Porinkiminiai komentarai

1996 metų Seimo rinkimuose rinkėjai pasirodė protingesniais, neišbarstydami savo balsų tarp 25 partijų-partijėlių, nepatikėdami staiga atsiradusiais „saldžiais" pažadais. Taip. Tai buvo lietuvių tautos bendras sąmoningumo ir širdies balsas, vilties kibirkštis. Tai buvo pasipriešinimas Tėvynės dvasiniam ir materialiniam skurdui, korupcijai.

Iš Tėvynės Sąjungos (LK) ir jos koalicijos atstovės Krikščionių demokratų partijos buvo suformuota Seimo vadovybė ir naujoji vyriausybė. Suprantama, kad šioms partijoms tenka neišpasakytai sunki dalia, paveldėjus nualintas ūkio šakas, skurdų finansinį palikimą, apleistą energetinį ūkį, neišspręstų socialinių klausimų krūvą, senatvės pensijų bei pašalpų padidinimą, tautinės mokyklos kūrimą ir kt. Ištraukti Tėvynę iš griūties, tai ne dienų ir ne savaičių klausimas. Istatymdavystė teisė saugos ir teisėtvarkos struktūros, prieš pradėdamos šalį traukti iš nuosmukio, pirmiausia turėtų paskelbti gyventojams problemų esmę, jų degradacinį lygį, sudėtingumą ir realias galimybes pasiekti teigiamų rezultatų. Šios vyriausybės struktūros turėtų pasitelkti ir visuomenės informacijos šaltinius bei neabejingus Lietuvai intelektualus. Tik savalaikė objektyvi informacija, tik visų valstybės valdžios struktūrų ir visų gyventojų kantrus, sąžiningas ir įtemptas darbas galės ištraukti Lietuvą iš klaikios klampynės. Tepadeda mums Dievas! 1996.XII.10

E. Šarūnas

Šis trumpas mūsų bendradarbio E. Šarūno-Edmundo Misiūno komentaras yra jo paskutinis. E. Misiūnas mirė 1997 sausio 3 d. Kaune. (Red.)

 


1996 gruodžio 5

Didžiai gerbiamam profesoriui Vytautui Landsbergiui,

Lietuvos Seimo Pirmininkui

Su džiaugsmu „į laisvę" žurnalas — jo skaitytojai, bendradarbiai ir redaktorius — sveikina Jus kaip naują Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką.

Lietuva išlaikė egzaminą, idealizmas ir demokratinis sąmoningumas vėl laimėjo prieš nomenklatūros vienvaldystę. Jūsų asmenyje ir naujojo Seimo bei naujosios vyriausybės koalicijoje mes matome gražesnę Lietuvos ateitį.

Priimkite nuoširdžiausius linkėjimus, kad sunkų Jūsų darbą nuolat lydėtų Viešpaties palaima.

„Į laisvę" redaktorius

1996 m. gruodžio 17 d.

J. Baužiui,

Į laisvę" redaktoriui Gerbiamasis Redaktoriau,

ačiū už sveikinimus ir linkėjimus. Priimkite ir mano linkėjimą, kad kuo daugiau mūsų — lietuvių ir Lietuvos draugų — visuose kraštuose sujungtų svarbiausias 1997-ųjų metų siekis: gauti Lietuvai daugiau tarptautinės apsaugos! Tai ir Lietuvos kelio į laisvę tąsa, patikrinimas, ar turime laisvę pasirinkti sąjungininkus, ar esame to verti.