Nuotraukos

LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus (1903-1974)

LSSR vidaus reikalų liaudies komisaras Juozas Bartašiūnas (1895-1972)

LKP  CK  pirmasis  sekretorius  Antanas  Sniečkus  ir  LSSR  Aukščiausio­

sios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis (abu sėdi antroje ei­

 

lėje, viduryje) su saugumo darbuotojais ir kariškiais. Apie 1952-1959 m.

Valstybinės filharmonijos pastatas LKP(b) VI suvažiavimo dienomis.

 

1949 m. vasario mėn.

LKP(b) VI suvažiavimo delegatai. Iš kairės: LSSR užsienio reikalų minist­ras Ignas Gaška, LSSR vidaus reikalų ministras gen. mjr. Juozas Barta­šiūnas,  LKP(b)  CK  sekretorius  Eduardas  Ozarskis,  LSSR  Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, įgaliotinis kulto reikalams prie LSSR Ministrų Tarybos Leonas Pušinis, LSSR karinio komisaro pa­vaduotojas gen. mjr. Jonas Macijauskas ir LKP(b) Šiaulių m. komiteto sek­retorius Petras Federavičius. 1949 m. vasario mėn.

LLKJS  V  suvažiavimo  prezidiumas.  Tribūnoje  -  LLKJS  CK  sekretorius Antanas Raguotis. 1949 m. sausio mėn.

Prieš  rinkimus  į  SSRS  Aukščiausiąją  Tarybą  instruktuojami  Kauno  agi­tacinių punktų darbuotojai. 1946 m.

Agitacinė  meninė  brigada  Gargždų  valsčiuje  rinkimų  į  LSSR  Aukščiau­siąją Tarybą kampanijos dienomis. 1947 m.

Pirmieji pokario rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą vienoje iš Vilniaus rinkiminių apylinkių. 1946 m.

Panemunės  vidurinės  mokyklos  komjaunuoliai  agitatoriai  prie  Kauno K. Požėlos rajono rinkiminės apylinkės agitacinio punkto. 1950 m. vasa­rio mėn.

Vilniaus miesto rinkiminėje apylinkėje Nr. 10 balsuoja LSSR dainų ir šo­kių liaudies ansamblio nariai. 1953 m. vasario mėn.

Antanas Sniečkus su Rudaminos (Vilniaus r.) septynmetės mokyklos pio­nieriais. Apie 1953-1957 m.

Vilniaus pionieriai su vadove prie Sovietų  Sąjungos  didvyrės  Mary­tės  Melnikaitės  kapo  Zarasuose. 1950 m.

Mokslo metų pradžios šventė Vil­niuje. Ne vėliau kaip 1950 m.

Gegužės 1-osios paradas Vilniuje. 1948 m.

Gegužės  1-osios  demonstracijoje  Vilniuje  žygiuoja  LSSR  mokslų  akademijos kolektyvas. 1948 m.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 29-ųjų metinių minėjimui skirtas karinis paradas Vilniuje, Tarybų aikštėje. 1946 m.

Sovietų  valdžios  atstovai  šventinėje  tribūnoje  Vilniuje  stebi  paradą, skirtą  LSSR  10-mečiui.  Viduryje  -  Antanas  Sniečkus  ir  Justas  Paleckis. 1950 m. liepos mėn.

LKP(b) CK lektorius Talicynas Biržų apskrities ir valsčiaus partiniam ak­tyvui skaito paskaitą apie tarptautinę padėtį. 1947 m.

Vilniaus  „Spartos"  fabriko  būrelio  J.  Stalino  biografijai  studijuoti  užsiė­mimą  veda  būrelio  vadovas,  Respublikinės  partinės  mokyklos  klausytojas Molotokas

Politinių mokyklų propagandininkų kursų užsiėmimas Vilniaus miesto par­tijos komitete. 1949 m.

Partijos rajonų komitetų skyrių vedėjų seminare Klaipėdoje paskaitą skai­to  Vilniaus  valstybinio  pedagoginio  instituto  politinės  ekonomijos  dėsty­tojas I. Parsochinas. 1953 m. sausio mėn.

Lietuvių  literatūros  dekada  Maskvoje.  Rašytojas  N.  Tichonovas  pradeda literatūros vakarą. 1948 m.

Gedulo mitingas Kaune prie J. Stalino paminklo. 1953 m. kovo mėn.

Kėdainių apskrities Grinkiškio valsčiaus partorgas P. Totorius žemės ūkio specialistams  skaito  SSRS  Aukščiausiosios  Tarybos  pirmosios  sesijos  pri­imtus įstatus. 1946 m.

Jurbarko  rajono  kultūros  namų  agitacinė  brigada  išvyksta  į  „Gegužės 1-osios" kolūkį. 1952 m. rugpjūčio mėn.
Priekulės valsčiaus sovietinis partinis aktyvas važiuoja į „Stalino" kolūkį.
Apie 1947 m.
Pirmoji sėja kolūkyje Mažbarėlių kaime, Krokialaukio valsčiuje (Alytaus r.)
Mechanizuotai pervežami pastatai iš vienkiemių į kolūkinę gyvenvietę Jur­barko rajone „Gegužės 1-osios" kolūkyje. 1951 m. kovo 21 d.
Kolektyvinis žemės dirbimas Alytaus rajone
Radviliškio aps. „Komjaunimo vėliavos" kolūkio gurguolė gabena į paruo­šų punktą pirmąjį šieną. 1949 m. liepos mėn.
Pirmoji  gurguolė  su  grūdais  valstybei  sovietų  valdžios  įvedimo  Lietuvoje
10-mečio išvakarėse atvyko į Vilniaus elevatorių. 1950 m. liepos mėn.