POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS

Iš Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio suruoštų XXII-jo politinių studijų savaitgalio svarstybų, įvykusių 1990 sausio 27-28, išryškėjo šios išvados ir iš jų išplaukiančios pareigos:

Išeivija turėtų:

1)    Remti visas Lietuvoje veikiančias organizacijas, kurių tikslas yra atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę;

2)    nesikišti į Lietuvoje veikiančią patriotinių organizacijų tarpusavio santykius ir vengti jas kritikuoti;

3)    teigiamai vertinti Lietuvos Komunistų partijos atsiskyrimą nuo Maskvos, linkint jai atsiriboti nuo marksizmo-leninizmo ideologijos ir kritiškai įvertinti Lietuvos Komunistų partijos nuskaltėlišką praeitį ir padaryti atitinkamas išvadas; neremti varžybose dėl politinės įtakos Lietuvoje sveikinimo telegramomis ar pareiškimais, kol partija savo ištikimybės Lietuvai neįrodys darbais;

4)    ginti „okupacijos nepripažinimo" politiką ir visom priemonėm daryti įtaką Vakarų demokratijoms, kad aktyviai paremtų Lietuvos išsilaisvinimo pastangas, ir jai išsilaisvinus teikti ekonominę, politinę ir diplomatinę paramą;

5)    remti Lietuvos Katalikų Bažnyčią, Caritas ir visas ideologinistines, ypač jaunimo, organizacijas, kurios rūpinasi atstatyti komunistinės santvarkos sugriautą tautos dalies moralę;

6)    atkreipti rimtą dėmesį į Lietuvos švietimo sistemos atnaujinimą, kad Lietuva priartėtų prie krikščioniškosios kultūros ir Vakarų civilizacijos;

7)    sudaryti sąlygas, kad įvairių sričių specialistai galėtų atvykti iš Lietuvos į Vakarus pasitobulinti ir iš čia nuvykti Lietuvon įtvirtinti vakarietiško gyvenimo sampratą ir laisvosios rinkos principus ekonomijoje;

8)    išeivijos lėšomis remti tik tuos projektus, kurie prisideda prie Lietuvos atkūrimo, nes išeivijos finansiniai resursai yra riboti; paramai šaltinių ieškoti amerikiečių fonduose;

9)    perkelti kai kuriuos darbus į Lietuvą, k.t. kai kurių knygų leidimą, jaunimo kongresų ir sporto švenčių ruošimą;

10)    prie Lietuvių Bendruomenių kraštų valdybų įsteigti Paramos Lietuvai tarybas;

11)    turėti paruoštus planus su pramatytomis veiklos detalėmis įvairiems laisvėjimo proceso Lietuvoje atvejams, k.t. a) Lietuva skelbia nepriklausomybę, ir sovietai naudoja smurtą, b) uždeda ekonomines sankcijas, c) imperijoje prasideda nesukontroliuojama suirutė, d) sovietai sutinka su nepriklausomybės faktu ir Lietuva atgauna nepriklausomybę be didelių sukrėtimų; gali įvykti ir tarpinių variantų;

12)    planams išdiskutuoti ir priimti suorganizuojamas specialus komitetas, į kurį sutelkiama geriausi protai, įgyta patirtis ir ištikimybėje Lietuvai išbandytos širdys;

13)    talkos Lietuvai planus derinti su Lietuvos Diplomatinės tarnybos nusistatymu.

Išvadų komisija