkis iė Elizšabeth, N. J. 1.00 

K. Petrauskas iš Waterbury    1.00

K. Ramonas iš Westfield, Mass. 1.00

J. Remeikis iš Kanados    1.00

A. Senikas iš Great Neck    1.00

J. Šepetys iš Detroit    1.00

A. Šaltonas iš Anglijos peratstovą    10 šilingų

J. Sisas iš Brocktono    1.00

J. Vaičjurgis iš Bostono    1.00

St. Vaškys iš Brooklyno    1.00

Ig. Venckūnas iš Baltimores    1.00

V. Vintartas iš Chicagos  1.00

Visiems aukojusiems ir būsimiems aukotojams yra nuoširdžiai dėkingas

KARYS,

680 Bushwick Ave.,

Brooklyn 21, N. Y.