Kovo 23 d. žuvę partizanai

Lietuvos Žaliosios rinktinės Audros būrio partizanai. Pirmame plane Petras Danasas-Tyrulis. Kiti neatpažinti. Apie 1949 m.
(Šiauliu .Aušros" muziejus)

Danasas Petras-Tyrulis gimė 1902 m. Šiaulių apskrities Meškuičių valsčiaus Gibaičių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Prisikėlimo apygardos Audros būrio, priklausiusio Atžalyno, Lietuvos Žaliajai, nuo 1950 m. - Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinėms, partizanas. Nuo 1952 m. - Audros būrio vadas. Žuvo 1953 m. kovo 23 d. Šiaulių rajono Smilgių kaime kartu su dar penkiais bendražygiais 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Foto: Jurgaitis, Juozas-Spindulys (1909-1945-03-23)

Gimė ir augo Sevelionių kaime, Merkinės valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1945 metų kovo 23 dieną J. Jurgaitį Jiezno stribai paėmė iš mokyklos. NKVD būstinėje žiauriai kankino, nukankinę jo kūną nakčia užkasė Bijomino darže. J. Jurgaitis turėjo karininko laipsnį, dirbo pasienio policijoje. Turėjo galimybę pasitraukti į Vakarus, bet jis teigė, kad „nieko gyvenime blogo nepadariau”, ir pasiliko Lietuvoje. Dirbo švietimo skyriaus inspektoriumi ir Jiezno progimnazijoje. Su šeima gyveno Nemaniūnų bažnytkaimyje. Jam žuvus liko žmona su mažu sūneliu.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 Alfonsas Šablevičius-Gintautas, Pandėlio vls., Gudelių k., Šarūno b. Ž.1948 03 23.

 https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

JAKŠTONIS ALBINAS, Domo - Vytenis, g.1908 m. Šileikių k., Vyžuonų vls. Aušros būrio partizanas. Žuvo 1950 03 23 Plepiškių k., Leliūnų vls., Aleksandros Petronienės sodyboje. Kartu buvo nušauti Balys Zabulionis ir Elena Tylaitė. Nušautieji buvo nuvežti į Debeikių mstl. (Anykščių rj.). Suimta namų šeimininkė.

LIULEVIČIUS JONAS - Dobilas, g.1924 m. II Ignotiškio k., Kuktiškių vls. Slapstėsi. Pamatęs ateinant skrebus, bėgo ir 1945 03 23 buvo nušautas. Palaidotas Kačiūnų kapinėse.

MUSTEIKIS BALYS, Adolfo, g.1922 m. Šiožinių k., Daugailių vls. Paskelbus mobilizaciją į sovietų armiją, slapstėsi apie namus. Nušovė 1945 03 23 prie Alekso Juodkos sodybos. Dalyvavo Degučių skrebai. Lavoną išsivežė.

TYLAITĖ ELENA - Birutė, g. 1926 m. Ivonių k., Debeikių vls. Nuo 1946 m. ji su seseria Zose ir broliu Jonu savo namuose laikė partizanų bunkerį. Kai 1949 11 05 bunkeris (tuščias) buvo rastas, pradėjo slapstytis. Užtiko ją Debeikių čekistai A.Petronienės sodyboje, Plepiškių k. Žuvo 1950 03 23 su dviem partizanais -A.Zabulioniu ir A.Jakštoniu. Mirtinai sužeistą vežė į Debeikius ir nešama į skrebyną mirė. Užkasta šone Debeikių kapinių.

ZABULIONIS BALYS - Šarūnas, g. 1920 m. Pagirių k., Leliūnų vls. Slapstytis pradėjo nuo 1949 m. kovo mėnesio trėmimų. Slapta kun. Varanavičiaus sutuokdintas su Angele Petronyte, gyveno Plepiškių kaime. Priklausė Aušros partizanų būriui. 1950 03 23 Debeikių skrebai su kareiviais A.Petronienės sodyboje užtiko B.Zabulionį, A.Jakštonį ir E.Tylaitę ir pabėgėjusius kelis šimtus metrų nušovė. Užkasti šalia Debeikių mstl. kapinių.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Paskutiniai „Audros" būrio partizanai žuvo 1953 m. kovo 23 d. Smilgių kaime (Šiaulių rajonas) Viktorijos Rumbauskienės sodyboje įrengtame bunkeryje. Jų žūties detalės jau yra aprašytos, tad priminsime tik pavardes. Tai — „Audros" būrio vadas Kostas Danasas-Čirvinis, partizanas nuo 1944 m., Alfonsas Danielius-Balandis su sužadėtine Pulcherija Rumbauskaite, Petras Lapinskas-Motiejus ir J. Petraitis-Putinas.

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

Papas Vaclovas, Jurgio, sl. Piršlys, g. 1915 Valtūnų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944-B rinktinės Plieno būrio partizanas, būrio vadas. Žuvo 1950 03 23 Medinų miške. Palaikai išniekinti Ukmergėje, MVD-MGB skyriaus kieme, sumesti į šulinį. Užkasimo vieta užstatyta

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm