Į Laisvę 1990 110(147)

     T U R I N Y S

Į Laisvę Fondo Lietuvos filialo kreipimasis ................... 2

Vedamieji ..................................................... 3

       Naujam pavojui Lietuvą ištikus

       Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas

Edita Nazaraitė, Reikia naujų sąjungininkų ir jėgų ............ 7

Sovietų žurnalistai apie Sovietų Sąjungos ateitį .............. 9

Skaitytojų žodis ............................................. 10

Nuo redaktoriaus stalo ....................................... 12

Alfredas Smailys, Istorinė Lietuvos misija ................... 13

Į laisvę Fondo romano konkursas .............................. 20

Leona Korkutienė, eilėraščiai ................................ 22

Pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu ............................. 25

Juozas Kojelis, Auka ir kančia Lietuvai (Vladas Nasevičius) .. 31

Algirdas Statkevičius, Žmonijos tikslas — kultūros kūrimas ... 37

Vidmantas Valiušaitis, Jonas Grinius — Lietuviškojo

       integralizmo pradininkas .............................. 43

Henrikas Kudreikis, Už Raseinių ant Dubysos saulė netekėjo ... 47

Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas, II ..52

Mintys ir projektai: Vidmantas Valiušaitis ir Arvydas Juozaitis

       apie pilnutinę ir pilietinę demokratiją ............... 62

Juozas Kojelis, 25 metai lietuvių literatūrai Los Angeles .... 66

Mirė kun. Viktoras Dabušis ................................... 70

Apžvalgos ir nauji leidiniai ................................. 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

ERRATA

Praeito 1990 m. Į laisvę nr. 109(146) viršelį puošė dail. Vytauto Igno grafikos paveikslas „Madona". Deja, kažkaip atsitiko, kad dailininko pavardė ir iliustracijos pavadinimas niekur nebuvo paminėti. Gerbiamą dail. Vytautą Igną ir žurnalo skaitytojus atsiprašome.

Administratorius prašo pasinaudoti įdėtais vokais ir užsimokėti prenumertą. Atkreiptinas dėmesys, kad padidėjusios pašto išlaidos verčia kelti prenumeratą Europos, Pietų Amerikos ir Australijos skaitytojams iki 15 US dol.

Važiuodami į Lietuvą, siųsdami siuntinius, apdovanodami atvykusius, nepamirškime lietuviškos knygos ir Į LAISVĘ žurnalo. Prenumeruokime jį sau po tris egz., iš kurių du persiųskime į Lietuvą.

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr.Kazys Ambrazaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Pakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo” spaustuvė:

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Nr. 110 (147) 1990-91 ŽIEMA

REZISTENCINĖS MINTIES IR POEITIKOS ŽURNALAS

Viršelyje: Vilniaus jaunimo demonstracija Gedimino prosp. 1990 lapkričio mėn. Nuotr. K. Druskiaus.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.