ATEITIES KARTOMS

Obelių istorijos muziejaus įkūrėjas Andrius Dručkus.

Atidarė duris lankytojams nauja kultūros įstaiga - Obelių istorijos muziejus, kurio įkūrėjas - mokytojas Andrius Dručkus. Atidarymas įvyko 1998 m. gruodžio 10 dieną. Šis muziejus ne tik mokytojo svajonė ir ilgametis darbas renkant istorines relikvijas, metų metus jas saugant, slapstant. Reikėjo dirbti tyliai ir atsargiai, pasišventus, paskyrus šiai kilniai misijai visą gyvenimą. Ypač už partizaninės veiklos dokumentų, nuotraukų kaupimą galėjai greit atsidurti saugumo kameroje ir tremtyje.

Muziejuje surinkti nepriklausomos Lietuvos karinės veiklos apdovanojimai, prieškariniai mokslo baigimo ženklai, Baltijos valstybių pinigai - monetos. Tautos skausmu prabyla surinkti kryžių ir koplytstulpių rūpintojėliai, medinės šventųjų skulptūrėlės, susimąstymui nuteikia Lietuvos laisvės kovotojų portretai.

- Man brangiausi tie eksponatai, kurie atspindi Obelių krašto partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų veiklą, dokumentai apie okupantų ir stribų vykdytas genocido akcijas, - sako Andrius Dručkus, pats savo jaunystės metais buvęs trečios Vytauto apygardos, penktos Lokio rinktinės, Vyčio kuopos partizanas. - Tikiu, kad šiame muziejuje vyks Lietuvos istorijos pamokos Obelių moksleiviams.

Muziejaus įkūrėją pasveikino Kultūros ministerijos atstovas Romanas Senapėdis ir Seimo narys Petras Šalčius, įteikęs Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11 akto spalvotą kopiją. Gimtojo Obelių krašto žmonės įteikė kas išsaugotą seną knygą ar buities rakandą - viską, kas jau tapo istorija. Rajono meras Vytautas Masiulis surado galimybę skirti muziejui pastatą ir paskyrė lėšų kapitaliniam remontui.

Neabejoju, jog visi muziejaus lankytojai sustos ir prie labai "jauno" eksponato - skulptoriaus Žuklio "Marijos". 1992-siais, atgimimo metais, kai žmonės su viltimi žvelgė į ateitį, žuvusių už laisvę partizanų atminimui Obeliuose buvo pastatyta "Marija". Bet jau tą pačią naktį paminklas buvo barbariškai suniokotas, sudaužytas. Žmonės nujautė, kas tai padarė. Atkakliai ieškant paminklas buvo surastas. Partizanams pagerbti buvo atlieta nauja tokia pat brangaus metalo skulptūra, prie jos naktimis budėjo žmonės, ir ji tebestovi. O apdaužytas paminklo originalas tapo naujojo muziejaus eksponatu, primenančiu visiems, ką labiau už gyvybę mes turime branginti.

Svečiai, dalyvavę muziejaus atidarymo iškilmėse, buvo apdovanoti vertinga knyga "Obeliai - Kriaunos", išleista Lietuvos tūkstantmečiui ir Obelių 480 metų jubiliejui. Tai daugelio autorių darbas apie Obelių ir Kriaunų apylinkių senovę, 1905 metų lietuvių kovas už spaudos laisvę, šio krašto ūkininkų gyvenimą, papročius, liaudies meną.

Žavėjausi šio krašto žmonėmis, atėjusiais į šventę su vaikais ir anūkais. Juk muziejaus įkūrėjų pastangos ir nukreiptos į jauniausiąją Lietuvos kartą, kuri turės mokytis Tėvynės meilės, kelti tautą iš ilgamečio nutautinimo bei nudvasinimo.

Janina Semaškaitė


Į LAISVĘ FONDO LIETUVOS FILIALO VEIKLOJE

ĮLF Lietovos filialo tarybai šiuo metu vadovauja pirmininkas Jonas Kairevičius. Kiti tarybos nariai: Arūnas Dragūnevičius, dr. Kęstutis Girnius, Benius Mažeika, Vidmantas Valiušaitis, prof. dr. Zigmas Zinkevičius ir Aldona Žemaitytė.

ĮLF Lietuvos filialo valdybą sudaro: pirmininkas Benius Mažeika, sekretorė Birutė Pokštienė, valdybos nariai - Tautvydas Majauskas, Ignas Misiūnas ir Vidmantas Vitkauskas.

Aštuntoji studijų savaitė šiemet rengiama Anykščiuose birželio 23 -27 dienomis. Jau pradėtas šios studijinės savaitės programos paruošimas, paskaitininkų kvietimas ir kt. Buvo gautas malonus ir pritariantis laiškas iš Anykščių mero S. Nefo, kuris net šiai savaitei pasiūlė ir temą "Bendruomenė Lietuvoje - istorinė patirtis ir perspektyvos".

Kiti 1999 metų renginiai: 1) Numatyti dr. Adolfo Damušio knygos "Lithuania against Soviet and Nazi Aggression" pristatymai Kaune ir Vilniuje. 2) Rengiamasi ĮLF vardu suorganizuoti ir paskirti premiją už grožinės literatūros kūrinį rezistencine tema.