RŪPESTIS LIETUVA NEMAŽĖJA

Los Angeles LFB sambūris, kuriam šiemet vadovauja Juozas Kojelis, 1994 sausio 29-30 d. Sv. Kazimiero parapijos salėje surengė jau 26-tąjį politinių studijų savaitgalį.

Pirmąją paskaitą šeštadienį skaitė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas. Paskaitos tema: ,,JAV Lietuvių Bendruomenės dialogas su Lietuva". Prelegentas joje nurodė tam tikras gaires, kaip šis dialogas galėtų būti labiau sėkmingas. Poetas Bernardas Brazdžionis savo paskaitoje „Lietuvių literatūros istorinė tąsa" pateikė išsamią informaciją apie Lietuvių rašytojų sąjungos ir Lietuvių rašytojų draugijos veiklą Lietuvoje ir vėliau užsieny, padarydamas kritiškus įvertinimus.

Po pietų vyko platus simpoziumas bendra tema: „Kas gera ir kas gerinti-na Lietuvoje". Simpoziumui moderavo Algis Raulinaitis. Kun. Aloyzas Volskis kalbėjo apie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veiklos kryptį, iškeldamas klausimą, ar svarbiau šiuo metu rūpintis bažnyčių statymu, ar komunistinės sistemos sužalotų žmonių dvasios atgaivinimu. Pats moderatorius Algis Raulinaitis palietė Lietuvos užsienio politikos klausimus, tvirtindamas, jog užsienio politikos krypties nustatyme pavojų sudaro valdančiosios vienpartinės vadovybės nesiskaitymas su opozicijos nuomonėmis. Adv. Žibutė Brinkienė svarstė Lietuvos teisėtvarkos problemas ir siūlė Lietuvos teisininkams labiau naudotis Vakarų teisėtvarkos supratimu. Dr. Algirdas Kanauka, kalbėdamas apie Lietuvos karinių pajėgų stiprinimą, pabrėžė, jog būtina kreipti didesnį dėmesį į visos tautos paruošimą galimam pasipriešinimui prieš užpuolėją. Ignas Medžiukas nagrinėjo Lietuvos pilietybės įstatymus ir jų pakeitimus. Juozas Kojelis apžvelgė KGB archyvų saugojimo padėtį ir su ja susijusius politinių kalinių ir tremtinių organizacijų nusistatymus.

Po sekmadienio pamaldų paskaitą skaitė viešnia iš Lietuvos, US-Baltic Foundation įstaigos Vilniuje vedėja Vilija Jonkaitytė. Jos tema: „Lietuvos savivaldybių problemos ir galimi sprendimai". Prelegentė pabrėžė, kad norint ugdyti tautoje demokratines nuotaikas, geriausiai tai galima pasiekti per savivaldybes, kurias skatina, ruošia ir finansiškai remia US-Baltic fondas.

Paskutinę savaitgalio paskaitą skaitė dr. Vytautas Dambrava, Lietuvos ambasadorius Venezueloje. Jo paskaita „Vertybės, kurias lietuvių tauta turi ginti" spausdinama šiame žurnalo numeryje. Ji buvo taip pat jau išspausdinta ir Naujojo Dienovidžio savaitrašty Lietuvoje.

Iš paskaitų bei simpoziumo minčių sambūrio valdybos nariai — J. Kojelis, E. Vidugirienė, V. Vidugiris ir dr. Z. Brinkis — paruošė tam tikras išvadas, kurios jau buvo išspausdintos lietuviškuose laikraščiuose. Politinį savaitgalį įvertinimo ir padėkos žodžiais uždarė Juozas Kojelis, Los Angeles LFB sambūrio pirmininkas.