IŠTIESKIME RANKĄ BENDRAM DARBUI

VIOLETA GEDGAUDIENĖ

...Esu nuomonės, kad pirmoj eilėj reikia padėti. Bet ir padėti galima dvejopai: teikiant pagalbą vien daiktais, siuntiniais, pinigais, arba dalintis savimi. Dalintis reiškia atverti, parodyti save ir pamatyti kitą. Tai ne fariziejiškas davimas, smaguriaujant savo taurumu, tai palietimas pavargusio tautiečio. Taip bendrauti — dalintis galėtume visi. Tam nereikia didelio talento ar išteklių. Duodu porą pavyzdžių:

Šiauliuose, Pedagoginio instituto bendrabuty antri metai gyvena Leoną ir Al Gustaff. Ji lietuvių kilmės, abu daugiau kaip 70 m. amžiaus. Abu buvę mokytojai JAV-bėse. Dar jauna angliakasio duktė Pennsylvanijoje ji buvo sušelpta lietuvio kunigo ir galėjo baigti muzikos studijas universitete. Kunigas nereikalavo grąžinti skolos, bet paprašė, kad ji bent porai metų kada nors nuvyktų į Lietuvą ir ten dirbtų su Lietuvos jaunimu. Tik dabar Leoną tą skolą galėjo atmokėti. Ji su vyru Lietuvoje dėsto anglų kalbą.

Ir vėl — 24 metų amerikietė Patricia Wood, dėsčiusi Šiauliuose vasaros kursuose, pasiliko Lietuvoje ilgiau, dabar gyvena Kelmėje, lanko apylinkės mokyklas, duodama anglų k. pamokas, verčia vadovėlius, bando įkurti biblioteką...

...Mokykla yra tautos inkubatorius. Sovietai tai labai gerai suprato, ir dar priešdarželiniai vaikai ten augo po Lenino atvaizdu. Mokytojai, kai kurie įsitikinę, daugumoje tik prisitaikę, skleidė partijos evangeliją. Vadovėliai turėjo būti Maskvoje patikrinti ir palaiminti. Dabar gi — tie patys mokytojai ir tie patys vadovėliai. Nei vienų, nei kitų mes greit nepakeisime.

Tačiau dvi jaunos lietuvės pedagogės JAV-bėse — Vaiva Vėbraitė-Gust ir Jūratė Krokytė-Stirbienė — įkūrė APPLE organizaciją. Bendradarbiaudama su buv. švietimo ministru Darium Kuoliu, APPLE suruošė Lietuvos mokytojams kursus, parūpino mokymo priemones, įvairius aparatus ir reikalingos medžiagos.

.. .Mes nuvykome ne tiek dėstyti, kiek bendrauti, ne mokyti ar kritikuoti, bet išklausyti, kolegiškai pasitarti... Nuvežėm supratimą laisvės, savigarbos, demokratijos. Ne žodžiais, o pavyzdžiais bandėm tai perduoti, kad laisvo žmogaus sąvoką ir jie perduotų savo mokiniams. Buvo kreipiamas ypatingas dėmesys į vaikus su fiziniais, protiniais arba emociniais negalavimais, kurių Lietuvoje yra apie 60-80 tūkstančių...

...Amerikoje yra įprastos apvalaus stalo diskusijos. Ir mokyklose dažnai mokiniai susodinami rateliais. Tai skatina lygybės jausmą ir padrąsina dalyvavimą pokalbiuose. Mes, lietuviai, dar labai pripratę prie tribūnų, paskaitų, kur vienas kalba, visi klauso... Parodykime Lietuvoje savo patirtį ir draugiškai ištiestą ranką bendram darbui.