XXIV LITERATŪROS VAKARAS

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai, 1966 m. gruodžio mėn. pirmąjį savaitgalį pradėję literatūros vakarų tradiciją, nė sapnuot nesapnavo, kad toje pačioje Šv. Kazimiero parapijos salėje kada nors iš okupuotos Lietuvos atvykęs rašytojas galės jaustis laisvas žmogus ir be represijų baimės skaityti savo kūrybą. Bet tai įvyko 1989 gruodžio 2 dvidešimt ketvirtajame literatūros vakare.

XXIV literatūros vakaras buvo skirtas poezijai. Savo kūrybą skaitė vietos poetai — Danutė Mitkienė, Elena Tumienė, Pranas Visvydas ir iš Lietuvos atvykęs, Illinois universitete Čikagoje literatūrą studijuojąs jaunas poetas Julius Keleras. Su svečiu auditoriją supažindino poetas Bernardas Brazdžionis.

,,Pats būdamas talentingas poetas", kalbėjo Brazdžionis, „1988 metais išleidęs debiutinį rinkinį „Žiemos valtys", kritikos sutiktą palankiai, Julius Keleras yra gražus tėvynės literatūrinis pasiuntinys į laisvąjį pasaulį, kad padėtų sueiti visiems rašto žmonėms į vieną kūrybinį taką, kad suneštume į vieną kūrybinį aruodą visa, kas vertingiausia tėvynėje, diktatūrinio maro ir komunistinio marazmo metuose, Rytų ir Vakarų tremtyse ir išeivijoje sukurta, vertinant ne tendencingais savo srovės masteliais, kaip daro kai kurie pralaimėję „ambasadoriai", tematydarni „savuosius".

„Poetai, Juliaus žodžiais tariant, kaip kultūros pašauktieji, suvokė, kad tėvynė lyg bendras stogas jungia visus, norinčius būti tautoje. Suvokus bendrąjį likimą kaip savąjį, susigrąžinus iš dvasinės tremties tautinę atmintį ir reabilitavus tautos sąvoką, tėvynė imama suvokti ne kaip nominalinis, bet kaip ontologinis dydis..."

Pergalės žurnalas, skiriamas lietuvių originaliajai literatūrai", supažindinimo žodyje kalbėjo Bernardas Brazdžionis, „kasmet premijomis atžymi geriausius straipsnius literatūros klausimais, knygų recenzijas. Pernai tarp išrinktųjų randame ir jauną kritiką Julių Kelerą. Jis apdovanotas už kelias recenzijas: „Ketinimai ir rezultatai", „Ar gerbiame kultūros palikimą?" ir „Mirt už tiesą, gyventi melu". Julius Keleras cituoja poeto Jono Juškaičio vieno eilėraščio eilutę „Mirt už tiesą, gyventi melu", kuri simptomingai išreiškianti daugelio leidinio autorių dvasinę laikyseną, siekiant dalyvauti tautinės kultūros atkūrimo akcijoje..."

Danutė Mitkienė ir Pranas Visvydas skaitė dar neskelbtus savo eilėraščius, o Elena Tumienė — „Gintaro šalies baladę", kurią atskiru leidiniu išleido JAV LB švietimo taryba. Juliaus Kelero eilėraščiuose vyravo tremties motyvas, — gal tai genetinis ryšys su Sibiro tremtį išgyvenusia jo šeima.

Literatūros vakarą suorganizavo LFB Los Angeles sambūrio valdyba su jos darbščia pirmininke Birute Varniene. Pirmininkė viešai pranešė, kad LFB Los Angeles sambūris yra mecenatas naujo Kelero eilėraščių rinkinio, kurį leidžia „Ateities" leidykla.

Vakaro pabaigos žodį tarė Algis Raulinaitis.