LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBOS PAREIŠKIMAS

Šiais metais Baltijos valstybių prezidentai sutarė sudaryti komisijas nacių ir komunistų okupacijų metais įvykdytiems nusikaltimams įvertinti. Lietuvos prezidentūra pranešė apie komisijos sudarymą ir paskelbė jos sudėtį.

Viso pasaulio lietuviai pageidauja, kad šioje komisijoje būtų aukščiausios kvalifikacijos žinovai, nes jie padarys sprendimus, turinčius istorinę reikšmę Lietuvos valstybei. Lietuvių Fronto bičiuliai, 1940 - 1990 metais kovoję prieš abu okupantus ir niekada toje kovoje nesusvyravę, mano, kad Prezidentūra turėtų viešai aptarti komisijos narių kvalifikacijas.

Kyla klausimas, ar komisija, sprendžiant iš jos sudėties ir kai kurių jos narių pasisakymų, yra pakankamai išbalansuota, ar neskirianti daugiau dėmesio nacių okupacijai, nors sovietinė buvo Lietuvai daug ilgesnė ir skausmingesnė.

Kitas klausimas - kodėl komisijos pirmininku pakviestas Pedagoginio universiteto profesorius Liudas Truska, nuo 1965 metų buvęs Komunistų partijos narys? Juk Lietuvoje turime sąžiningų istorikų ir to laikotarpio tyrinėtojų, paskelbusių apie jį savo rimtus mokslinius darbus, kurie teisingai įvertintų komunistų ir nacių padarytas Lietuvai skriaudas. Taip pat manome, kad komisijos sudėtyje nepakankamai įtraukta nukentėjusiųjų, tremtinių, politinių kalinių, ginkluoto pasipriešinimo dalyvių.

Lietuvių Fronto bičiulių taryba turi taip pat rimtų abejonių dėl komisijos nario, ilgai dirbusio JAV valdžios įstaigoje Office of Special Investigations, kuri, aiškindama JAV apsigyvenusius II-rojo Pasaulinio karo "genocido vykdytojus", glaudžiai bendradarbiavo su KGB.

LFB taryba ragina Lietuvos prezidentūrą paskelbti išsamias visų šios komisijos narių biografijas, kad visuomenė žinotų į kieno rankas perduodamas istoriškai reikšmingų valstybės klausimų sprendimas. Prezidento komisija negali būti vienašališka. Ji suformuota ne kai kurių Lietuvos tautinių mažumų interesams svarstyti, o sovietų ir nacių padarytoms skriaudoms iškelti.

Lietuvių Fronto bičiulių taryba

1998 spalis 4