Į Laisvę 1989 105(142)

     T U R I N Y S

Vedamieji ...................................................... 2

         Laisvės jėga ir geležiniai dantys

         Idealų srityje kompromisų būti negali

         Klaidinanti informacija

Skaitytojų žodis ............................................... 7

Kęstutis Girnius — Vasario 16 minėjimas Kaune ................. 10

A. Vytis — Negęstanti viltis: gyventi laisvai ir nepriklausomai 17

Politinės veiklos išeivijoje programa (projektas) ............. 21

Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys

                Žymantas gyvenime ir laiškuose, II dalis) ..... 25

Pasikalbėjimas su Kęstučiu Girniumi (Iš ,,Kauno aido") ........ 36

Antanas Butkus — Gorbačiovo ekonominės ir politinės reformos .. 44

A. Lembergas — „Dėdė Joe" ir Baltijos valstybės 1941 .......... 49

Aleksandras Mauragis — Kur eina mūsų civilizacija? ............ 52

XXIII literatūros vakaras ..................................... 56

Edita Nazaraitė — Žalia, balta ir raudona (eil.) .............. 57

Bernardas Brazdžionis — Kad žodis taptų kūnu (eil) ............ 58

K. G. — Nerimas ir rūpestis partijos plenumui praėjus ......... 60

J. Kj. — Išeivijos uždaviniai lieka tie patys (reportažas iš

         politinių studijų svarstybų) ......................... 62

Vardai ir įvykiai ............................................. 67

          Pasitarimas dėl bendro darbo

          A. S. — Prof. dr. B. Kuzmickas pas New Yorko bičiulius

          Žmogaus teisių konferencija Clevelande

Atsiųsta paminėti .............................................. 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Vasario 16 proga Kauno Karo muziejaus sodelyje įvykusio Laisvės paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimo nariai, kurie 200,000 minios akivaizdoje padarė tokią priesaiką:

MES, SĄJŪDŽIO SEIMO DEPUTATAI, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ ATĖJĘ PRIE LAISVĖS PAMINKLO, SAKOME: TEBŪNIE LIETUVA TOKIA, KOKIOS NORĖS JOS ŽMONĖS. MŪSŲ TIKSLAS - LAISVA LIETUVA! MŪSŲ LIKIMAS -LIETUVA! TEPADEDA MUMS DIEVAS IR VISO PASAULIO GEROS VALIOS ŽMONĖS!

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkas: Česlovas Grincevičius.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.


NR. 105 (142) 1989 BALANDIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.