LIETUVIAI JAV PREZIDENTO INAUGURACIJOJ

1985 m. sausio mėn. įvykusioje 50-je Amerikos prezidento Ronald Reagano inauguracijos šventėje dalyvavo eilė lietuvių. Šventė tęsėsi keturias dienas. Iškilmės oficialiai prasidėjo sausio 18. Penktadienio vakare parke prie Baltųjų Rūmų įvyko pirmasis oficialus šventės renginys. Programą atliko karių ir studentų orkestrai, dainavo solistai. Iškilmes stebėjo ir pats prezidentas su ponia.

Priėmime pas Liną Kojelį: Jonas Urbonas, Linas Kojelis ir Vladas Butėnas

Pabaigai dangų nušvietė spalvotos raketos, suteikdamo oficialiam šventės atidarymui entuziazmo ir iškilmingumo. Sekančią dieną sekė įvairios parodos, puotos, priėmimai. Šeštadienio vakare vyko iškilmingas koncertas su garsiais Hollywoodo artistais ir kitais žymiais šio krašto scenos menininkais. Oras šiai šventei buvo labai nepalankus ir todėl numatytos lauke iškilmės neįvyko.

Sekmadienio popietę visi į Washingtoną atvykę lietuviai susitiko Lino Kojelio, tautinių reikalų direktoriaus kabinete prie Baltųjų Rūmų. Čia jis suruošė malonų visiems atvykusiems priėmimą su vaišėmis. Į priėmimą atsilankė apie 30 asmenų. Svečių tarpe iš Kalifornijos atskridę Lino tėvai — Juozas ir Elena Kojeliai, Amerikos liet. respublikonų Kalifornijos Sąjungos pirm. Lucija Mažeikienė ir vice-pirm. V. Vidugiris, iš Floridos Zigmas Strazdas, iš Čikagos K. Oksas, iš Hartfordo Eugenijus Žūrys, iš Detroito LB visuomeninių reikalų tarybos pirm. J. Urbonas su ponia, Amerikos Balso darbuotojai VI. Butėnas ir R. Kasparas su žmona, Washingtono apylinkėse gyvenantys dr. M. Pakštys su žmona, E. Aglinskienė, dr. P. Kisielius, jun., Algirdas Šilas, D. Remienė, M. ir J. Prunskiai, iš Tennesee A. Cinkus ir klevelandiečiai: I. Bublienė, G. ir R. Kudukiai.

Ingrida Bublienė pokalby su sen. John Clenn jo įstaigoje Washing-tone, D.C.

Lino Kojelio įstaigoje priėmimo metu išsivystė įdomūs pokalbiai lietuviškos veiklos klausimais šiame krašte. Po maloniai praleistų valandų jo įstaigoje, visi išsiskirstėme po įvairias šios šventės proga vykstančių iškilmių sales.

Inauguracijos dieną, dėl nepalankaus oro atšaukus visas atvirame ore numatytas iškilmes bei priesaikos ceremonijas, lietuviai turėjo progos aplankyti savo valstijų senatorius bei kongresmanus. Priesaikos iškilmes teko stebėti viešbučiuose televizijos ekrane. Ne tik įspūdingos priesaikos iškilmės, bet ir prezidento žodis atkreipė visų žiūrovų dėmesį savo patrijotiška ir šviesios ateities vizijos nuotaika. Man buvo ypatinga staigmena, kai Ohio senatorius John Glenn labai noriai mane priėmė ir su dideliu dėmesiu išklausė aktualius lietuvių reikalus. Taip pat buvo malonu Washingtone sutikti trečios kartos lietuvį žurnalistą Tomą Brazaitį, kuris, kaip žinome, dažnai Amerikos spaudoje kelia ir mūsų tautos reikalus. Vakare vyko net 9 inauguracijos baliai, kuriuose pasiskirstę dalyvavo bent po keletą lietuvių. Čia lietuviai turėjo progos artimai sueiti su žinomais šio krašto politinio ir ekonominio gyvenimo atstovais, žurnalistais ir kitais įtakingais šio krašto žmonėmis.

Sekančią dieną grupė lietuvių dalyvavo Baltųjų Rūmų “Briefing”, kur prezidento asistentai pristatė Amerikos politiką Centrinės Amerikos kraštuose ir strateginę krašto gynybą sąryšy su erdvės ginklais. Vakare keliolika lietuvių buvo priimti Lietuvos atstovo dr. St. Bačkio. Su mūsų diplomatu Washingtone dalijomės aktualiais lietuviško gyvenimo klausimais, paliesdami politinės bei kultūrinės veiklos temas. Pasibaigus šventei lietuviai grįžo į savo gyvenamas vietas su gerais įspūdžiais, naujom viltim, suradę naujų ir įtakingų šio krašto asmenų, kurie į mums rūpimus klausimus tikimės žiūrės šviesiau ir pozityviau.

Ingrida Bublienė