ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

"Girių aido" koncerto Pasaulio lietuvių centre Lemonte, JAV, 1998 spalio 9 d. atlikėjai. (Nuotr. B. Kronienės)

"Girių aidas" - Lietuvos partizanų ir tremtinių kvintetas šį rudenį vėl su koncertais lankėsi š. Amerikoje. Jų jautrios, patriotinės ir partizanų kovas primenančios dainos visur sutraukė daug klausytojų. JAV LB Kultūros tarybos pastangomis buvo surengta 12 koncertų. Kvintete dainuoja Vytautas Balsys-Uosis, Antanas Lukša-Arūnas, Lietuvos operos solistas Vincentas Kuprys, Antanas Paulavičius ir Vladas Šiukšta. Jiems akomponuoja pianistė Melita Kuprienė. Visas koncertų pelnas skiriamas Lietuvos partizanų globos fondui, kuris šelpia dar gyvus likusius partizanus.

Čikagos LFB sambūrio naują valdybą šiemet sudaro pirm. Julija Smilgienė, Marija Remienė, Jonas Rugelis, dr. Vacys šaulys ir Aleksas Šatas. Lapkričio mėn. sambūris rengia dr. Antano Maceinos paminėjimą su šv. Mišiomis ir akademine programa. Paskaitai apie dr. A. Maceiną pakviestas iš Kanados kun. dr. Feliksas Jucevičius.

Antanui Dundzila iš.m. spalio 15 d. buvo paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1998 metų žumalizmo premija. Antanas Dundzila savo straipsniais uoliai bendradarbiauja ir "Į laisvę" žurnale. Premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.

Dr. Vytauto Antano Dambravos, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Pietų Amerikoje, paskaita "Politika ir moralė", kurią jis skaitė 1997 metais Į Laisvę fondo studijų savaitėje Jurbarke, šiemet Kaune buvo išleista atskiru leidinėliu. Si paskaita kiek sutrumpintai buvo išspausdinta ir laisvę" žurnalo 126 numeryje.

Matulaičio namai Putnam, Ct. valstijoje atšventė savo 30 metų sukaktį. Tai yra slaugos namai senatvės bei ligų slegiamiems lietuviams Amerikoje. Per tuos 30 metų juose gyveno virš 800 asmenų. Namus įsteigė ir tvarko Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, šiemet taip pat švenčiančios ir 80 metų sukaktį nuo to vienuolyno įkūrimo Lietuvoje.

Dr. Jonas Šalna,- gydytojas, kartu skulptorius ir poetas, išėjęs į pensiją, pašvenčia kaip tik daugiau laiko menui ir poezijai. Savo medžio skulptūroms jis vartoja upėse, ežeruose, jūroje surastą Šiekštą (Driftwood), iš kurio sukuria įvairias žmogiškas bei fantastines būtybes. Jo lyrika, nors ir modemiška, bet pilna filosofinių minčių. Šiuo metu jis rengia naują poezijos rinkinį.

Dr. Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis gavo 1998 m. Lietuvių rašytojų draugijos kasmet skiriamą grožinės literatūros premiją. Ji buvo jam paskirta už viso jo amžiaus kūrybą ir įnašą į lietuvių literatūrą. Premiją paskyrė LRD sudaryta komisija. Mecenatas - Lietuvių Fondas.

Dr. Vytautas Vygantas, psichologas, buvęs Pax Romana pirmininkas, aukštas American Airlines pareigūnas, ilgametis lietuviškos visuomenės ir ypatingai ateitininkų veikėjas, Ateitininkų Federacijos garbės pirmininkas, po ilgos ir sunkios ligos mirė 1998.10.13 d. Dalias, Tx. mieste. Buvo palaidotas Nek. Prasidėjimo seserų vienuolyno kapinėse Putnam. Ct.

Motiejus Kvedaras, lankydamasis Lietuvoje staiga mirė 1998.07.13 d. Palaidotas Linkuvos kapinėse. Motiejus Kvedaras, gimęs 1919 m., buvo inžinierius, priklausė Čikagos Lietuvių fronto bičiulių sambūriui.

IŠRINKTA ĮLF LIETUVOS FILIALO NAUJA TARYBA

Visuotiniame Į Laisvę Fondo Lietuvos filialo susirinkime, įvykusiame 1998 m. rugsėjo 11d. Kaune, o taip pat pabalsavus ir centrinio ĮLF vadovybei Amerikoje, buvo išrinkta nauja filialo taryba. Ją sudaro: A. Dragūnevičius, dr. K. Girnius, adv. J. Kairevičius, B. Mažeika, V. Valiušaitis, prof. dr. Z. Zinkevičius ir red. A. Žemaitytė. Vėliau įvykusiame posėdyje tarybos pirmininku buvo išrinktas adv. Jonas Kairevičius, o sekretoriumi - Vidmantas Valiušaitis.


PARAMA GPS PROJEKTUI LIETUVOJE

Šios vasaros LFB studijų savaitėje Dainavoje Antanas Dundzila pateikė projektą apie rezistencijai reikšmingų vietovių Lietuvoje registracijos vykdymą naudojant GPS (Global Positioning System) sistemą. Tokia registracija jau pradėta. Ją vykdo Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Algirdo Stepaičio pasiūlymu, šiam vertingam projektui tęsti buvo pradėtas aukų vajus. Jau susitarta, kad surinktos aukos bus perduodamos projekto vykdytojams.

Pirmieji savo aukomis atsiliepė šie studijų savaitės Dainavoje dalyviai:

Dr. K. Ambrozaitis, A.ir L. Stepaičiai, J.ir R. Ardžiai, V. Montvilas, dr. V.Šaulys, V. Naudžius, V. Sendzikas, E.ir K. Kriaučiūnai, L. Rugienienė, V.ir O. Šilėnai, Z. Prūsas, R. Narušienė, J. ir B. Vasariai, A. ir A. Raulinaičiai, V. Krikščiūnas, B.ir V. Volertai, A.ir M. Petruliai, J. Pabedinskas, dr. V. Bieliauskas, dr. Z. Brinkis, dr. A. ir R. Čepuliai, V. Rociūnas, dr. A. Musteikis, dr. V. Majauskas, J. ir O. Baužiai, dr. P. Kisielius, V. Maželis, J. Smilgienė. Iš viso Dainavoje surinkta 2015 dol.

Aukų vajus tęsiamas ir toliau. Prašome čekius išrašyti CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES vardu, pažymint, kad auka skiriama GPS projektui ir siųsti šiuo adresu: Juozas Ardys, 855 Greener Place, Fairview, PA 16415-1567.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME BIČIULEI DR. ROŽEI šOMKAITEI

UŽ ATSIUSTĄ 1000 DOLERIU AUKĄ "ĮLAISVĘ" ŽURNALUI.

ši auka palengvins apmokėti daugelio "Į laisvę" skaitytojų prenumeratas Lietuvoje.

Taip pat nuoširdi padėka ir 1998 metų žurnalo rėmėjams, iki šio numerio išleidimo jau spėjusiems paaukoti didesnes sumas: K. Bružui, dr. V.A. Dambravai, G. Dragūnui, St. Džiugui, A. Girniui, R. Gurauskui, dr. J.P. Kazickui, kun. M. Kirkilui, D. Kojelytei, H. Klemerejytei ( a.a. dr. F. Ignaitienės atminimui), V. Maželiui, G. Mickevičienei-Mikonienei (a.a. dr. Br. Mikonio atminimui), M. Mikonienei, V. Naudžiui, E. Pakulienei, Br. Paulienei, V. Petruliui, A. Pociui, S. Slavickui, M. Sodoniui, dr. J. Šalnai, V. Volertui, dr. P. Žemaičiui.

"Į laisvę" leidėjai ir administratorius 79