PASITARIMAS DĖL BENDRO DARBO

VARDAI IR ĮVYKIAI

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybų atstovai 1989 kovo 11 buvo susirinkę pirmam pasitarimui dėl bendro ir vieningo darbo. PLB atstovavo pirm. dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Vytautas Dambrava ir Algimantas Gureckas. Vliką — pirm. dr. Kazys Bobelis, Vytautas Jokūbaitis, prof. dr. Domas Krivickas ir Pilypas Narutis. Po pasitarimo buvo pasirašytas bendras pareiškimas, kuris ištisai buvo paskelbtas spaudoje. Čia tik sutrauktai pateikiame svarbesniąsias susitarimo mintis: Lietuvių tautos laisvės kovos Lietuvoje ir užsienyje nekintamas tikslas yra nepriklausoma, suvereni Lietuvos valstybė, lygiateisė su kitomis pasaulio valstybėmis. Džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos laisvės lygos, Sąjūdžio ir visos Lietuvių tautos kova už savo teises. Sveikiname visas pastangas, siekiant daugiau laisvės ir kultūrinio, ekonominio bei politinio savistovumo. Kviečiame lietuvių išeiviją visuose kraštuose kuo plačiau paminėti Molotovo-Ribbentropo pakto ir jų slaptųjų protokolų 50 metų sukaktį, kreiptis į viso pasaulio valstybių vyriausybes, parlamentus, spaudą ir visuomenę, reikalaujant Sovietų Sąjungą panaikinti tų susitarimų padarinius. Susitariame galimai greičiau sušaukti Lietuvos laisvės konferenciją, kurioje dalyvautų Vlikas, PLB, JAV LB, Kanados LB, Altas, Diplomatinė tarnyba. Tarp PLB ir Vliko valdybų bus palaikomi artimi ryšiai Lietuvos laisvės reikalais.

Susitarimą pasirašė dr. Vytautas Bieliauskas ir dr. Kazys Bobelis. Praeitame Į Laisvę numeryje buvome užsiminę, kad pirmieji sutartino politinio darbo išeivijoje žingsniai jau pradedami. Džiaugiamės tuo ir linkime geros valios ir bendro sutarimo.


„Varpo" metais yra paskelbti šie 1989 metai. Šiemet minime Varpo šimto metų ir dr. Vinco Kudirkos 130-jo gimtadienio sukaktis. PLB imasi iniciatyvos kuo plačiau šią sukaktį visose vietovėse paminėti. Sudaryti organizaciniai ir garbės komitetai. Organizaciniam komitetui vadovauja prof. Mečys Mackevičius. Pagrindinis minėjimas JAV numatytas Čikagoje birželio 25. Lietuvių spaudoje išeivijoje Varpo sukaktis pradedama gyvai prisiminti. Prisimenama ji ir Lietuvoje. Lietuvių istorikų draugija kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru ruošia pilną Varpo rinkinį perspausdinti ir išleisti šiai sukakčiai paminėti. Naujas Varpo numeris, redaguojamas Antano Kučio, taip pat jau baigiamas parengti.

„Tėviškės Žiburiai", vienas iš pačių geriausių išeivijos savaitraščių, leidžiamas Kanadoje nuo 1949 metų, įžengė į savo sukaktuvinius 40-sius metus. Savaitraštį šiuo metu redaguoja prel. dr. Pranas Gaida ir redakcinis kolektyvas.