NAUJI LEIDINIAI, Aukos

ŠIAURĖS ATĖNAI,Laikraštis Lietuvai. Leidžia „Šiaurės Atėnų" bendrija ir „Vilties" spaustuvė. Redaktoriai: Arvydas Juozaitis, Saulius Stoma, Saulius Šaltenis ir platus redakcinės komisijos bei bendradarbių kolektyvas. Redakcijos adresas: 232600 Vilnius, Strazdelio 1.

Mus pasiekė penki pirmieji praeitą žiemą Lietuvoje pradėto leisti savaitraščio Šiaurės Atėnų numeriai. Kodėl Lietuvoje reikėjo dar vieno laikraščio ir kodėl jam pasirinktas toks vardas, paaiškinama pirmajame numeryje: „...Oskaras Milašius kadaise tikėjo, kad Lietuva, jo tolimoji tėvynė, taps Naujaisiais Atėnais. Šiandien mes tikime: kad Atėnai yra ne vien istorinės, bet ir šiuolaikinės Europos pradžia; ...kad Lietuva yra pasirengusi grįžti į Europą. Mes tikime ateitimi, nes laisvė atėjo į mūsų sielas... Mes pasirinkome savo dvasios Tėvynę". O redaktoriaus skiltyje toliau taip rašoma: „...Šiaurės Atėnai — Poeto vizija, pranašystė, begalinis troškimas matyti Lietuvą sugrįžusią į Europą ir akinančią pasaulį ryškia lietuviškos, nepakartojamos dvasios Šviesa... Mums verkiant reikia vitaminų, švirkštų... popieriaus, švaraus pieno, oro, vandens... bet labiausiai mums reikia tikėjimo — drungnoj, apatiškoj ir vis agresyvėjančioj realybėj... tikėjimo, kuris ir Sibiro tremty, kolektyvizacijos siaubuose padėjo išgyventi, išlikti savimi..."

Iš pirmųjų šio kuklios išvaizdos, vos 8 psl. didesnio formato savaitraščio numerių spinduliuoja drąsios idėjos, modemus kultūrinio gyvenimo temų perteikimas, ieškojimas kelio Lietuvą grąžinti į Vakarų kultūrą ir Vakarų kultūrą grąžinti į Lietuvą. Panašiai, kaip kadaise buvo pasiryžusi ir Juozo Keliuočio Naujoji Romuva.

Štai kelios temos ir autoriai, kuriuos skaitome pirmuosiuose Šiaurės Atėnų numeriuose: Pliuralistinė kultūra, Oskaro Milašiaus Lietuva, Teisingos visuomenės samprata, Mikalojaus Vorobjovo Vilnius, Spaudos laisvė, (menininkų) Grupė 24, Ruso sielos peizažas, Aputis vakar ir Šiandien. Ir autoriai: Romualdas Granauskas, Laimantas Jonušys, Arvydas Juozaitis, Viktoras Liutkus, Česlovas Milašius ir daug kitų. Labai įdomūs pasikalbėjimai su rašytojais bei kultūrininkais.

Aušra,Lenkijos lietuvių visuomeninis-kultūrinis žurnalas, išeinąs keturis kartus per metus. Redaguoja: A. Sitarskienė (vyr. red.), I. Bemeckaitė ir A. Uzdila. Redakcijos adresas: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1, Lenkija. Žurnalą leidžia Baltstogės spaudos leidykla.

Šiame žurnalo (nr. 3/86, 1989) numeryje naujoji redaktorė A. Sitarskienė supažindina skaitytojus su nepaprastai sunkiomis sąlygomis, kurias tenka redakcijai pakelti, norint reguliariai žurnalą išleisti. Ji rašo: „...Nustebino mane nepaprastas, tiesiog žeminantis skurdas, kokį radau Aušros redakcijoje. Nebėra lempučių, arbatinuko, stiklinių, radijo, netgi šiukšles metu į kartoninę dėžutę... Atėjusi radau visai sunaudotas rašomąsias mašinėles... turime tik seną, kur reikia pirštu pervynioti juostą... Aušrai reikia patalpų, darbuotojų, pinigų, rašomosios mašinėlės, savo spaustuvės..."

Tačiau ir tokiose baisiose sąlygose redakcija sugeba išleisti įdomų žurnalą, kuriame yra vertingų straipsnių daugiausia apie Lenkijos lietuvių veiklą ir kultūrinį gyvenimą, skyriaus vaikams, plati kronika, o taip pat ir literatūros skiltis. JAV ir kitų kraštų lietuviai turėtų labiau paremti šį Suvalkų krašto lietuvišką žurnalą.

EUROPOS LF BIČIULIS,nr. 1 (133), pažymėtas kovo 11 data. Šį Europos LFB biuleteni leidžia ir redaguoja Alina Grinienė.

Numeris skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui paminėti. Spausdinami Vytautos Svilo prisiminimai iš bolševikų kalėjimo, politinis dr. K. Girniaus komentaras, šiek tiek informacijos apie Europos bičiulius.

M.L.F. INFORMACIJOS (nr. 2,1990).

Mažosios Lietuvos Fondo Kanadoje leidžiamas biuletenis, kuriame sutelkta daug informacijos apie lietuvius, gyvenančius Klaipėdos krašte, Rytprūsiuose, o taip pat ir apie Mažosios Lietuvos lietuvius pasaulyje. Plačiai aprašomas praeitų metų Sausio 15 minėjimas Klaipėdoje ir kitokia Mažosios Lietuvos lietuvių veikla.


1989 METŲ „Į LAISVE" RĖMĖJAI:

V. Baleišytė, dr. V. A. Dambrava, St. Džiugas, dr. J. P. Kazickas, J. Kojelis, J. Mikonis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, dr. J. Sungaila, dr. J. Uleckas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

V. Akelaitis, J. Ardys, dr. A. J. Aviža, L. Bajorūnas, kun. R. Balčys, A. Balsys,

C. P. Baltrukonis, J. Bežys, A. G. Bražėnas, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, Br. Burchikas, R. Bureikienė, dr. S. Čepas, J. V. Černius, V. W. Čyvas, dr. J. Damušis, vysk. V. A. Deksnys, I. Eitmanienė, V. Gečas, dr. A. B. Gleveckas, J. Grigaitienė, F. Ignaitienė, D. Jakienė, K. Jankūnas, P. Karalius, V. Kazlauskas, M. Kirkilas, Br. Krakaitis, A. Kulnys, prel. J. Kučingis, dr. C. Kuras, V. Kuzmickas, dr. E. Lenkauskas, dr. V. Majauskas, V. Maželis, P. Milašius, E. Milkauskas, kun. S. Morkūnas, V. K. Naudžius, K. Norvilą, V. Palūnas, A. Pargauskas, J. P. Pažemėnas, V. Petrulis, kun. V. Pikturna, A. Pocius, A. Prapuolenytė, dr. Z. Prūsas, K. Račiūnas, V. Rastonis, dr. P. Rasutis, dr. A. Razma, dr. J. Reinys, L. Reivydas, V. Rotiūnas, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, VI. Sinkus, VI. Skladaitis, M. Sodonis, J. Stepanas, dr. J. A. Stikliorius, dr. P. Sutkienė, K. Šakys, A. Šatas, V. Šilas, kun. I. Urbonas, J. Urbonas, J. Vasaris, V. Vidugiris, S. Vilinskas, V. Volertas, J. Žadeikis, V. J. Žiaugra, J. Žilionis.

AUKOTOJAI:

J. Ambrizas, A. Atutis, Br. Barisas, E. Binkis, V. Brizgys, dr. A. L. Čepulis, A. Dragunevičius, A. GailiuŠis, V. Garbenis, J. Gepneris, K. Gimžauskas, A. Giniotis, J. Gramas, dr. G. Grinis, A. Gustaitis, P. Gustas, I. Janavičius, dr. J. Jusionis, Br. Juška, M. Kevalaitis, dr. J. Kižys, D. Kojelytė, kun. V. Krikščiūnevičius, Z. Korius, V. Laniauskas, A. Masionis, V. A. Mažeika, B. Milukas, V. Montvilas, B. Neverauskas, J. Pabedinskas, Vl. Palubinskas, M. Palūnas, A. Pleškys, K. Ralys, B. Raugas, E. Ribokienė, St. Rudys, J. V. Rugelis, V. Rutelionis, A. J. Sabalis, J. Salys, A. Sirutis, S. Slavickas, B. Stonkus, J. Stelmokas, A. Sušinskas, dr. V. Šaulys, A. Šešplaukis, kun. J. Staškus, Liet. koop. „Talka" — Australija, A. Vaičiulaitis, V. Vaičiulis, V. Vaitekūnienė, dr. A. Valiuškis, L. Vaštokas, A. Valavičius, kun. J. Velutis, A. Viliušis, dr. P. Vygantas.

Visiems, parėmusiems „Į Laisvę" leidimą nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai ir administracija


Šio numerio kaina 3.50 dol.