BALTIC AMERICAN FREEDOM LEAGUE

P.O. Box 29657, Los Angeles, California 90029

Baltų Laisvės Lygos veikla ir ateities planai

Amerikos Baltų Laisvės lyga, įsisteigusi 1981, visą laiką ir energiją skiria kovai už Baltijos valstybių nepriklausomybių atstatymą ir informavimui laisvojo pasaulio apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Veikla 1984 metais Laisvės lyga prieš pasaulinę olimpiadą pravedė sėkmingą akciją pasipriešinti sovietų planams žmogaus teisių pažeidimus praktikuoti laisvoje Amerikoje. Lyga kartu su BAN the Soviets koalicija paruošė sąlygas sovietų atletams pabėgti ir įtaigavo Amerikos vyriausybę neduoti pažado pabėgėlius grąžinti. Pabūgę antikomunistinių demonstracijų ir pabėgimų, sovietai savo sportininkų į Olimpiadą neatvežė.

Rusiškoji spauda — “Pravda”, “Izvestija”, “Literaturnaja Gazieta”, “Gimtasis Kraštas”, “Nemuno Kraštas” ir daugelis kitų laikraščių Baltų Laisvės Lygos veikėjus plūdo pavardėmis, kaip niekad iki šiol nė vieno užsienio lietuvio nebuvo plūdę. Gi laisvojo pasaulio spauda, nuo Anglijos iki Japonijos, daug rašė apie Baltijos valstybių pavergimą ir baltų persekiojimą. Lygos veikėjai, ypač Antanas Mažeika, daug kartų pasirodė radijo ir televizijos programose visame laisvajame pasaulyje.

Lyga leidžia “Baltic Bulletin”, kurio 6,500 egz. išsiuntinėjama vyriausybės nariams, Kongreso atstovams, laikraščiams, radijų ir televizijų korespondentas. Lyga palaiko reguliarius kontaktus su Baltųjų Rūmų, Valstybės departamento, Kongreso, Jungtinių Tautų štabo nariais ir tarptautinių organizacijų vadovybėmis.

Lyga daug dirbo, kad pabaltiečių kalbomis transliacijos į okup. Baltijos valstybes iš Radio Liberty būtų perkeltos į Radio Free Europe.

Lygos suorganizuotoje III Žmogaus teisių konferencijoje dalyvavo valstybės pasekretorius Elliott Abrams, viceambasadorius Jungtinėse Tautose Carl Gershman, Radio Liberty/Radio Free Europe viceprezidentas William Buell ir kiti žymūs valdžios ir spaudos pareigūnai, o Valstybės departamentas išleido ją kaip oficialų leidinį (Kalbos vertimas atspausdintas “Į Laisvę”, 1984 Rugsėjis).

Planai 1985-siems metams

Vedama akcija už tarptautinius nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus pašalinti Sovietų Sąjungą iš tarptautinių Olimpiadų.

Stengiamasi gauti Baltijos valstybėms stebėtojo statusą Jungtinėse Tautose.

Pravesti Baltų laisvės dienos rezoliuciją JAV Kongrese.

1985 kovo 23 suorganizuoti žmogaus teisių konferenciją.

Sėkmingai užbaigti bylą prieš Los Angeles Olimpinį komitetą dėl baltų jaunimo šokių grupių diskriminacijos olimpinių žaidynių metu.

Dalyvauti koalizijoje prieš OSI/ KGB vykdomą baltų kilmės Amerikos piliečių persekiojimą. Čia reikia skubiai veikti, nes žmonės jau nenatūralizuojami ir siunčiami į Maskvą.

Darbai dideli, svarbūs ir skubūs.

Nors Baltų Laisvės Lyga jau yra tapusi stipriu ir efektingu bendradarbiu kovoje už šių kraštų laisvę, iš mūsų veiksnių negauna finansinės paramos.

Savo naujomis idėjomis, naujais veiklos metodais, drąsiais ėjimais ir didžiule dalyvaujančių finansine auka, Lyga jau užregistravo vertingų laimėjimų. Jai priklauso gili padėka. Ji laukia finansinės pagalbos. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Amerikos Baltų Laisvės Lygoje lietuvių sekciją sudaro: garbės nariai — Simas Kudirka ir Vladas Šakalys, vykdomojoje taryboje —vicepirmininkas Antanas Mažeika ir direktoriai: Saulius Damušis, Daiva Kezienė, Juozas Kojelis, Jonas Matulaitis ir Danutė G. Mažeikienė.

Aš negaliu turėti kitokios istorijos, negu ją turi mano tėvynė. Tėvynės istorija yra manyje suasmeninta, todėl ji ir yra mano istorija giliausia šio žodžio prasme.

Antanas Maceina