ATSIŲSTA PAMINĖTI

Zigmas Zinkevičius, KAIP AŠ BUVAU MINISTRU, atsiminimai. Šioje Kaune neseniai išleistoje 135 psl. knygoje, kurią parašė buvęs Lietuvos Švietimo ir mokslo ministeris yra pateikta daug įdomių faktų. Štai tik keletas knygos skyrių pavadinimų: Pirmosios dienos, Pietryčių Lietuvos mokyklos, Už tautinę mokyklą, Kosmopolitai puola, ir kt.

Antanas Kučys, AUŠROS BELAUKIANT. šioje knygoje „Varpo" redaktorius A. Kučys sudėjo nepaprastai vertingą rinkinį savo straipsnių, spausdintų 1952-1996 m. JAV lietuvių spaudoje. Juose atsispindi užsienio lietuvių veikla, rūpesčiai ir darbai, prasidėję dar tais laikais, kai reikėjo šaukti ir kalbėti pasauliui už pavergtą ir nutildytą tautą. Autorius juose atvirai rašo ideologinėmis, kultūrinėmis ir politinėmis temomis, džiaugiasi Lietuvos Atgimimu ir rūpinasi jos ateitimi. Knygoje 610 psl. ir vardynas. Kieti viršeliai. Išleido „Saulabrolio" leidykla Vilniuje 1997 m.

Mindaugas Bloznelis, LIETUVOS IŠLAISVINIMO TARYBA. Medžiaga veiklos studijai. Tai LIT'o istorijos nuo 1944 metų, organizacinės struktūros, politinės ir rezistencinės veiklos kruopštus aprašymas su vardynu ir kai kurių rezistentų nuotraukomis bei biografijomis. Knyga 291 psl., išleista 1997 m. „Minties" leidyklos Vilniuje.

Jūratė Vyliūtė, VLADAS BALTRUŠAITIS. Išsami Vilniaus operos solisto V. Baltrušaičio, vėliau daugelį metų gyvenusio Vakaruose, monografija. Gausiai iliustruota, papildyta įvairiais artimų žmonių atsiminimais, laiškais, šią kietais viršeliais 447 psl. knygą išleido 1996 m. „Scenos" leidykla Vilniuje.

Apolinaras P. Bagdonas, NEMIRŠTANČIOS GODOS, Poezijos rinktinė, šioje A. P. Bagdono neseniai išleistoje knygoje poezijos mėgėjas ras lietuviškos ir žemaitiškos poezijos posmų. Vieni paimti iš jau anksčiau išleistų autoriaus knygų, kiti visai nauji. Rinkinys 164 psl., išleido Žemaičių kultūros draugija Vilniuje 1998 m.

Algimantas Taškūnas, NEREIKALINGŲ SVETIMŽODŽIŲ RINKINYS. Nedidelė, vos 64 psl. knygutė, tačiau būtina ir reikalinga ne tik lietuviškos spaudos redaktoriams ar bendradarbiams, bet ir kiekvienam lietuviui, ypač Lietuvoje. Knygutėje surinkta labai daug vartojamų, bet nevartotinų, žodžių - skolinių, barbarizmų. Duok Dieve, kad ši knygutė būtų mūsų kalbos švarinimo pradžia. Ją išleido Lietuvos studijų sambūris Tasmanijos universitete, Australijoje, 1998 m.

ISTORIJA, XXXVI tomas, Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai,

Vilnius, 1997. Tai Vilniaus Pedagoginio universiteto leidinys, redaguojamas redakcinės kolegijos. 334-riuose puslapiuose sutelkti daugelio bendradarbių straipsniai įvairiomis istorinėmis temomis. Gal pats įdomiausias yra Memuarų skyriuje išspausdinti dr. Stasio A. Bačkio atsiminimai apie Lietuvos diplomatinę tarnybą (1940-1990).

VARPAS, Nr. 32, 1997-1998. Šis „Varpo" numeris (194 psl.) ir vėl pilnas aktualių straipsnių istorinėmis, politinėmis ir visuomeninėmis temomis. Žurnalas skiriamas „tautos bei žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei". „Varpą" Amerikoje jau daugelį metų redaguoja Antanas Kučys, leidžia Varpininkų filisterių draugija-

POLITOLOGIJA, 1997/2. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto du kartus metuose leidžiamas žurnalas. Šis numeris 154 psl., daug įvairių straipsnių iš politinių mokslų srities. Redaguoja plati redakcinė kolegija. Gražiai apipavidalintas „Morkūno ir Ko" spaustuvėje Kaune.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. Religinės ir tautinės kultūros žurnalas, 1998, rugsėjis, Nr. 8. Žurnalą redaguoja Juozas Vaišnys, SJ ir Algirdas Paliokas, SJ. Leidžia Tėvai Jėzuitai Čikagoje.

DAINAVA - 40. Kas penkeri metai išleidžiamas leidinys apie LRK Federacijos įkurtą prieš 40 metų Dainavos jaunimo stovyklą Michigan'o valstijoje, šį aštuntąjį numerį (68 psl.) suredagavo Vacys Rociūnas, ir vėl skaitytojui atskleidęs Dainavos istoriją, jos grožį ir reikalingumą lietuviškam išeivijos jaunimui ir organizacijoms.