EUROPOS BIČIULIAI SUSIRINKO VERONOJE

Europos lietuviškųjų studijų savaičių progomis Europos LF bičiuliai paprastai suranda laiko susirinkti draugėn ir pasišnekėti savais reikalais. Toks bičiulių susirinkimas įvyko ir šios vasaros XXXII-osios studijų savaitės proga, Veronoje, šiaurinėje Italijoje, rugpjūčio 12-tos vakare. Dalyvavo apie 20 Europos bičiulių ir 13 svečių - bičiulių iš JAV.

Susirinkimą atidarė Europos LFB valdybos pirm. Kęstutis Ivinskis, pakviesdamas dr. Kęstutį Girnių tolimesniam vadovavimui. Po maldos, kurią sukalbėjo kun. Bronius Liubinas, apie E LFB valdybos ir bendrai apie europiečių bičiulių veiklą kalbėjo valdybos nariai: Kęstutis Ivinskis, Jūratė Barasaitė ir dr. Saulius Girnius. Europoje iš viso yra 37 bičiuliai, iš jų 25 gyvena Vokietijoje. Po keletą bičiulių yra Anglijoje, Italijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Ryšiai tarp bičiulių palaikomi daugiausia LFB biuletenio pagalba, kurį redaguoja ir platina mieloji Alina Grinienė. Bičiulių įnašas rengiant kasmetines studijų savaites Europoje yra didelis. Anksčiau tokios savaitės būdavo rengiamos išimtinai bičiulių iniciatyva. Gyvenant arčiau Lietuvos, susidaro daugiau galimybių artimiau pažinti dabartinę padėtį pavergtoje tėvynėje.


Kun. dr. V. Kazlauskas, Vatikano radijo vedėjas

Alina Grinienė, mūsų žurnalo bendradarbė, Europos lietuviškos veiklos judintoja, “Europos LF bičiulio“ redaktorė Muenchene, Vak. Vokietijoje

Kęstutis Ivinskis, Europos LFB valdybos pirmininkas ir XXXII studijų savaitės vienas iš moderatorių

Studijų savaitėje Veronoje, Italijoje, susitiko JAV ir Europos bičiuliai: i S k. Vanda ir dr. Vytautas Majauskai, dr. Saulius Girnius, stud. Jūrate Barasaitė ir Linas Kojelis

Iš svečių kalbėjo dr. Vytautas Majauskas, LFB Tarybos pirmininkas, apie šios tarybos ir bendrai apie amerikiečių bičiulių darbus. Juozas Baužys sveikino visus LFB CV vardu ir papasakojo apie Į Laisvę Fondo veiklą. Dr. Vytautas Vardys, vienas iš šios savaitės prelegentų, savo žodyje iškėlė reikalą bičiuliams savo veikloje pasidalinti atskiromis funkcijomis ir tuo sudaryti talką specialiems uždaviniams atlikti.

K. Ivinskis išreiškė pageidavimą, kad į tokias europiečių savaites iš JAV atvyktų daugiau jaunimo, o jaunimas iš Europos galėtų dalyvauti ir JAV bičiulių studijų savaitėse. Kun. dr. V. Kazlauskas, savaitės metu taip pat skaitęs įdomią paskaitą, davė informacijos apie Vatikano radiją;

Po trumpų diskusijų dabartinė ELFB valdyba buvo perrinkta ir ateinantiems metams. Lietuvos Himnu šis metinis bičiulių susirinkimas buvo užbaigtas.

jb