Lapkričio 22 d. žuvę partizanai

MŪŠIS NAUDŽIŪNO SODYBOJE

Vaivos kaimo gyventojas Naudžiūnas po gyvenamo namo grindimis turėjo įrengęs bunkerį. Jame dažnai slėpdavosi partizanas Antanas Bubnys - Kerštas iš Dainavos apygardos. Jo brolį Praną, grįžusį iš tarybinės armijos, suėmė. Kankino. Neišlaikęs kančių, jis išdavė savo brolio slėptuvę pas Naudžiūną. Nežinodami apie išdavystę, toje slėptuvėje slapstėsi ir kiti partizanai.

1946 m. lapkričio 22-osios rytą pas Naudžiūnus į kūlimo talką buvo susirinkę apie 20 žmonių. Bunkeryje slėpėsi partizanai: Juozas Marcinkevičius - Lapinas ir Petras Kazlauskas - Genys.

Apie 9 val. didelės enkavedistų ir stribų gaujos ėmė supti Naudžiūno sodybą. Vyrai sulindo į bunkerį, o kūlikai nešė javų maišus ir pylė ant slėptuvės. Stribai visus talkininkus suvarė į pašiūrę. Prasidėjo žiaurus mūšis. Jis tęsėsi apie 7 val. Tarp automatų papliūpų ir kulkosvaidžių ugnies girdėjosi rusiški keiksmai. Minutę kitą mūšis nutildavo ir vėl užvirdavo iš naujo.

Okupantai, neįveikdami partizanų, nutarė padegti pastatą. Užsidegus namui, Lapinas šoko pro langą ir buvo kulkos pakirstas prie pat degančio namo. Genys bėgdamas atsišaudė, bet greit ir jį pavijo priešo kulka. Apdegusius lavonus numetė Simne ant grindinio, kur užkasė - iki šiol nežinoma.

Anelė Kazlauskaitė-Marcinkevičienė,  Genio sesuo, Lapino žmona, 1991m.

 

1.  Tauro apygardos žuvusių partizanų memorialo fragmentas - Arka.
2.   Viena iš 11 stelų- joje surašytos žuvusiųjų pavardės
nuotraukas pateikė Aldona Vilutienė

Butkus Juozas - Upeivis. ? - 1945 11 22. Žalgirio rinkt.

Būbnys Antanas - Kerštas. ? - 1946 11 22

Dobilas Vincas. 1917 - 1945 11 22. Žalgirio rinkt.

Kazlauskas Petras - Genys iš Žiūronių k. ? -1946. 11.22

Klimas Albinas - Tauras iš Kazlų Rūdos. 1924 -1945 11 22.

Marcinkevičius Jonas - Lapinas. ? - 1946 11 22.

Ragūnas Antanas. ? - 1945 11 22. Žalgirio rinkt.

Stankevičius iš Kampinių k. Veiverių vlsč. 1925 (?) - 1947 11 22. Žuvo Počeklio k. Veiverių vlsč.

Svogūnaitis Pranas - Klevas gimęs Barzdų k. ? -1945 11 22. Žalgirio rinkt.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

LEIPUS ANTANAS, g.1922 m. Voliškio k., Daugailių vls. Partizanas. Žuvo 1944 11 22 Paąžuolės miške, netoli Šiožinių kaimo laukų. Palaidotas Vajasiškio kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Ašaka Vosylius, Tomo, g. 1920 Dovainių k., Gelvonų vlsč. DKR partizanas. 1944 11 17 sužeistas Korsakų k. pamiškėje, Žaslių vlsč., mūšyje, paimtas į nelaisvę ir 11 22 mirė ligoninėje.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm