ŽVILGSNIS Į LF BIČIULIŲ STOVYKLAS

Per praeitas kelias vasaras teko dalyvauti LF bičiulių rengtose stovyklose. 1984 metais stovykla vyko gražiame Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, Maine, o praeitą vasarą Dainavoje.

1984 suvažiavo prie Atlanto gausus būrys frontininkų ir jų draugų pabendrauti, pasidžiaugti pajūriu, gamta, pasišildyti saulutėje, atsipalaiduoti nuo triukšmingo miesto gyvenimo, darbo ir pilkos kasdienybės.

Stovyklos tikslas suderinti poilsį su darbu — išeivijos buitis. Vyksta paskaitos, simpoziumai, diskusijos, keliami aktualūs išeivijos klausimai bei problemos. Savaitės tema buvo — „Žvilgsnis į Lietuvą”. Paskaitose buvo nagrinėjama, kaip dabartinėje Lietuvoje žiūrima į mus išeivijoje ir kaip mes suprantame jų padėtį dabartinėje okupuotoje Lietuvoje. Buvo keliami įvairūs klausimai, daromi pasiūlymai bei diskutuojama kokiu būdu palaikyti ryšį su ten gyvenačiais, kaip įskiepyti naują lietuvybės kibirkštį, ypač jaunimo tarpe čia.

Laisvalaikiu visi pabirdavo po miestelį ar pajūrį, kur ir toliau vykdavo diskusijos mažesnėse bei didesnėse grupelėse, saulutės spinduliams kaitinant nugaras ir stebint spalvingom burėm burlaivius nardant po ošiančias bangas. Vakarais, po vakarienės, paskaitos ar simpoziumo — pasilinksminimai.

Dainavoje atmosfera kitokia. Nėra nei miestelio, nei pajūrio visiems išsibarstyti. Stovyklautojai artimiau bendrauja, vieni su kitais vaikštinėdami Dainavos keleliu bei prie Spyglio ežerėlio, šių metų tema buvo — „Žvilgsnis į išeiviją”. Paskaitas skaitė R. Nainytė-Sušinskienė, V. Rociūnas, B. Nainys, K. Bradūnas, V. Būtėnas iš „Amerikos Balso", dr. T. Remeikis, dr. K. Ėringis, dr. K. Ambrozaitis ir kiti. Po paskaitų vykdavo gyvos diskusijos rūpimais klausimais, ypač daug dėmesio buvo kreipiama į jaunimą. Vakarais vykdavo vaišės, kurias kiekvieną vakarą ruošdavo skirtingo miesto bičiuliai ir kviesdavo visus stovyklaujančius. Atsirado nauja tradicija, jungianti visą stovyklą. Stovykla baigėsi literatūros vakaru, kuriame savo kūrinius skaitė rašytojai K. Bradūnas, A. Markelis, Č. Grincevičius, V. Volertas ir A. Bagdonas.

Paprastai, visi tokių frontininkų, sendraugių, mokytojų, šaulių, skautų ir kitų stovyklų dalyviai siekia ne tik atitrūkti iš miesto ir praleisti savaitę besilinksminant, bet, suvažiavus iš įvairių miestų kaip Čikagos, Detroito, Philadelphijos, Clevelando, Erie, New Yorko ar Los Angeles, praleisti savaitę savųjų tarpe, besprendžiant išeivijos problemas, kaip pagerinti ir pagyvinti išeivijos gyvenimą, pritaikant naujus veiklos metodus daugiau priimtinus šiems laikams, ko atsisakyti, kaip geriau bendradarbiauti savų vienetų bei organizacijų tarpe. Didelį rūpestį kelia mūsų spauda, neskaitymas laikraščių, žurnalų bei knygų, ypatingas dėmesys ir rūpestis skiriamas mūsų jaunimui išeivijoje.

Visos temos buvo įdomios ir aktualios. Vargu, ar savajame mieste daugumai yra prieinamos tokios aktualių išeivijos temų bei problemų svarstybos.

Stovyklavau kaip viešnia. Buvau šiltai priimta, jaučiausi draugų bei artimųjų tarpe. Į minėtas stovyklas atvažiuoja bendruomenininkai, lituanistinių mokyklų mokytojai, žurnalistai, rašytojai, organizacijų vadovai ir tie kuriems rūpi išeivijos likimas. Tokiose stovyklose pasidalinama idėjomis, bendrais rūpesčiais, sprendžiamos išeivijos problemos, užmezgamos naujos draugystės. Pamatome, kiek daug kai kurie asmenys atiduoda savo energijos, laiko, poilsio ir pinigo išeivijos gyvenimui! Grįžtame į savo miestus įsitikinę, kad negalime ir mes sėdėti nuleistomis rankomis.

Nijolė Balčiūnienė


XXX-toji JAV ir Kanados LFB Studijų ir poilsio savaitė šią vasarą įvyks DAINAVOS stovyklavietėje, rugpjūčio 3-10 dienomis. Apie dalyvavimą kartu su registracijos mokesčiu 10 dol. šeimai prašoma pranešti LFB C V iždininkui Jonui Vasariui, 979 Proehl Dr., Barberton, Ohio 44203. Tel. 216 644-7411.

LFB Centro valdyba