Birželio 14-15 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, Šiaurės Rytų srities štabo ryšių įgaliotinis Vytautas Magyla-Vairas  (VŽM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanų šeima: Vytautas Magyla-Vairas, Bronė Matuliauskaitė-Rožė (VŽM)

 

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, Šiaurės Rytų srities štabo įgaliotinis Vytautas Magyla-Vairas, nužudytas 1950 06 14

MAGYLA Vytautas, Juozo-Vairas, Sakalas, gim. 1924 m. Mogylų k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas. Šiaurės Rytų Lietuvos (Kalnų) srities štabo ryšių įgaliotinis. Žuvo 1950 m. netoli Vajėšių k., Anykščių apyl.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Liūto rinktinės partizanai. Iš kairės: rinktinės vadas Jonas Morkūnas-Šiaurys,
ryšininkė Ona Jakštonytė ir partizanas Romas Matulionis-Sklandytuvas. 1946 m.
(Utenos kraštotyros muziejus)

Liūto rinktinės partizanai.
Iš kairės: rinktinės vadas Jonas Morkūnas-Šiaurys, Teodoras Kviklys-Klajūnas ir Jonas Matulionis-Sklandytuvas. 1946 m.
(Genocido aukų muziejus)

Matulionis Jonas-Sklandytuvas gimė 1913 m. Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus Kunigiškių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. Priklausė Vytauto apygardos Šmėklos būriui. Žuvo 1946 m. birželio 15-osios naktį patekęs į pasalą ant tilto per Šventąją ties Kunigiškių kaimu

Suveizdis Mykolas-Budrys gimė 1922 m. Biržų apskrities Pandėlio valsčiaus Mikalių kaime. Nuo 1944 m. - Biržų girios partizanas. Po konflikto su partizanų vadovybe apie trejus metus slapstėsi ir nuo MGB pajėgų, ir nuo partizanų, palaikė ryšį tik su bendražygiu E. Žilinsku-Vanagu. Žuvo 1956 m. birželio 15 d. Pandėlio apylinkėse kartu su bendražygiu E. Žilinsku-Vanagu nuo KGB agentų smogikų rankos 

Žilinskas Edvardas-Vanagas gimė 1923 m. Biržų apskrities Pandėlio valsčiaus Vikšnių kaime. Nuo 1946 m. — Biržų girios partizanas. Žuvo 1956 m. birželio 15 d. Pandėlio apylinkėse kartu su bendražygiu M. Suveizdžiu-Budriu nuo KGB agentų smogikų rankos

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

ABRAMAS Fabijonas - Pušis, g. 1920 Pryšmantuose, Žygaičių apyl., Tauragės r., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo S. Sadausko - Bijūno vadovaujamame būryje. Žuvo 1949 06 14 Kęsčiuose, Tauragės r., E. Kvidukos sodyboje. Iš viso žuvo 6 partizanai

ADELBERKIS Pranas, Prano - Drugelis, g. 1924 Ringiuose, Žygaičių apyl., Tauragės r. Partizanas nuo 1947. Kovojo S. Sadausko - Bijūno vadovaujamame būryje. Žuvo 1949 06 14 Kęsčiuose, Tauragės r., E. Kvidukos sodyboje. Iš viso žuvo 6 partizanai.

JONČAS Jonas - Lakūnas, g. 1927 Aukštupiuose, Žygaičių v. Nuo 1946 Sadausko - Bijūno būrio partizanas. Žuvo 1949 06 14 Kęsčiuose, Tauragės v., E. Kvidukos sodyboje. Iš viso žuvo 6 partizanai. Kartu žuvo F. Abramas, P. Adelberkis, P. Kakta, A. Toleikis ir Nevėžis.

KAKTA Pranas - Šturmas, g. 1920 Trumpiškiuose(Ringiuose), Žygaičių v. Kovojo Butegeidžio rinkt. III kuopos S. Sadausko - Bijūno būryje, buvo vado pavaduotoju. Žuvo 1949 06 14 Kęsčių k., E. Kvidukos sodyboje. Kartu žuvo F. Abramas, P Adelberkis, J. Jončas, A. Toleikis ir Nevėžis.

PUIŠYS Antanas, Antano - Valentinas, g. 1907 Pavidaujėlyje, Eržvilko v. Agronomas. LLA karys. Pavidaujo būrio partizanas (būrio vadas - Stankus). Žuvo 1946 06 14 (15) — sužeistas Šapališkėje gaudynių metu, susisprogdino kartu su broliu Juozu. Tą pačią dieną žuvo būrio draugas J. Vaitiekūnas. Kūnai buvo išniekinti Butkaičiuose, po to Eržvilke. Užkasti Balandinėje.

PUIŠYS Juozas, Antano - Justinas, g. 1909 Pavidaujėlyje, Eržvilko v. Zakristijonas Vadžgiryje. LLA karys. Stankaus būrio partizanas Pavidaujyje. Žuvo 1946 06 14 (15) Šapališkėje gaudynių metu - nenorėdamas palikti sužeisto brolio Antano, susisprogdino kartu su juo. Tą pačią dieną netoliese žuvo būrio draugas J. Vaitiekūnas. Kūnai buvo išniekinti Butkaičiuose, po to Eržvilke. Užkasti Balandinėje.

TOLEIKIS Antanas - Uranas, Ramūnas, g. 1926 Visbutuose, Tauragės v., ūkininkų šeimoje. III kuopos S. Sadausko - Bijūno būrio partizanas. Veikė Tauragės apskr. Šalnos rajone. Žuvo 1949 06 14 Kęsčiuose, Tauragės v., E. Kvidukos sodyboje, besiverždamas iš apsupties. Iš viso žuvo 6 partizanai.

VAITIEKŪNAS Jonas, Prano - Ūsas, g. 1908 Kalniškėse. Vargonininkas Stakiuose, Žaiginyje. Partizanas nuo 1945 pradžios. Kovojo Stankaus būryje. Žuvo 1946 06 14 Šapališkėje gaudynių metu - buvo sužeistas į koją, manoma, kad pats nusišovė. Šių gaudynių metu žuvo ir broliai Puišiai. Kūnai buvo nuvežti į Butkaičius, vėliau gulėjo Eržvilke. Užkasti Balandinės miške.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Degutis Kazys - Raginis, Liekana, Barzda iš Didžiųjų Zoriškių k. Sasnavos vlsč. Partizanavo Balbieriškio apyl. Dzūkų rinktinės Vaidoto partizanų būrio vadas. 1907-1946.06.14. Žuvo Balbieriškio apylinkėse.

Krušinskas Jonas iš Kampinių k. 1927-1945.06.14. Žuvo Jūrės geležinkelio stotyje. Kartu žuvo A. Vizdirda.

Lukša Jurgis, Vinco s.,-Piršlys iš Juodbūdžio k. Veiverių vlsč. 1922-1947.06.14.

Naujokaitis Juozas. G. 1923 m. Steponkiškių k. Lukšių vlsč. Žuvo 1945.06.14. Stalionių k.

Oleka Jonas - Smauglys iš Pašilupių k. Jankų vlsč, 1924- 1946.06.14. Žuvo prie Novaraisčio, kartu žuvo A. Šileika iš Kuro k.

Šileika Antanas - Patrimpas, Ulonas. G. 1916 m. Kuro k. Lekėčių vlsč. Partizanavo nuo 1945 m. Žuvo 1946.06.14 prie Paklanių raisto (Novaraisčio) kartu su Oleka-Smaugliu verždamiesi iš apsupimo. Palaidotas prie Šlekynės kaimo.

Banislauskas Antanas - Neptūnas iš Sarginės k. Šilavoto vlsč. 1924-1945.06.15. Žuvo Kėbliškių miške Degimų kautynėse.

Eidikaitis Antanas. G. 1920(1921) m. Viktoravos k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.06.15 savo namuose. Palaidotas Stalioriuose.

Staniulis iš Juodbariškės. Bagotosios partizanas. Vienas iš 7 žuvusių 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skučiškės ir Kvietkapušio). Žalgirio rinktinė.

Valaitis Antanas iš Marijampolės vlsč. Trakiškių k. 1931— 1993.06.15. Viesulo brolis. Suimtas kaip ryšininkas, 1948-1956 m. kalėjo. Grįžo, mirė Puskelniuose.

Valaitis Vitas - Nemunėlis, Vyturys. G. 1930.06.15 Šunkarių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1947 m. Žuvo 1948.02.16 miške prie Naidynės k. Lekėčių vlsč. Antano ir Prano brolis. Žalgirio rinktinė.

Vosylius iš Rūdupio. Bagotosios partizanas, vienas iš 7, žuvusių 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skučiškės ir Kvietkapušio).

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Edvardas Gaigalas, Užpalių vls., Trumponių k., Alaušo b. Ž.1945 06 15.

Vytautas Magila-Vairas, Tigro b. Ž.1950 06 15.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Jakučiūnas Stasys, sl. Jėga, g. 1919 Rusių Rago k., Musninkų vlsč. DKR štabo apsaugos būrio, 1946 03 24 - B rinktinės Dobilo būrio partizanas. Žuvo 1946 06 15 Darvydų miške (prie Lešiūnų k.) kartu su J. Lisausku-Katinu ir V. Morkūnu-Šarūnu. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių.

Lisauskas Jonas, Vinco, sl. Katinas, g. 1926 Burniškių ar Steponavos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 11 - DKR Erelio, B rinktinės Dobilo būrio partizanas. Žuvo 1946 06 15 Darvydų miške (prie Leščiūnų k.) kartu su V. Morkūnu-Sarūnu ir S. Jakučiūnu-Jėga. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių

Marcinkevičius Bronius, Romo (Romasiaus), sl. Uosis, Genelio pusbrolis, g. 1921 Paukščių k., Žaslių vlsč. Slapstėsi nuo mobilizacijos. Nuo 1944 08 - DKR Klajūno, Dramblio būrio partizanas, 1946 - 1 -o (Dramblio) bataliono būrio vadas. Žuvo 1946 06 15 Kapciškių k.

Morkūnas Vaclovas, sl. Šarūnas, g. Morkūnų k. DKR, A rinktinės Dobilo būrio partizanas. Žuvo 1946 06 15 Darvydų miške (prie Lešiūnų k.) kartu suJ. Lisausku-Katinu ir S. Jakučiūnu-Jėga. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Antanas RUTAVIČIUS. G. Jurgėnų k., Kavarsko vls. Šarūno rinktinės partizanas. Žuvo 1945 m. birželio 15 d. Palaidotas Andrioniškio kapinėse

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf