PRISIMENANT AREŠTUS PRIEŠ 50 METŲ

Vaizdelis iš mirusiųjų,,laidotuvių” Stutthofo kacete.

Piktos vokiečių nacių užmačios prieš Lietuvą išryškėjo 1943 m. kovo 16-17 dienomis prasidėjusiais areštais. Per pirmąją suėmimų bangą „įkaitais” buvo paimti 46 Lietuvos inteligentai: profesoriai, visuomenininkai, rašytojai, spaudos darbuotojai, inžinieriai, kunigai, studentai ir kt. Tai buvo nacių smūgis Lietuvai už tautos atsisakymą jungtis į bandomus suformuoti lietuviškus SS dalinius ir apskritai už antinacinę rezistenciją. Visi suimtieji buvo išvežti į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Daugelis ten prarado sveikatą, kiti buvo iki mirties nukankinti. Prisimindami tuos žiaurius įvykius ir jų paleistus žmones, čia rašo du Stutthofo kaceto kaliniai: Pilypas Narutis, suimtas ir į Stutthofą išvežtas su pirmąja „įkaitų” grupe, ir Vladislovas Telksnys, ten patekęs su paskutine, taip vadinama spaudos darbuotojų grupe.