Lapkričio 20 d. žuvę partizanai

Néifalta Jonas (slap. Lakūnas, Sakalas) * 1910 Giraitė (Šventežerio vlsč.) †1945 11 20 Kalniškės miškas, vienas pirmųjų Dzūkijos antisovietinių partizanų vadų. Iki 1940 06 buvo Alytaus ulonų pulko puskarininkis. Nuo 1943 priklausė Lietuvos laisvės armijos Šventežerio apylinkių štabui. 1944 09 Kalniškės miške suorganizavo partizanų Vanagų būrį, 1945 02 miške suvienijo 4 būrius į Lakūno kuopą (~120 žm.) ir jai vadovavo. Dalyvavo Miroslavo, Rudaminos, Šventežerio kautynėse. 1945 05 16 vadovavo pagarsėjusiam Kalniškės mūšiui. Vakare, baigiantis šaudmenims, iš apsupties išvedė 17 partizanų. Po mūšio suorganizavo naują partizanų būrį ir jam vadovavo; nevengė atvirų susirėmimų, pasižymėjo narsa, sumanumu, greita orientacija. 1945 11 20 su kovotojais grįždamas iš žygio Atesnykėliuose (Simno vlsč.), prie J. Krivickaitės sodybos, pateko į apsuptį, buvo sunkai sužeistas; traukdamiesi partizanai jį nunešė į mišką ir jo įsakyti paliko tankmėje su ryšuliu granatų. Prisiartinus karinės operacijos vykdytojams J. Neifalta susisprogdino; kartu žuvo NKVD 3 kareiviai. J. Neifaltos kūnas buvo išniekintas Krosnoje, užkastas netoli klebonijos. Žūties vietoje 2007 pastatytas paminklas. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2007, po mirties).   Aldona Vilutienė

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Jonas-Neifalta-7904

1945 m. lapkričio 20 d. Šakių aps. Jankų vls. (dabar – Kazlų Rūdos sav.) Būdos k. NKVD Marijampolės aps. skyriaus operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Tauro apygardos Stirnos rinktinės vadas Bronius Abramavičius-Spyglys, būrio vadas Stasys Grigaitis (Grigas)-Aras, rinktinės štabo partizanai Albinas Klimas-Tauras ir Jonas Tamaliūnas-Kardas. Taip pat nukautas partizano Jono Tamaliūno-Kardo tėvas Juozas Tamaliūnas, sodybos, kurioje buvo įsikūręs štabas, šeimininkas.

Žuvusiųjų palaikai buvo palikti žuvimo vietoje. Bendražygiai juos su iškilmėmis palaidojo Degučių k. kapinėse (dabar Kazlų Rūdos sav. Jankų sen.).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 107.

Bronius Abramavičius-Spyglys

1914 01 23–1945 11 20

Bronius Abramavičius gimė 1914 m. sausio 23 d. Gyveno Šakių aps. Jankų vls. Šunkarių k. 1938 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės antrojo ulonų pulko antrajame eskadrone Vilkaviškyje. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui traukėsi į Vakarus, bet sovietų armijai užėmus atsitraukimo kelius, grįžo į Lietuvą.

1945 m. gegužės mėn. paskirtas Stirnos bataliono, veikusio Šakių aps. Barzdų valsčiuje, vado pavaduotoju, taip pat ėjo Lapės kuopos vado pareigas. 1945 m. rugpjūčio 15 d. Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo įsakymu Nr. 1 paskirtas Stirnos rinktinės vadu. Jam buvo suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.

1999 m. rugpjūčio 17 d. B. Abramavičiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

 

Stasys Grigaitis (Grigas)- Aras

1917–1945 11 20

Stasys Grigaitis (Grigas) gimė 1917 m. Šakių aps. Sintautų vls. Gaisrių k. Nuo 1944 m. Broniaus Duobos-Žandaro būrio partizanas, vėliau – Tauro apygardos Stirnos rinktinės būrio vadas.

Albinas Klimas- Tauras

1924–1945 11 20

Albinas Klimas gimė 1924 m. Marijampolės aps. Kazlų k. Moksleivis. Nuo 1945 m. vasario 6 d. Broniaus Duobos- Žandaro būrio, vėliau – Tauro apygardos Stirnos rinktinės štabo partizanas.

Jonas Tamaliūnas - Kardas

1908–1945 11 20

Jonas Tamaliūnas gimė 1908 m. Gyveno Šakių aps. Jankų vls. Degučių k. Nuo 1945 m. pavasario Broniaus Duobos- Žandaro būrio, vėliau – Tauro apygardos Stirnos rinktinės štabo partizanas.

Juozas Tamaliūnas

Juozas Tamaliūnas, gimė 1869 m. Gyveno Šakių aps. Jankų vls. Degučių k. Sodybos, kurioje buvo įsikūręs Tauro apygardos Stirnos rinktinės štabas, šeimininkas. Tauro apygardos Stirnos rinktinės štabo partizano Jono Tamaliūno-Kardo ir Tauro apygardos štabo nario Juozo Tamaliūno-Stumbro tėvas. 

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201511_stirnos_rinkt_zutis.pdf

Butanavičius (Butana) Albinas - Kurmis iš Kermošinės k. Igliškėlių vlsč. 1926-1947.11.20. Šarūno būrys. Susisprogdino Skrynupio k. Šilavoto vlsč. pas Radzevičių.

Marcinkevičius Juozas - Lapinas. 1920(?)-1946.11.20. Žuvo su Petru Kazlausku pas Naudžiūną Žiūronių k. per javų kūlimo talką. Geležinio Vilko rinktinė.

Naujokas Juozas - Žiogelis, Kęstutis, Vaidila, Kietis. G. 1929 m. Sparvinių k. Griškabūdžio vlsč. Iš pradžių partizanų ryšininkas, vėliau - partizanas. Susisprogdino 1949.11.20 rytą pas Dovydaitį Šukėtų k. Jankų vlsč. Kartu žuvo V. Sadauskas-Velėna.

Tudanis. Iš Jankų vlsč. Pelenių k. Žuvo Degučių k. 1945.11.20.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

RUDĖNAS POVILAS, g.1921(?)m. Bajorų k., Tauragnų vls. Buvo nuomininkai, paskelbus mobilizaciją, išėjo į partizanus. Prie Stūglių kapų 1944 11 20 apšaudė čekistus ir pats prie Pilkenių buvo sužeistas. Vincas Musteikis iš Pilkenių jį nuvežė į Bajorus, bet skrebai surado ir, matyt, nužudė.

ŠIMOMĖLIS JONAS, g.1917 m. Gailiešionių k., Užpalių vls. Slapstėsi nuo kariuomenės, bet Mažeikiškių k. padėjo kulti javus. Sodybą apsupo skrebai. J.Šimonėlis bėgo ir 1944 11 20 buvo nušautas.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm