ŽURNALO MECENATAI

Juozas Mikonis (1918 -1998)

Marija Mikonienė, prisimindama savo mylimo vyro a.a. Juozo mirties metines, š.m. vasario 18 d. Dievo Motinos parapijos bažnyčioje Clevelande užprašė šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J., dalyvaujant daug bičiulių, giminių ir artimųjų. Marijai tai buvo gilaus liūdesio ir kartu nebegrįžtamų laimingų dienų prisiminimas. Tokia pat jos nuotaika dalinosi ir gausus Mikonių šeimos draugų būrys.

Marija, pagerbdama savo gyvenimo brangaus palydovo atminimą, paskyrė rezistencinės minties ir kultūros žurnalui "Į laisvę" du tūkstančius dolerių.

Juozas Mikonis, gimęs 1918 metais Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje, baigęs Panevėžio gimnaziją 1941 metais, okupacijų metu įsijungė į pogrindžio rezistencinį judėjimą, ši Lietuvos laisvės ir jos gerovės idėja Juozą atlydėjo ir į JAV. Clevelande Juozas buvo aktyvus Lietuvių Fronto bičiulių sambūrio ir Centro valdybos pirmininkas ir narys. Jo vadovaujama valdyba surengė kelias LFB studijų ir poilsio savaites Dainavoje. Sėkmingai versdamasis savo "East Shore Realty" nekilnojamojo turto prekyba, Juozas atrasdavo dar laiko ir kitai lietuviškai veiklai - nuoširdžiai dirbo LB apylinkės ir apygardos valdybose, Alto skyriuje, Balfe, buvo "Ateities" klubo narys.

Juozo ir Marijos dosnią širdį jautė Dainavos stovykla, Lietuvių Fondas, Į Laisvę Fondas, LRK Religinė šalpa, lietuvių spauda bei įvairūs kultūriniai ir politiniai renginiai. Jo plačioji giminė Lietuvoje taip pat susilaukė gražios Juozo ir Marijos paramos.

Ši geraširdiška Juozo ir Marijos daugelį metų puoselėjama tradicija dabar, jau Juozui besidžiaugiant Dangaus palaima, vėl buvo pakartota nuoširdžia dovana, paskirta jų minties žurnalui.

V.R.