Kardinolo Sigito Tamkevičiaus geri darbai

Mylėk artimą kaip save patį. Artimas nėra tik tas, kuris mąsto panašiai kaip mes. Artimas yra kiekvienas žmogus, net vadinamas priešu, nes Jėzus už kiekvieną paaukojo savo gyvybę. 

Iš ST homilijos Meilės ir gailestingumo misija

— 1992 m. jo rūpesčiu įkurtas LKB Informacijos centras, kuriam ir vadovavo, pradėjo leisti LKBIC Informacinį biuletenį, vėliau tapusį leidiniu „Bažnyčios žinios“.

— Su arkivyskupo Sigito vadovavimu susijęs ypač veržlus, įvairias sielovados sritis, bažnytines institucijas atnaujinęs ir sustiprinęs arkivyskupijos gyvenimo etapas. 1997 m. Kauno arkikatedroje arkivyskupas įšventino vyskupus Rimantą Norvilą ir Eugenijų Bartulį, Joną Ivanauską (2003 m.) ir Kęstutį Kėvalą (2013 m.).

Įkūrė naujas parapijas (Pal. Jurgio Matulaičio ir Gerojo Ganytojo, vėliau Šv. Jono Pauliaus II Kaune, Šv. Jono – Jonavoje), rūpinosi tautos laisvės simboliu vadinamos paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymu (konsekruota 2004 metais, 2015 m. suteiktas bazilikos titulas). Stojantiems į Kauno kunigų seminariją įkūrė Parengiamąjį kursą. Stiprino bažnytines institucijas, paskirdamas jų veiklai buvusį seminarijos pastatą (Papilio g. 5), VDU Katalikų teologijos fakultetui – Šv. Zitos draugijos rūmus. 

— Arkivyskupo rūpesčiu įsteigta Katalikų interneto tarnyba, nuo 1997 m. pradeda gyvuoti oficiali LKB interneto svetainė, nuolat kuriami ir palaikomi svarbiausių Bažnyčios gyvenimo įvykių puslapiai. Netrukus sukurtos visų Lietuvos vyskupijų ir kai kurių parapijų bei institucijų svetainės, pradedami interneto projektai biblija.lt, katekizmas.lt, vėliau sukurtas ir Jono Pauliaus II piligrimų kelio portalas. Pirmoji lietuviška vyskupijos svetainė buvo skirta Kauno arkivyskupijai (įkurta 1998 m. pabaigoje, antroji veikė 2002–2010 m., o nuo 2011-ųjų – dabartinė; 2013 m. pradėtas gyvavimas ir feisbuko socialiniame tinkle). 

— 1999 m. arkivyskupas įkūrė Bažnyčios kronikos fondą, kasmet pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga skiriantį apdovanojimus žurnalistams už krikščioniškųjų vertybių sklaidą viešojoje erdvėje. 

— Pats arkivyskupas kas savaitę rašė tekstus Valstiečių laikraščiui, honorarą skirdamas labdaros fondui Kaimo vaikai. 

— Tais pačiais 1999 metais įkūrė Kauno arkivyskupijos muziejų.

— Pas Viešpatį 2000 m. iškeliavus kardinolui Vincentui Sladkevičiui, įsteigė jo atminimui skirtą memorialinį muziejų. 

— Šiuo laikotarpiu pradėtos naujos arkivyskupijos bendruomenę ypač telkiančios maldos ir renginių iniciatyvos: pradėta švęsti Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena (jos proga kasmet Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojami labiausiai nusipelnę arkivyskupijos bendruomenės nariai), rengiamos daug žmonių sutraukiančios Devintinių, bei Kryžiaus kelio procesijos Didįjį penktadienį Kauno gatvėmis, organizuojamos kasmetinės arkivyskupijos jaunųjų ministrantų stovyklos. 

— Arkivyskupas sveikino bei rėmė katalikiškųjų mokyklų steigimąsi Kaune. 

— Puoselėjo akademinę sielovadą – skyrė kapelionus universitetams. 

— Rūpinosi aktyvia ligonių bei jų slaugytojų sielovada – paskyrė kapelionus ligoninėms, labai skatino kunigus rūpintis savo sergančiais parapijiečiais, laimino ekstraordinarinių Eucharistijos patarnautojų parengimą ir 2013 m. paskyrė pirmąją grupę pasirengusių pasauliečių.

Šiluva, 2007 metais tapusi kuriamo Jono Pauliaus II piligrimų kelio dalimi, šį jubiliejų arkivyskupo rūpesčiu pasitiko visiškai atsinaujinusi: įrengta sakrali aikštė tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios (įgyvendinant dar prieškariu sumanytą arkivyskupo Juozapo Skvirecko projektą), pastatytas Jono Pauliaus II Dvasinis centras ir  Piligrimų informacijos centras, įkurtas Šiluvos istorijos muziejus, įrengti Rožinio koplytstulpiai. 2013–2014 m. įrengtas piligrimų takas su Kryžiaus kelio koplytėlėmis per Šiluvos šilą. Kasmet, jau daugiau kaip penkis šimtmečius, į Šiluvą švęsti Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų suvažiuoja dešimtys tūkstančių piligrimų ne tik iš Lietuvos. Aikštėje juos pasitinka 1993 metais Šiluvą aplankiusio šv. Jono Pauliaus II paminklas (pastatytas 2008 m.). 2011 m. arkivyskupas inicijavo ir pašventino šv. Jono Pauliaus II paminklą Kauno Santakoje jo apaštališkajam vizitui Lietuvoje atminti.

— 2011 m. arkivyskupas savo dekretu pradeda arkivyskupijoje (ir Lietuvoje) nuolatinį diakonatą, įsteigia Nuolatinių diakonų ugdymo centrą.

Šaltinis: https://kaunoarkivyskupija.lt/arkiv-st-tarnyste/

Pastaba: aprašyta tik labai maža dalis kardinolo Sigito Tamkevičiaus gerų darbų.