XXII POLITINĖS STUDIJOS

Prieš 22 metus Leonardo Valiuko pradėtą politinių studijų tradiciją Los Angeles Lietuvių Fronto sambūris ištvermingai tęsia. Šiais metais kelių organizacijų atstovų sudarytam ruošimo komitetui vadovavo dr. Zigmas Brinkis. Studijos vyko 1990 sausio 27-28 Šv. Kazimiero parapijos salėje. Bendrinė studijų tema buvo „Žingsniai į Lietuvos nepriklausomybę", ir turėjo paieškoti atsakymų į klausimą, kaip išeivijos uždavinius besilaisvinančiai Lietuvai supranta Lietuvos lietuviai ir mes patys.

Pirmąją dieną, sausio 27, buvo svarstomos trys lyg paruošiamosios temos: „Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje: susiderinimo galimybės" (stud. Teresytė Giedraitytė, stud. Auris Jarašūnas, inž. iš Lietuvos Gytis Gasperaitis ir doktorantas Andrius Kulikauskas; mod. Tadas Dabšys); „Aktualiausios problemos Lietuvoje" (Nijolė Sadūnaitė, Gintaras Laurinkus, Algis Ruškys, Danas Šafranavičius, Andrius Tučkus — visi iš Lietuvos; mod. dr. Vytautas Vardys); „Visuomenės diferenciacija Lietuvoje ir išeivijoje" (dr. Kazys Ambrazaitis, Danguolė Navickienė, Danas Šafranavičius, Andrius Tučkus, dr. Vytautas Vardys; mod. Algis Raulinaitis).

Temą „Lietuvos ir mūsų žvilgsnis į išeivijos uždavinius" antrąją studijų dieną svarstė dr. Algis Avižienis, Vladas Šakalys, Mečys Šilkaitis, Andrius Tučkus ir Zigmas Viskanta. Moderavo dr. Vytautas Vardys.

Per abi dienas į studijas atsilankė 450-500 žmonių. Didžioji atrakcija buvo prel. Jono Kučingio dėka iš Europos atvykusi Nijolė Sadūnaitė. Ji ne tik dalyvavo svarstybose, bet susitiko su buv. prezidentu Ronald Reagan, apsilankė vyskupijos kurijoje, turėjo pasikalbėjimus su kelių laikraščių korespondentais, „Rand" korporacijos tarptautinės politikos ekspertais, nekalbant apie pabendravimą su keliomis lietuviškomis grupėmis.

Studijų programos pabaigoje platesnę analizę padarė dr. Vytautas Vardys.

J. Kj.

Redakcijos pastaba

Pilnesniam studijų savaitgalio vaizdui skelbiame kai kurių programos dalyvių pranešimus, sutrumpintus ar atpasakotus, o taip pat išvadų komisijos suformuluotas studijų išvadas. Kadangi šios svarstybos įvyko sausio pabaigoje, t.y. dar prieš rinkimus Lietuvoje ir prieš nepriklausomybės paskelbimų, tai kai kurie teigimai ir mintys gali būti pasenę.